ผล (พระพุทธศาสนา)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ผล 4 คือ ผลที่เกิดสืบเนื่องจากการละกิเลสได้ด้วยมรรค, ธรรมารมณ์อันพระอริยะพึงเสวย ที่เป็นผลเกิดเองในเมื่อกิเลสสิ้นไปด้วยอำนาจมรรคนั้นๆ

  1. โสดาปัตติผล (ผลแห่งการเข้าถึงกระแสที่นำไปสู่พระนิพพาน, ผลอันพระโสดาบันพึงเสวย)
  2. สกทาคามิผล (ผลอันพระสกทาคามีพึงเสวย)
  3. อนาคามิผล (ผลอันพระอนาคามีพึงเสวย)
  4. อรหัตตผล (ผลคือความเป็นพระอรหันต์, ผลอันพระอรหันต์พึงเสวย)

“ผล 4” นี้ บางที่เรียกว่า “สามัญญผล” (ผลของความเป็นสมณะ, ผลแห่งการบำเพ็ญสมณธรรม)

อ้างอิง[แก้]

  • พจนานุกรมพุทธศาสตร์ พระมหาประยุทธ์ ป. อารยางกูร 2506