ผู้ใช้:Lonewolf07/กระบะทราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

การสรรหาบุคคลเข้าทำงานภาครัฐ[แก้]

ความหมายการสรรหา การสรรหา (recruitment) เป็นขั้นตอนสําคัญในกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรจัดทําขึ้นเพื่อจูงใจให้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหน่งงาน ตามที่องค์กรได้ระบุ ไว้ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์มาสมัครงานเพื่อองค์กรจะได้ทําการคัดเลือกต่อไปมีผู้ให้ความหมายของการสรรหาไว้ดังนี้ [1]

การสรรหาบุคคลมี 2 วิธี[แก้]

1.การสอบคัดเลือก[แก้]

มี 3 ขั้นตอน

 1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 3. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

[2] กระบวนการสรรหา มี 10 ขั้นตอน

 1. การจัดการแผนทรัพยากรมนุษย์จะชวยใหผูสรรหาทราบความตองการดานทรัพยากรมนุษยขององคกร วาตองการบุคคลประเภทใด ระดับใด จํานวนเทาใด และตองการเมื่อใดเพื่อนํามาใชในการกําหนดจํานวนตําแหนงที่ตองการรับพนักงาน คุณสมบัติของผูสมัครและลักษณะงานหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงนั้นๆ
 2. การขอจางพนักงานของผูจัดการ การจัดทําคําขอพนักงานนั้น องคกรที่ขอจะตองระบุใหชัดเจนวาจะขอพนักงานเพื่อไปทํางานในตําแหนงอะไร จํานวนเทาใด ตองการเมื่อใด ลักษณะของงานที่รับผิดชอบมีอะไรบางคุณสมบัติที่ตองการสําหรับตําแหนงนั้นมีอะไรบาง เปนตน
 3. การระบุตําแหนงงานที่จะเปดรับสมัคร ตําแหนงงานที่ระบุนี้ไดจากการวางแผนทรัพยากรมนุษยและการขอจางพนักงานตามความตองการขององคกร
 4. การรวบรวมขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหงาน หลังจากที่กําหนดตําแหนงที่จะรับสมัครงานพนักงานใหมแลว ผูสรรหาจะตองศึกษาขอมูลจากการวิเคราะหงาน ซึ่งไดแกคําพรรณนาลักษณะงานและขอกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของงาน ทั้งนี้เพื่อทําใหทราบถึงงานที่พนักงานใหมจะตองรับผิดชอบ และคุณสมบัติที่จําเปนในการปฏิบัติงาน จะชวยใหการประกาศรับสมัครมีขอมูลที่ครบสมบูรณ
 5. การศึกษาขอคิดเห็นของผูจัดการ ขอคิดเห็นหรือขอสังเกตของผูจัดการที่รวบรวมจากใบขอจางพนักงาน จะเปนขอมูลที่สะทอนใหเห็นความตองการที่เปนปจจุบันเปนขอมูลที่ทันสมัย ชวยใหขอมูลประกอบการสรรหาสมบูรณและตรงกับการความตองการของหนวยปฏิบัติมากขึ้น
 6. การกําหนดคุณลักษณะของพนักงานที่เกี่ยวกับงาน การกําหนดเงื่อนไขตางๆเกี่ยวกับงานเปนผลจากการวิเคราะหและการสังเคราะหขอมูลจากการวิเคราะหงาน และการศึกษาขอคิดเห็นของผูจัดการ ซึ่งชวยกําหนดเงื่อนไขตางๆ เกี่ยวกับพนักงาน รวมถึงการกําหนดคุณสมบัติของพนักงานที่องคกรพึงประสงค์
 7. การพิจารณาทางเลือกอื่นทดแทนการสรรหา แตองคกรอาจตัดสินใจแสวงหาทางเลือกอื่นแทนการสรรหา เพราะบางครั้งเมื่อมีการบรรจุพนักงานไปแลว จึงอาจใชวิธีอื่นแทนการสรรหา เชน การใหทํางานลวงเวลา(overtime) การจางงานชั่วคราว(temporary employment)การขอเชาพนักงาน(employee leasing) การใหผูรับเหมาชวง(subcontracting)และการใชผูรับเหมาอิสระ(independent contractor)
 8. การกําหนดวิธีการสรรหา ในขั้นนี้ผูสรรหาจะตองกําหนดแหลงการสรรหาและวิธีการสรรหาแหลงของการสรรหาจําแนกได 2 แหลงคือแหลงภายในองคกรและแหลงภายนอกองคกร
 9. การดําเนินการสรรหา ผูดําเนินการสรรหาตามวิธีที่กําหนดไวเชน ปดประกาศตําแหนงงานวาง การรับสมัครเขาสอบแขงขัน การโฆษณาทางสื่อมวลชน การสงเจาหนาที่ไปติดตอกับสถาบันการศึกษา เปนตน
 10. ประเมินผล เปนการตรวจสอบวาจํานวนผูสมัครในแตละตําแหนงครบตามเปาหมายหรือไมถาพบวาบางตําแหนงไมมีผูใดมาสมัครผูสรรหาก็จะตองทบทวนวิธีการใชในการสรรหา

หรืออาจตองขยายเวลารับตอไปอีก การประเมินผลจะชวยใหมีการปรับปรุงวิธีการและกลยุทธในการสรรหาใหมีประสิทธิภาพขึ้น [3]

การสรรหาภายใน เป็นการสรรหาบุคคลที่ทำงานภายในองค์กรหรือในหน่วยงานนั้นๆเพื่อมาดำรงตำแหน่งหรือบรรจุที่ยังคงว่างอยู่ แทนที่จะใช้วิธีการประกาศให้บุคคลภายนอกองค์กรเข้ามาสมัครแต่จะประกาศให้คนที่ทำงานในองค์กรที่มีคุณสมบัติครบตามที่ประกาศให้มาสอบคัดเลือกหรือมาบรรจุเพื่อเลื่อนตำแหน่งหรืออาจใช้วิธีการโยกย้ายภายในแผนกหรือต่างแผนกตามความเหมาะสมการสรรหาแบบนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะภาพของบุคคลที่ทำงานในองค์กรนั้น

กระบวนการสรรหาภายใน

 1. การปิดตำแหน่งที่ว่าง
 2. การรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุตำแหน่งงาน
 3. การรับสมัครโดยผ่านพนักงานประจำขององค์กร
 4. การสืบทอดตำแหน่งหรือการเลื่อนตำแหน่ง
 5. การสับเปลี่ยนหรือการโอนย้ายพนักงานต่างแผนกภายในองค์กรแทน

ข้อดี

 1. ผู้สมัครมีความรู้เกี่ยวกับองค์กรเป็นอย่างดี
 2. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
 3. สร้างแรงบัลดาลใจให้พนักงานในองค์กร

ข้อเสีย

 1. ขาดความคิดสร้างสรรค์
 2. ไม่ยอมรับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานตนเป็นหัวหน้างาน
 3. เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อกันเวลามีการแข่งขัน

การสรรหาภายนอก เป็นการสรรหาบุคคลภายนอกองค์กรโดยการชักจูงผู้ที่มีความรู้และต้องการงานที่ตนมีความรู้เข้ามาสอบแข่งขันเพื่อดำรงตำแหน่งที่ต้องการและยังว่างอยู่ กระบวนการสรรหาภายนอก

 1. ประกาศโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ
 2. ติดต่อหน่วยงานจัดหางานหรือสำนักงานจัดหางาน
 3. ประกาศผ่านทางพนักงานที่ทำงานในองค์กร
 4. ให้ผู้ที่ต้องการมาสมัครด้วยตนเอง
 5. การสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต

ข้อดี

 1. มีผู้สมัครจำนวนมาก
 2. เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการสรรหาบุคคล

ข้อเสีย

 1. สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย
 2. เป็นการทำให้พนักงานเสียกำลังใจในการทำงาน

[4] การสัมภาษณ์ ความสำคัญของการสัมภาษณ์คือ

 1. การสัมภาษณ์จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะชี้ว่าผู้สอบจะผ่านหรือจะตก
 2. ในกรณีที่ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์มีคะแนนข้อเขียนเท่ากันจะใช้คะแนนของการสัมภาษณ์ในการการจัดอันดับของผู้ผ่านการสอบ

วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์

 1. เพื่อพิจารณาดูบุคลิกว่าเหมาะสมกับงานมากน้อยเพียงใด
 2. เพื่อพิจารณาดู กิริยา ท่าทาง วาจา ว่าเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากน้อยเพียงใด
 3. เพื่อพิจารณา ไหวพริบ สติปัญญาในการโต้ตอบคำถามเพื่อการทำงาน
 4. เพื่อทดสอบภาวะและอารมณ์ของผู้สอบว่าเหมาะสมกับงานมากน้อยเพียงใด

[5]

2.การสรรหาจากการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ความสำคัญของการเลือกตั้งส.ส การเลือกตั้ง ส.ส. มีความสำคัญต่อคนไทยทุกคนที่ต้องไปทำหน้าที่เพื่อมีอำนาจอธิปไตยของเราโดยการเลือกผู้แทนไปทำหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์และดูแลทุกข์สุขของประชาชน ฉะนั้นการเลือกตั้งส.ส ต้องเอกคนดีมีความซื่อสัตย์เพื่อเข้ามาทำงาน

หน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 1. ออกกฎหมายเพื่อประชาชนและประเทศชาติ
 2. เป็นผู้เลือก ส.ส ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
 3. ควบคุมการบริหารแผ่นดิน
 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศ
 5. นำปัญหาต่างของประชาชนเสนอต่อรัฐบาล

[6]

คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส

 1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
 3. เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

[7] การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้ง ส.ว เมื่อปี พ.ศ.2543 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกของประเทศไทย มาตร315 บัญญัติไว้ว่าการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2543 [8]

หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา

 1. กลั่นกรองกฎหมาย
 2. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
 3. ให้ความเห็นชอบเรื่องสำคัญต่างๆ
 4. พิจารณาให้บุคลดำรงตำแหน่ง
 5. ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง
 6. อำนาจอื่นๆ

[9] คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
 3. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 4. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
 5. เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดนั้น
 6. เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
 7. เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา
 8. เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี[10]

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มีวาระการดำรงตำแหน่ง4ปี นับตั้งแต่ นับตั้งแต่วันเลือกตั้งแต่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระ

คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 3. ไม่เป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีส่วนได้เสียมาแล้ว5ปีนับตั้งแต่วันสมัครรับเลือกตั้ง

[11] การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งมาเป็น เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามปีที่สมัครรับเลือกตั้งและ
 4. คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

[12]

 1. https://sanhawsk.wordpress.com/การสรรหาบุคลากร
 2. http://hr.moph.go.th/site/km_site/wp-content/uploads/2016/03/s1-2.pdf
 3. (http://www.teacher.ssru.ac.th/reudee_ni/file.php/1/book-hrm/hrm-book-c4.pdf
 4. https://pub.crru.ac.th/pubfile/
 5. http://www.khonlung.com/pangnang.php
 6. http://www2.ect.go.th/about.php?Province=yasothon&SiteMenuID=4781
 7. http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_news.php?nid=10867&filename=index
 8. https://th.wikipedia.org/wiki/การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทย 2543
 9. http://www.senate.go.th
 10. http://www.seal2thai.org/sara/sara025.htm
 11. http://www.academia.edu/
 12. http://www2.ect.go.th/คู่มือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ/สำนักงาน ก.พ