ข้ามไปเนื้อหา

นารวม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โฆษณาชวนเชื่อการทำนารวมของคอมมิวนิสต์โรมาเนีย

นารวม หมายถึง การเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มทำการผลิตในที่ดินของกลุ่มหรือที่รัฐจัดไว้ให้ เกษตรกรจะได้รับการปันส่วนผลผลิตอย่างเท่าเทียมกัน และต้องแบ่งปันผลผลิตของกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มการผลิตอื่น ๆ ที่ใหญ่ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการครอบครองปัจจัยการผลิต เช่น "ที่ดิน" ที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นปัจจัยการผลิต

ในปัจจุบันจะเห็นที่ดินซึ่งเป็นปัจจัยในการผลิตของเกษตรกรไม่ถูกนำมาใช้ในการผลิต การขยายตัวของทุนที่สร้างมูลค่าส่วนเกินทำให้มีการลงทุนเพื่อที่จะครอบครองที่ดินไว้ขายต่อหวังกำไร ทำให้มูลค่าที่ได้จากการนำที่ดินมาใช้เป็นปัจจัยการผลิตไม่เกิดขึ้น ลดช่องว่างระหว่างชนชั้นกำจัดการถือครองปัจจัยการผลิตเอกชนเพื่อลดช่องว่างที่เกิดจากมูลค่าที่เป็นรายได้ของสมาชิก เกิดความเสมอภาคในการครอบครองปัจจัยการผลิตอย่างถาวร