ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2558
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
11 มีนาคม พ.ศ. 2558 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข [1]ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม กรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช[2]

อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขอดีตประธานกรรมการคณะกรรมการสถานพยาบาล ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2557 ถึง 18 มีนาคม 2557 เขาเป็นกรรมการในศูนย์รักษาความสงบแห่งชาติ ตามคำสั่งคำสั่งที่ พิเศษ 1/2557 เรื่องจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบ โดย ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเป็น ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี เพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานด้านการวิจัยและการพัฒนางานด้านการสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประวัติ[แก้]

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ สำเร็จการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พ.ศ. 2521อบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 11 กสธ. พ.ศ. 2537 อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 38 สำนักงาน ก.พ.พ.ศ. 2545 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 การป้องกันราชอาณาจักรภาครับร่วมเอกชน (ปรอ.)รุ่นที่ 21พ.ศ. 2551 อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ประดิษฐ สินธวณรงค์ มี คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 573/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง[3]เนื่องจากไม่พอใจที่เขาเข้าร่วมกับกลุ่มกปปส.ในการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในขณะนั้น

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 75/2558 ให้มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี[4]และต่อมาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 204/2558 ให้นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามเดิม[5]มีผลวันที่ 5 สิงหาคม 2558

ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ[6]

ประวัติการรับราชการ[แก้]

  • พ.ศ. 2536 – 2542 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
  • พ.ศ. 2542 – 2544 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
  • พ.ศ. 2544 – 2545 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
  • พ.ศ. 2545 – 2550 รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
  • พ.ศ. 2550 – 2553 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
  • พ.ศ. 2553 – 2554 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร)
  • พ.ศ. 2554 – 2555 อธิบดีกรมสุขภาพจิต
  • พ.ศ. 2555 – 2558 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  • พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]