ข้ามไปเนื้อหา

บูรูนดีบกาชู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก บูรูนดีบวาชู)
บูรูนดีบกาชู
แผ่นโน้ตเพลง

เพลงชาติของธงของประเทศบุรุนดี บุรุนดี
เนื้อร้องฌ็อง-บาติสต์ อึนตาโฮกาจา และคนอื่น ๆ
ทำนองมาร์ก บาเรงกายาโบ
รับไปใช้1962

บูรูนดีบกาชู (Burundi Bwacu; แปลว่า บุรุนดีของเรา) เป็นเพลงชาติของบุรุนดี เขียนในภาษากิรูนดีโดยกลุ่มนักเขียนที่มีฌ็อง-บาติสต์ อึนตาโฮกาจา (Jean-Baptiste Ntahokaja) นักบวชคาทอลิกเป็นผู้นำ และเรียบเรียงโดยมาร์ก บาเรงกายาโบ (Marc Barengayabo) ได้นำไปใช้ในวันเอกราชใน ค.ศ. 1962

บทร้อง

[แก้]
เนื้อเพลงภาษากิรูนดี เนื้อเพลงภาษากิรูนดีแบบแสดงวรรณยุกต์
Burundi bwacu, Burundi buhire,

Shinga icumu mu mashinga,

Gaba intahe y'ubugabo ku bugingo.

Warapfunywe ntiwapfuye,

Warahabishijwe ntiwahababuka.

Uhagurukana, Uhagurukana, Uhagurukana ubugabo urikukira.

Komerwa amashi n'amakungu, uhabwe impundu n'abawe,

Isamirane mu mashinga, Isamirane mu mashinga.

Burundi bwacu, ragi rya ba sokuru,

Ramutswa intahe n'ibihugu,

Ufatanije ishaka n'ubuhizi;

Vuza impundu wiganzuye uwakuganza uwakuganza.

Burundi bwacu, mpora mutima kuri twese,

Tugutuye amaboko, umutima n'ubuzima,

Imana yakuduhaye ikudutungire.

Horana ubumwe n'abagabo n'itekane.

Sagwa n'urweze, sagwa n'amahoro meza.

Burŭndi Bwâcu, Burŭndi buhĭre,

Shīnga icúmu mu mashīnga,

Gaba intăhe y'úbugabo ku bugīngo.

Warápfunywe ntiwapfûye,

Waráhabīshijwe ntiwahababuka,

Uhagurukana, uhagurukana, uhagurukana, ubugabo urîkūkira.

Komerwa amáshi n'ámakūngu,

Hābwa impŭndu n'âbâwé,

Isāmírane mu mashīnga, isāmírane mu mashīnga.

Burŭndi bwâcu, rági ry'ábasôkúru,

Ramutswa intăhe n'íbihúgu,

Ufátanije ishaka n'ubúhizi;

Vuza impŭndu wĭgānzūye uwakúgānza uwakúgānza.

Burŭndi bwâcu, nkóramútima kurí twëse,

Tugutūye amabóko, umutíma n'úbuzima,

Imâna yakúduhāye ikudútūngire.

Horana ubúmwe n'ábagabo n'ítĕkāne.

Sāgwa n'úrwĕze, sāgwa n'ámahóro mēzá.

เนื้อเพลงภาษาฝรั่งเศส คำแปล
Cher Burundi, ô doux pays,

Prends place dans le Concert des nations.

En tout bien, tout honneur, accédé à l'indépendance.

Reçois donc le compliment des nations,

Agrée l'hommage de tes enfants.

Qu'à travers l'univers retentisse ton nom.

Cher Burundi, héritage sacré de nos aïeux,

Reconnu digne de te gouverner

Au courage tu allies le sentiment de l'honneur.

Chante la gloire de ta liberté reconquise.

Cher Burundi, digne objet de notre plus tendre armour,

A ton noble service nous vouons nos bras, nos cœurs et nos vies.

Veuille Dieu, qui nous a fait don de toi, te conserver à notre vénération.

Sous l'egide de l'Unité,

Dans la paix, la joie et la prospérité.

บุรุนดีของเรา เป็นประเทศที่มีความเมตตา

ได้ตั้งเทวรูปของท่าน ในการแสดงบนเวทีของชาติ

ก้าวไปสู่อิสรภาพ ด้วความตั้งใจอันแน่วแยน่

ได้รับความเจ็บปวดและบอบช้ำ

ท่านเป็นต้นแบบด้วยตัวเอง

เมื่อถึงเวลาที่ท่านลุกขึ้นเถิด

ต้องแบกรับภาระตัวเอง ก้าวไปสู่อิสรภาพของประชาชน

ได้รับแล้ว ร่วมแสดงความยินดีของบรรดาประชาชาติ

และแสดงความเคารพต่อบุตร และธิดาของท่าน

ชื่อท่านรายล้อมไปทั่วจักรวาล ชื่อท่านรายล้อมไปทั่วจักรวาล

บุรุนดีของเรา คือมรดกอันศักดิ์สิทธิจากบรรพบุรุษของเรา

ได้ให้การยอมรับว่า น่าเชิดชูการปกครองตัวเอง

ด้วยความกล้าของท่าน ท่านมีความรู้สึกเป็นเกียรติ

ขับขานเพลงแห่งศักดิ์ศรี เสรีภาพ ในการเอาชนะอีกครั้ง

บุรุนดีของเรา น่าเชิดชูด้วยความรักอันอ่อนโยนของเรา

เราให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลด้วยมือ หัวใจ และชีวิตของเรา

ขอให้พระเจ้าประทานพรให้แก่เรา เพื่อให้เราเคารพนับถือ

อยู่ภายใต้ความคุ้มครองด้วยความสามัคคี

ความสงบสุข และความมั่นคั่ง

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]