ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย คือเครือข่ายฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากงานวิจัย ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยในประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ประวัติ[แก้]

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2544 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร รัฐบาลเห็นว่าประเทศไทยสมควรมีแหล่งข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยของประเทศ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนรวมทั้งให้บริการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จึงจัดทำโครงการนำร่องระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของแต่ละสถาบัน ซึ่งเผยแพร่แล้วทางอินเทอร์เน็ตให้สามารถบริการสืบค้นฐานข้อมูลต่างระบบได้จากจุดเดียว โดยเริ่มบริการโครงการนำร่องสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไทยทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ กันยายน 2544

ผลงาน[แก้]

ฐานข้อมูลงานวิจัยของไทย รวมงานวิจัยมากกว่า 6,000 เรื่อง (80,000 เรื่อง เมื่อดำเนินงานจริง) บุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นงานวิจัยได้สะดวกโดยผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถนำผลการวิจัยสู่การประยุกต์ เพื่อประโยชน์ด้านการผลิตทางอุตสาหกรรม และนวัตกรรมเทคโนโลยี รัฐบาลสามารถติดตามผลพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาในทุกสาขาวิชาของประเทศ และสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการบริหาร และกำหนดนโยบายของประเทศ

สถานภาพเครือข่ายฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไทย ปี 2550[แก้]

1.1 โครงการวิจัยที่สถาบันเครือข่ายให้บริการร่วมกันในอินเทอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรมสรรสาร (พัฒนาโดยเนคเทค) ประกอบด้วยงานวิจัยของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 569 ระเบียน สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 3005 ระเบียน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 760 ระเบียน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2490 ระเบียน รวมทั้งสิ้น 6824 ระเบียน และเชื่อมโยงฐานข้อมูลนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญซึ่งกำลังดำเนินการปรับปรุง เพื่อให้นักวิจัยร่วมบันทึกและปรับปรุงข้อมูลได้เอง

1.2 คำจำกัดความและขอบเขตโครงการ ข้อมูลที่นำเข้าฐานข้อมูลโครงการวิจัยของประเทศไทย ประกอบด้วย โครงการวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ โครงการที่หน่วยงานให้การสนับสนุนทุนวิจัย และที่หน่วยงานดำเนินการวิจัยเอง ข้อมูลนักวิจัยได้แก่ รายชื่อและประวัตินักวิจัยที่รับการสนับสนุนทุนวิจัย และนักวิจัยของหน่วยงานที่ดำเนินการวิจัย

1.3 โปรแกรมสืบค้นและประสิทธิภาพการสืบค้น ปัจจุบันสามารถสืบค้นจากคำที่บันทึกในฐานข้อมูลแบบ Full-text search โดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากต่างหน่วยงาน ยังมีปัญหาบ้าง เรื่องความเร็วในการสืบค้นไม่เป็นที่พอใจ และเครือข่ายยังไม่เสถียร

1.4 มาตรฐานหมวดวิชาและอรรถาภิธาน การสืบค้นจากสาขาวิชา หมวดหมู่และหัวเรื่อง ยังทำไม่ได้ดี เพราะการบันทึกข้อมูลยังขาดเกณฑ์มาตรฐานการจัดทำรายการสำหรับหมวดวิชา และไม่มีการกำหนดหัวเรื่อง

1.5 การบริหารจัดการฐานข้อมูลและเครือข่าย ระยะเวลาการปรับปรุงข้อมูล การประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการฐานข้อมูลเครือข่ายไม่สม่ำเสมอ ทำให้ข้อมูลไม่ทันสมัย บริการเอกสาร และการเข้าถึงรายงานฉบับสมบูรณ์จากรายการในฐานข้อมูล ไม่สามารถบริการออนไลน์จากระบบ ปัจจุบันมีบริการออนไลน์จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบของระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไทยคือ ฐานข้อมูลที่มีในปัจจุบันยังรวบรวมงานวิจัยจากแหล่งต่างๆ ได้ไม่ครอบคลุมเพียงพอ เช่นฐานข้อมูล ThaiResearch นั้นยังขาดความครอบคลุมงานวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันการศึกษา วิทยานิพนธ์ และวารสารวิชาการจากสมาคมวิชาชีพต่างๆ อีกทั้งการเข้าถึงงานวิจัยฉบับเต็ม (full text) ยังทำได้ไม่มากนัก

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]