ชาติชาย เจียมศรีพงษ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ชาติชาย เจียมศรีพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
ดำรงตำแหน่ง
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 – 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563
สโมสรฟุตบอลจังหวัดพิจิตร ประธานสโมสรฟุตบอล พิจิตรเอฟซี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503 (62 ปี)
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ประเทศไทย
ศาสนาพุทธ

ชาติชาย เจียมศรีพงษ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 6 สมัย เจ้าของสโลแกน "พบง่าย ใช้คล่อง ต้องชาติชาย" ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธาน สโมสรฟุตบอลจังหวัดพิจิตร พิจิตร เอฟซี ฉายา พระยาชาละวัน ทีมในโซนภาคเหนือ ของ เอไอเอส ลีกภูมิภาค ลีก ดิวิชั่น 2 ของประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

เกิดวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2503 อายุ 54 ปี

การศึกษา[แก้]

- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์

- ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


งานการเมือง[แก้]

- สมาชิกสภาจังหวัดพิจิตรและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เขตเลือกตั้งอำเภอบางมูลนาก สามสมัย เมื่อปี 2533-2538, ปี 2538-2542 และปี 2543-2547

-ปี 2536 ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาจังหวัดพิจิตร

-ปี 2538-2540 ดำรงตำแหน่งประธานสภาจังหวัดพิจิตร

-ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2540 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2547

-ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดพิจิตร ในการเลือกตั้งโดยตรงทั้งจังหวัด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2547 – 13 มีนาคม 2551

-ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ในการเลือกตั้งโดยตรงทั้งจังหวัดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2551 – 11 เมษายน 2555

-ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ในการเลือกตั้งโดยตรงทั้งจังหวัดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2555 ถึง 2563

ตำแหน่งสำคัญที่ได้รับแต่งตั้งในอดีตถึงปัจจุบัน[แก้]

ด้านกฎหมาย[แก้]

-กรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ของสภาผู้แทนราษฏร

-สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550 สภาร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2550

ด้านการศึกษา[แก้]

-กรรมการการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร (กปจ.)

-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาประจำสถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์

-นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

-ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

-กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร

-ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

-ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย[แก้]

-กรรมการตรวจและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดพิจิตร (กต.ตร.จังหวัด)

ด้านการสาธารณสุข[แก้]

-ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด

-ผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นระดับจังหวัด

-คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด และระดับเขต

-ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพิจิตร

ด้านเศรษฐกิจ และสังคม[แก้]

-กรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร

-ประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิจิตร

-ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศอ.ปส.) อบจ.พิจิตร

-ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพิจิตร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข หน้า ๙๖, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๒, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี ๒๕๕๐, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๒๗, ๗ มกราคม ๒๕๕๑
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๕, ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕