นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โครงการจัดตั้งคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Communication Arts (Establishment Project) Burapha University.
Logo buu.jpg
หัวหน้าภาควิชาผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลชนก เศรษฐบุตร
ที่อยู่
ภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 317 โทร.038-102388, 2338, 2394

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
สี███ ฟ้า
███ ขาว
เว็บไซต์Communication Arts Department Faculty of Humanities and Social Sciences , Burapha University

โครงการจัดตั้งคณะนิเทศศาสตร์ หรือ ภาควิชานิเทศศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เปิดการเรียนการสอนในด้านการสื่อสารมวลชน

ประวัติ[แก้]

ภาควิชานิเทศศาสตร์[1] เกิดจากความร่วมมือของอาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีความตั้งใจจะเปิดสอนในด้านการสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ (Bachelor of Communication Arts) มหาวิทยาลัยบูรพา • พ.ศ. 2534 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดตั้งภาควิชานิเทศศาสตร์ และคณะกรรมการร่างหลักสูตร นศ.บ. นิเทศศาสตร์

• พ.ศ. 2537 เสนอหลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์และโครงการจัด ตั้งภาควิชานิเทศศาสตร์ต่อสภามหาวิทยาลัย

• พ.ศ. 2538 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตร์

• พ.ศ. 2539 ทบวงมหาวิทยาลัยรับทราบการให้ความเห็นชอบของ สภามหาวิทยาลัย

• พ.ศ. 2540 เปิดรับนิสิตรุ่นแรกเข้าศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

• พ.ศ. 2542 เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ

• พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบให้โครงการจัดตั้ง ภาควิชานิเทศศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในระดับภาควิชา


หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง

• พ.ศ. 2545 เปิดสอน 4 สาขาวิชาดังนี้ 1. การประชาสัมพันธ์ 2. วาทวิทยา 3. การโฆษณา 4. วารสารศาสตร์

• พ.ศ. 2549 เปิดสอน 4 สาขาวิชาดังนี้ 1. การประชาสัมพันธ์ 2. วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง 3. การโฆษณา 4. วารสารศาสตร์

• พ.ศ. 2554 เปิดสอน 5 สาขาวิชาดังนี้ 1. การประชาสัมพันธ์ 2. วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง 3. การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 4. ภาพยนตร์และโทรทัศน์ 5. วารสารศาสตร์

• พ.ศ. 2559 เปิดสอน 3 สาขาวิชาดังนี้ 1. วิชาเอกการสื่อสารตราสินค้า 2. วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ 3. วิชาเอกการสื่อสารองค์กร

อ้างอิง[แก้]

  1. [1] เก็บถาวร 2013-06-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน,เกี่ยวกับภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]