ซอฟต์แวร์ระบบ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

1. คำรับรองระหว่าง

  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกำแพงแสน

2. คำรับรองฉบับนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญา และใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

3. รายละเอียดของคำรับรองฉบับนี้ได้แก่ บทบาทหน้าที่ 1. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนของทุกกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรชุมชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันวางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและเกิดผลงานที่ชัดเจน 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่สำนักงาน กศน. สำนักงานกศน. จังหวัด/กทม. และ กศน.อำเภอ/เขต ที่ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือในการจัดบริการและกิจกรรมร่วมกัน 3. จัดทำฐานข้อมูลชุมชน โดยใช้ Micro Planning เป็นเครื่องมือ และสรุปจัดทำแผนการจัดการศึกษาของชุมชน 4. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนักศึกษา 1 ห้องเรียน จำนวน 60 คน และไม่เกิน 66 คน ทุกภาคเรียน 5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับแผนกับการศึกษาพัฒนาชุมชน 6. จัดและพัฒนา กศน.ตำบล ให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ศูนย์สร้างโอกาสทางการศึกษา ศูนย์การเรียนของชุมชน และศูนย์ข้อมูลชุมชน 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - งานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายวิชาการ มีหน้าที่จัดและประสานงาน

          ชื่อหน่วยงาน  จำนวนกิจกรรม/โครงการ  จำนวนผู้รับบริการ

1. สคบ. 2. กกต. 3. สภากาชาดไทย 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 5. องค์การบริหารส่วนตำบล 6. โรงเรียน 7. วัด 8. สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 9. เกษตรอำเภอ 10. พัฒนาชุมชน ฯลฯ 1.4 ร้อยละ 100 ของ การจัดการศึกษาต่อเนื่อง

      - การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

- การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน - การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1.5 ร้อยละ 100 ของ การจัดการศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ร้อยละ 100 ของกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน กศน.ตำบล 3. ร้อยละ 80 ของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4. ร้อยละ 100 ของการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 5. ร้อยละ 100 งานที่ได้รับมอบหมาย งานกิจกรรมนักศึกษา งานตามนโยบายของสำนักงาน กศน. 4. ข้าพเจ้า นางสาวเนาวเรศ น้อยพานิช ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

 อัธยาศัยอำเภอกำแพงแสน ได้พิจารณาเห็นชอบต่อรายละเอียดของคำรับรองฉบับนี้แล้ว และข้าพเจ้ายินดีจะให้
 คำแนะนำกำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาวขนิษฐา โพธิ์ทอง ครู กศน.ตำบลห้วยขวาง
 ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้น

5. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือ

 ชื่อไว้เป็นสำคัญ


ซอฟต์แวร์ระบบพื้นฐานที่สุดมีดังนี้

ในตำราบางเล่ม คำว่า ซอฟต์แวร์ระบบ หมายรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย (เช่น คอมไพเลอร์ ลิงเกอร์ หรือดีบักเกอร์ เป็นต้น) [1]

โดยทั่วไปมิได้หมายความว่า ผู้ใช้จะต้องซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานซอฟต์แวร์ระบบ แทนที่จะเป็นอย่างนั้น อาจมองว่าซอฟต์แวร์ระบบเป็นสิ่งพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ที่มีมากับเครื่องหรือติดตั้งไว้ก่อนแล้ว ในทางตรงข้ามกับซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้สามารถกระทำการต่าง ๆ อาทิสร้างเอกสารข้อความ เล่นเกม ฟังเพลง หรือท่องเว็บ เช่นนี้เรียกว่าโปรแกรมประยุกต์ [2]

         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกำแพงแสน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเรื่องสมาชิกสมาคมอาเซียน ให้กับนักศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือทั้ง ๖ ด้านของประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างถูกต้อง ให้ทันการรวมกลุ่มประเทศอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกำแพงแสน ใคร่ขอความร่วมมือพิจารณาวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้ ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ. ศาลาอเนกประสงค์วัดบ่อน้ำจืด ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


ซอฟต์แวร์ระบบประเภทจำเพาะก็มีอย่างเช่น

ถ้าซอฟต์แวร์ระบบถูกเก็บบันทึกอยู่ในหน่วยความจำลบเลือนไม่ได้เช่นในวงจรรวม มักจะเรียกว่าเฟิร์มแวร์

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.webopedia.com/TERM/S/systems_software.html
 2. W. W. Milner, Ann Montgomery-Smith (2000). Information and Communication Technology for Intermediate Gnvq. p.126