ทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร (Thankawin Ratthawatankul, Ph.D.) เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2525 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเนชั่น และ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น สอนวิชาทางด้านการบริหารธุรกิจ เช่น Strategic Management, Entrepreneurship, Social Enterprise, Business Sustainability และ Business Research เป็นต้น

การศึกษา[แก้]

ดร.ทันกวินท์สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และได้ศึกษาต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และการจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) หลักสูตรนานาชาติ ต่อมาได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงาน[แก้]

ด้านการศึกษาและการวิจัย

ดร.ทันกวินท์มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ โดยเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร, หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยโยนก จ.ลำปาง. (2554) ซึ่งต่อมาเป็นมหาวิทยาลัยเนชั่น (2555 - ปัจจุบัน) เป็นผู้เขียนกรณีศึกษาและเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายร่วมกับหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี, หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน จัดโดยสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2552) รวมทั้งเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในมหาวิทยาลัยและให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549-2555), หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2555), โครงการต้นกล้าสีขาว ธนาคารกรุงไทย (2549-2550), โครงการ SMART PROJECT สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2550). และ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 1 และ 2 ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ทันกวินท์ยังมีประสบการณ์เป็น Manager, Consumer Insight ของบริษัทวิจัยตลาด The Nielsen Company (Thailand)ได้รับเชิญให้เป็นผู้นำวิจัยจาก Sasin Centre for Sustainability Management, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำโครงการวิจัยนำร่องเพื่อแสวงหาแนวทางการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในภาคธุรกิจ รวมทั้งได้ทำวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนการบริหารธุรกิจที่ยั่งยืนในการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ

ด้านการบริหารการศึกษา

ดร.ทันกวินท์มีประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา ได้แก่ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร (2554) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (2555) และ กรรมการพัฒนาองค์กร (2556)สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (CIDI) เป็นรักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น จ.ลำปาง เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนงาน และ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยโยนก จ.ลำปาง และเป็นวิทยากรพิเศษด้านการบริหารธุรกิจบรรยายในหัวข้อทางการจัดการ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนธุรกิจ

ด้านการพัฒนาวิสาหกิจ

ดร.ทันกวินท์ยังเป็นที่ปรึกษาร้านภูฟ้า(โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี). (2553) และที่ปรึกษา, ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพมเพ็ท. (2547) รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะทำงานกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าเพิ่มด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP (OTOP NEXT), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2555) และกรรมการตัดสิน, รางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP PLUS 2012, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2555)

นอกจากนี้ยังเป็นหัวหน้าโครงการสร้างเสริมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ การประกวดแผนธุรกิจชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 - 2, มหาวิทยาลัยโยนก จ.ลำปาง. (2549-2550) และเป็นผู้จัดการโครงการสร้างเสริมผู้ประกอบการ SMEsรุ่นเยาว์, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2549) ตลอดจนเป็นวิทยากรพิเศษโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ซึ่งจัดโดย ธนาคารกรุงไทยร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,โครงการ SMART Project ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านสังคมและการเมือง

ดร.ทันกวินท์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านวิชาการในศูนย์พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จ.ลำปาง, กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการด้านวิชาการในคณะกรรมาธิการสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดลำปาง, วิทยากรกระบวนการการสัมมนารับฟังความคิดเห็นสื่อมวลชนท้องถิ่นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและแผนแม่บทพัฒนาการเมืองซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและยกร่างแผนแม่บทพัฒนาการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, กรรมการดำเนินงานจัดเวทีเสวนาประชาชนเพื่อรับฟังความเดือดร้อนของเกษตรกรในภาคเหนือตอนบน ซึ่งจัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรี และ ศูนย์นิติธรรมรัฐ มหาวิทยาลัยโยนก จ.ลำปาง, กรรมการศูนย์นิติธรรมรัฐ มหาวิทยาลัยโยนก จ.ลำปาง, และ คณะทำงานศูนย์เฝ้าระวังสื่อ Media Watch ตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549

ด้านอื่น ๆ

ดร.ทันกวินท์ยังมีประสบการณ์ด้านอื่น ๆ คือ เป็นผู้ดำเนินรายการวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศ "เกาะกระแสโลก" ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุของอสมท. F.M. 100.5 เป็น ผู้สื่อข่าวและผู้เรียบเรียงข่าว สำนักข่าวไทย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)