ผู้ใช้:KkuMemo03/ทดลองเขียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น[แก้]

รายนามนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อ-นามสกุล       ชื่อ-นามสกุล (english)       สังกัด       สาขาภาควิชา      
ศ.ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ Prof. Prinya Chindaprasirt คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา แผนกวิศวกรรมวัสดุ
ศ.ดร. เมธา วรรณพัฒน์ Prof. Metha Wanapat คณะเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
ศ.ดร. สันติ แม้นศิริ Prof. Dr. Santi Maensiri คณะวิทยาศาสตร์ - ปี 2010 วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
ศ.ดร. กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ Assoc.Prof. Kittisak Sawanyawisuth คณะแพทยศาสตร์ อายุรศาสตร์
รศ.ดร. บรรจบ ศรีภา Assoc.Prof. Banchob Sripa คณะแพทยศาสตร์ พยาธิวิทยา
รศ.ดร. ไพบูลย์ สิทธิถาวร Assoc.Prof. Paiboon Sithithaworn คณะแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ศ.ดร. วันชัย มาลีวงษ์ Prof. Dr. Wanchai Maleewong คณะแพทยศาสตร์ ปรสิตวิทยา
ศ.ดร. ภิเศก ลุมพิกานนท์ Prof. Dr. Pisake Lumbiganon คณะแพทยศาสตร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ศ.ดร. ผิวพรรณ มาลีวงษ์ Prof. Dr. Pewpan Maleewong คณะแพทยศาสตร์ ปรสิตวิทยา
รศ.ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ Assoc.Prof. Supan Fucharoen คณะเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์
รศ.ดร. โสพิศ วงศ์คำ Assoc.Prof. Sopit Wongkham คณะแพทยศาสตร์ ชีวเคมี
รศ. อลงกลด แทนออมทอง Assoc. Prof. Along Tanomtong คณะวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
รศ.ดร. พวงรัตน์ ยงวณิชย์ Assoc.Prof. Puangrat Yongvanit คณะแพทยศาสตร์ ชีวเคมี
รศ.ดร. สนั่น จอกลอย Assoc.Prof. Sanun Joloy คณะเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
รศ. กุลนภา ฟู่เจริญ Assoc.Prof. Goonnapa Fucharoen คณะเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์
รศ.ดร. ชวลิต ไพโรจน์กุล Assoc.Prof.Dr. Chawalit Pairojkul คณะแพทยศาสตร์ พยาธิวิทยา
รศ.ดร. สุจิตรา ยังมี Assoc.Prof.Dr. Sujittra Youngme คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
ศ.ดร. อารันต์ พัฒโนทัย Prof. Dr. Arun Puttanothai คณะเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
รศ.ดร. สมศักดิ์ เทียมเก่า Assoc.Prof. Dr. Somsak Tiamkao คณะแพทยศาสตร์ อายุรศาสตร์
รศ.ดร. ชัยศิริ วงศ์คำ Assoc.Prof. Chaisiri Wongkham คณะแพทยศาสตร์ ชีวเคมี
รศ.ดร. วิทยา อมรกิจบำรุง Assoc.Prof.Dr. Vittaya Amornkitbamrung คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
ศ. มาลินี เหล่าไพบูลย์ Prof. Malinee Laopaiboon คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
อ.ดร. ประสิทธิ์ ทองใบ Dr. Prasit Thongbai คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
รศ.ดร. วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ Assoc.Prof.Dr. Veerapol Kukongviriyapan สาขาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
รศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง Assoc.Prof.Dr. Alissara Reungsang คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ศ.ดร. เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์ Prof. Ploenchan Chetchotisakd คณะแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ผศ.ดร. ณรงค์ ขันตีแก้ว Asst.Prof.Dr. Narong Khuntikeo คณะแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ศ.ดร. ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย Prof. Dr. Supalax Srijaranai คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
รศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน Assoc.Prof.Dr. Waraporn Putalun คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชเวทและพิษวิทยา
รศ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ Assoc.Prof. Thidarut Boonmars คณะแพทยศาสตร์ ปรสิตวิทยา
ศ.ดร. วีรจิตต์ โชติมงคล Prof.Dr. Veerajit Chotmongkol คณะแพทยศาสตร์ อายุรศาสตร์
รศ.ดร. กนกวรรณ แสนไชยสุริยา Assoc.Prof. Kanokwan Sanchaisuriya คณะเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์
รศ. บัณฑิต ถิ่นคำรพ Assoc.Prof. Bandit Thinkhamrop คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
รศ.ดร. เทวราช หล้าหา Assoc.Prof.Dr. Thewarach Laha คณะแพทยศาสตร์ ปรสิตวิทยา
รศ.ดร.สมาน เทศนา Assoc.Prof. Smarn Tesana คณะแพทยศาสตร์ ปรสิตวิทยา
รศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ Assoc.Prof. Somchai Pinlaor คณะแพทยศาสตร์ ปรสิตวิทยา
รศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย Assoc.Prof.Dr. Saksit Chanthai คณะวิทยาศาสตร์ \เคมี
รศ.ดร. ภพ โกศลารักษ์ Assoc.Prof.Dr. Pope Kosalaraksa คณะแพทยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์
รศ.ดร. สมเดช กนกเมธากุล Assoc.Prof.Dr. Somdej Kanokmedhakul คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
รศ.ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์ Assoc.Prof. Sujin Bureerat คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
รศ.ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย Assoc.Prof.Dr. Bangorn Sripanidkulchai คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์
รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร Assoc.Prof. Jintanaporn Wattanathorn คณะแพทยศาสตร์ สรีรวิทยา
รศ. สุพรรณี พรหมเทศ Assoc.Prof. Supannee Promthet คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ศ.ดร. ผกากรอง ลุมพิกานนท์ Prof.Dr. Pagakrong Lumbiganon คณะแพทยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์
รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร Assoc.Prof. Supree Pinitsoontorn คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
รศ.ดร. เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง Assoc.Prof.Dr. Ekaphan Swatsitang คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
ศ.ดร. ประนอม จันทรโณทัย Prof.Dr. Pranom Chantaranothai คณะวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
รศ.ดร. ศักดา ดาดวง Assoc.Prof.Dr. Sakda Daduang คณะวิทยาศาสตร์ ชีวเคมี
รศ.ดร. นิมิตร วรสูต Assoc.Prof.Dr. Nimitr Vorasoot คณะเกษตรศาสตร์ พืชไร่
รศ.ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน Assoc.Prof. Surasak Wongratanacheewin คณะแพทยศาสตร์ จุลชีววิทยา
ศ.ดร. อรุณรัตน์ ฉวีราช Prof.Dr. Arunrat Chaveerach คณะวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
รศ.ดร. วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ Assoc.Prof. Viraphong Lulitanond คณะแพทยศาสตร์ จุลชีววิทยา
รศ.ดร. สาธิต แซ่จึง Assoc.Prof.Dr. Satit Saejung คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ศ.ดร. ละออศรี เสนาะเมือง Prof.Dr. Laosri Sanoamuang คณะวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
รศ.ดร. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ Assoc.Prof. Upa Kukongviriyapan คณะแพทยศาสตร์ สรีรวิทยา
ผศ.ดร. ปณิตา ลิมปะวัฒนะ Asst.Prof. Panita Limpawattana คณะแพทยศาสตร์ อายุรศาสตร์
ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร Prof. Apirat Siritaratiwat คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
รศ.ดร. ขวัญใจ กนกเมธากุล Assoc.Prof.Dr. ขวัญใจ กนกเมธากุล คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ Asst.Prof. Dr. Niwat Srisawasdi คณะศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
รศ.ดร. สุรพล เวียงนนท์ Assoc.Prof. Surapon Wiangnon คณะแพทยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์
รศ.ดร. ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ Assoc.Prof. Chanvit Leelayuwat คณะเทคนิคการแพทย์ ชีวเคมี
ผศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม Asst.Prof.Dr. Watcharin Loilome คณะแพทยศาสตร์
รศ.ดร. วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ Assoc.Prof.Dr. Vajarabhongsa Bhudhisawasdi คณะแพทยศาสตร์ ศัลยศาสตร์
อ.ดร. อนุสรณ์ เชิดทอง Dr. Anusorn Cherdthong คณะเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
รศ.ดร. ศศิธร แก้วเกษ Assoc.Prof. Sasithorn Kaewkes คณะแพทยศาสตร์ ปรสิตวิทยา
รศ.ดร. ตรีเพชร กาญจนภูมิ Assoc.Prof.Dr. Tripetch Kanchanapoom คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชเวทและพิษวิทยา
ศ.ดร. วิจิตรา ทัศนียกุล Prof.Dr. Wichittra Tassaneeyakul คณะแพทยศาสตร์ เภสัชวิทยา
รศ.ดร. เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ Assoc.Prof. Temduang Limpaiboon คณะเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์
ผศ.ดร. สุภาพร มัชฌิมะปุระ Asst.Prof. Supaporn Muchimapura คณะแพทยศาสตร์ สรีรวิทยา
รศ.ดร. รศนา วงศ์รัตนชีวิน Assoc.Prof. Rasana Wongratanacheewin คณะแพทยศาสตร์ ชีวเคมี
รศ.ดร. แจ่มใส เพียรทอง Assoc.Prof. Chamsai Pientong คณะแพทยศาสตร์ จุลชีววิทยา
ผศ.ดร. นิษณา นามวาท Asst.Prof.Dr. Nisana Namwat คณะแพทยศาสตร์ ชีวเคมี
รศ.ดร. ธวัช ช่างผัส Assoc.Prof.Dr. Thawhat Changphas คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ศ.ดร. อรุณี เจตศรีสุภาพ Prof. Arunee Jetsrisuparb คณะแพทยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์
ผศ.ดร. จักรชัย โสอินทร์ Dr. Chakchai So-In คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รศ.ดร. บัณฑิต ชุมวรฐายี Assoc.Prof. Bandit Chumworathayi คณะแพทยศาสตร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
รศ.ดร. ทิพยา เอกลักษณานันท์ Assoc.Prof. Tipaya Ekalaksananan คณะแพทยศาสตร์ จุลชีววิทยา
ผศ.ดร. รจนา บุระคำ Asst.Prof.Dr. Rodjana Burakham คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
รศ.ดร. ธเนศ พงศ์จรรยากุล Assoc.Prof.Dr. Thaned Pongjanyakul คณะเภสัชศาสตร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
ศ.ดร. บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น Prof.Dr. Bowornsilp Chowchuen คณะแพทยศาสตร์ ศัลยศาสตร์
รศ.ดร. กนกวรรณ จารุกำจร Assoc.Prof.Dr. Kanokwan Jarukamjorn คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชเคมี
ศ.ดร. ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล Prof. Chatlert Pongchaiyakul คณะแพทยศาสตร์ อายุรศาสตร์
รศ.ดร. ฉวี เย็นใจ Assoc.Prof.Dr. Chavi Yenjai คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
ผศ.ดร. วีระยุทธ สุภิวงค์ Assist.Prof. Dr. Weerayuth Supiwong คณะวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
รศ.ดร. จริยา ชมวารินทร์ Assoc.Prof. Chariya Chomvarin คณะแพทยศาสตร์ ทยาศาสตร์การแพทย์
ผศ.ดร. กาญจนา เลิศมีมงคลชัย Asst.Prof. Ganjana Lertmemongkolchai คณะเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์
รศ.ดร. พิศาล ไม้เรียง Assoc.Prof.Dr. Pisaln Mairiang คณะแพทยศาสตร์ อายุรศาสตร์
ผศ.ดร. ธวัดชัย ธานี Asst. Prof.Dr. Tawatchai Tanee คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ผศ.ทพญ.ดร. วรานุช ปิติพัฒน์ Asst.Prof.Dr. Waranuch Pitiphat คณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรมชุมชน
ผศ.ดร. พลัง สุริหาร Asst.Prof. Bhalang Suriharn คณะเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
ผศ.ดร. ต้องจิตร ถันชมนาง Assist.Prof.Dr. Tongjit Thanchomnang คณะแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
รศ.ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ Assoc.Prof.Dr. Piyada Theerakulpisut คณะวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
ผศ.ดร. เชวง ภควัตชัย Asst.Prof.Dr. Chaveng Pakawatchai คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
ผศ.ดร. อนุชา พัวไพโรจน์ Asst.Prof.Dr. Anucha Puapairoj คณะแพทยศาสตร์ พยาธิวิทยา
รศ.ดร. พัชรี บุญศิริ Assoc.Prof. Patcharee Boonsiri คณะแพทยศาสตร์ ชีวเคมี
ผศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง Asst.Prof. Jurirut Daduang คณะเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์
รศ.ดร. ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ Assoc.Prof. Piroon Mootsikapun คณะแพทยศาสตร์ อายุรศาสตร์
ผศ.ดร. พรทิพย์ ปิ่นละออ Assoc.Prof. Porntip Pinlaor คณะเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์
รศ.ดร. สมปอง ธรรมศิริรักษ์ Assoc.Prof.Dr. Sompong Thammasirirak คณะวิทยาศาสตร์ ชีวเคมี
ศ.ดร. เจศฏา ถิ่นคำรพ Prof. Jadsada Thinkhamrop คณะแพทยศาสตร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ผศ.ดร. ชิงชิง ฟูเจริญ Assoc.Prof. Chingching Foocharoen คณะแพทยศาสตร์ อายุรศาสตร์
ศ.ดร. รัตนวดี ณ นคร Prof. Ratanavadee Nanagara คณะแพทยศาสตร์ อายุรศาสตร์
รศ.ทพญ.ดร. สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ Assoc.Prof.Dr. Suwimol Taweechaisupapong คณะทันตแพทยศาสตร์ วินิจฉัยโรคช่องปาก
รศ.ดร. กมล เลิศรัตน์ Assoc.Prof. Kamol Lertrat คณะเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน Dr. Jirawat Sanitchon คณะเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน
อ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด Dr. Sitthichai Iamsaard คณะแพทยศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์
รศ.ดร. พัชรี เจียรนัยกูร Assoc.Prof. Patcharee Jearanaikoon คณะเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์
รศ.ดร. บุญเกิด คงยิ่งยศ Assoc.Prof. Bunkerd Kongyingyoes คณะแพทยศาสตร์ เภสัชวิทยา
ผศ.ดร. เอื้อมเดือน ประวาฬ Asst.Prof.Dr. Auemduan Prawan คณะแพทยศาสตร์ เภสัชวิทยา
ผศ.ดร. วันชัย สะตะ Assoc.Prof. Vanchai Sata คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา แผนกวิศวกรรมวัสดุ
อ.ดร. กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ Dr. Kulthida Vaeteewoottacharn คณะแพทยศาสตร์ ชีวเคมี
ผศ.ดร. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ Assoc.Prof. Patravoot Vatanasapt คณะแพทยศาสตร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
ผศ.ดร. จริยา หาญวจนวงศ์ Assoc.Prof. Chariya Hahnvajanawong คณะแพทยศาสตร์ จุลชีววิทยา
ผศ.ดร. วิทยา เงินแท้ Asst.Prof.Dr. Wittaya Ngeontae คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
อ.ดร. คำรณ สุนัติ Dr. Khamron Sunat คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา Assoc.Prof.Dr. Monchai Duangjinda คณะเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
รศ.ดร. อาคม แก้วระวัง Assoc.Prof. Arkom Kaewrawang คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ.ดร. อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์ Assoc.Prof. Ajanee Mahakkanukrauh คณะแพทยศาสตร์ อายุรศาสตร์
ผศ.ดร. สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา Assoc.Prof.Dr. Sirapat Chiewchanwattana คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ Assoc.Prof.Dr. Wongsa Laohasiriwong คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ศ.ดร. เอมอร ไม้เรียง Prof. Eimorn Mairiang คณะแพทยศาสตร์ รังสีวิทยา
รศ.ดร. เบญจมาศ พระธานี Assoc.Prof. Benjamas Prathanee คณะแพทยศาสตร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา
รศ.ดร. ลักขณา เหล่าไพบูลย์ Assoc.Prof. Lakkana Laopaiboon คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ