ฉบับร่าง:โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอน 2 ช่วงชั้นคือช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใช้อาคาร 7 อาคาร 15 และอาคาร 18 ของมหาวิทยาลัยฯ เลขที่ 321 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ห่างจากวงเวียนศรีสุริโยทัยไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร บนพื้นที่ 1 ไร่

  ประวัติ[แก้]

  "โรงเรียนลวะศรี" จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2463 เป็นชื่อแรกของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1 ไร่ ถนนวิชาเยนทร์ ต.ท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีนักเรียนรวม 67 คน ครู 8 คน เปิดสอนเป็นสองระดับ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 เป็นสหศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รับเฉพาะนักเรียนหญิง อีก 15 ปีต่อมา เริ่มเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปี 2479 รับเฉพาะนักเรียนหญิง เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 และเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 6 ในปีต่อมาตามลำดับ จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2483 โรงเรียนได้ย้ายมาตั้งในพื้นที่ 59 ไร่ 2 งาน ของกระทรวงกลาโหม ถนนนารายณ์มหาราช และได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสตรีลพบุรีเทพสตรีวิทยาลัย สังกัดกรมสามัญศึกษา โดยความช่วยเหลือของทางราชการและเงินส่วนตัวของจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2486 เปิดสอนแผนกอนุบาล รับนักเรียนชาย-หญิง ตั้งแต่อายุ 3 ปี เข้าเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จน พ.ศ. 2497 แยกแผนกอนุบาลออกตั้งเป็นโรงเรียนใหม่ พร้อมอาคารที่ใช้ชือ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี มาจนถึงปัจจุบัน

  วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2498 โรงเรียนได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัย สังกัดกรมฝึกหัดครู และได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูเทพสตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2501 พร้อมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อเตรียมไว้สำหรับนักเรียนฝึกหัดครูสังเกตการสอนและฝึกสอน จนถึง พ.ศ. 2521 จึงงดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เปิดสอนเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ใช้ชื่อ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูเทพสตรี และเปลี่ยนชื่อมาเป็น โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเทพสตรี เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ เป็นชื่อ สถาบันการศึกษาในกรมฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการแทนชื่อ วิทยาลัยครู เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 และได้รับสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงใช้ชื่อว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งอยู่บนพื้นที่ส่วนหลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใช้อาคาร 7, 15 และ 18 เปิดสอนช่วงชั้นที่ 3-4 เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ [1] และในปี 2562 ได้เปิดแผนการเรียนอังกฤษ-จีน

  อาคารสถานที่[แก้]

  อาคารเรียน

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีอาคารเรียนหลักอยู่ 3 อาคาร ประกอบไปด้วย

  • อาคาร 7 เป็นอาคารเรียน 6 ชั้น ซึ่งประกอบไปด้วยห้องต่างๆดังนี้
   • ชั้น 1 ประกอบไปด้วย ร้านค้าโรงเรียน ห้องธุรการ ห้องผู้อำนวยการ ห้องวิชาการ ห้องพยาบาล และห้องถ่ายเอกสาร
   • ชั้น 2 ประกอบไปด้วย ห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา ม.ต้น 1 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น 2 และห้องปฏิบัติการเคมี
   • ชั้น 3 ประกอบไปด้วย ห้องพักอาจารย์แนะแนว ห้องสมุด ห้องโสตทัศนูปกรณ์
   • ชั้น 4 ประกอบไปด้วย ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องแนะแนว ห้องเรียนปรับอากาศนักเรียนชั้น ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3
   • ชั้น 5 ประกอบไปด้วย ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ห้องเรียนปรับอากาศของนักเรียนชั้น ม.6/2, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   • ชั้น 6 ประกอบไปด้วย ห้องพักครูดนตรีไทย ห้องดนตรีไทย และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • อาคาร 15 เป็นอาคารเรียน 6 ชั้น ซึ่งประกอบไปด้วยห้องต่างๆดังนี้
   • ชั้น 1 ประกอบไปด้วย ห้องกิจการนักเรียน ห้องปฏิบัติการคหกรรม ห้องพักครูคหกรรม
   • ชั้น 2 ประกอบไปด้วย ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ และห้องเรียนปรับอากาศของนักเรียนชั้น ม.6/3
   • ชั้น 3 ประกอบไปด้วย ห้องเรียนปรับอากาศของนักเรียนชั้น ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3
   • ชั้น 4 ประกอบไปด้วย ห้องเรียนปรับอากาศของนักเรียนชั้น ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6
   • ชั้น 5 ประกอบไปด้วย ห้องเรียนปรับอากาศของนักเรียนชั้น ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3
   • ชั้น 6 ประกอบไปด้วย ห้องเรียนปรับอากาศของนักเรียนชั้น ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6
  • อาคาร 18 เป็นอาคารสูง 6 ชั้น ซึ่งประกอบไปด้วยห้องต่างๆดังนี้
   • ชั้น 1 และ 2 เป็นใต้ถุนยกสูงเพื่อการใช้งานแบบอเนกประสงค์
   • ชั้น 3 ประกอบด้วย ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และห้องประชุมเทพฯวรัตน์
   • ชั้น 4 ประกอบด้วย ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ห้องเรียนปรับอากาศของนักเรียนชั้น ม.4/1, ม.4/2 และ ม.4/3
   • ชั้น 5 ประกอบด้วย ห้องเรียนปรับอากาศของนักเรียนชั้น ม.6/1, ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3
   • ชั้น 6 ประกอบด้วย ห้องเรียนปรับอากาศของนักเรียนชั้น ม.6/4, ม.5/4, ม.4/4
  • อาคารดนตรีสากลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นอาคารเรียน 1 ชั้น
  • นอกจากนี้โรงเรียนยังใช้พื้นที่บางส่วนของมหาวิทยาลัย และทำกิจกรรมต่างๆได้ เช่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงยิมพลศึกษา โรงยิมโสมสวลี ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารเรียนของคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย และสนามกีฬามหาวิทยาลัย เป็นต้น

  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

  ที่ ชื่อ-นามสกุล วาระการดำรงตำแหน่ง
  1 อาจารย์สาคร สาริมาน พ.ศ. 2501 – 2518
  2 อาจารย์เฉลียว การะเวก พ.ศ. 2518 – 2519
  3 ดร.หอม คลายานนท์ พ.ศ. 2519 – 2520
  4 อาจารย์ชาญ ทองอยู่สุข รักษาการปี พ.ศ. 2521
  5 อาจารย์โรจน์ ดุลยากร พ.ศ. 2521 - 2522
  6 อาจารย์ชูบุญ ใจสุข พ.ศ. 2522 – 2532
  7 อาจารย์ประกอบ สมร่าง พ.ศ. 2532 – 2536
  8 อาจารย์สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์ พ.ศ. 2536 – 2539
  9 รองอธิการบดีอนันต์ ทองทา พ.ศ. 2521 – 2523
  10 อาจารย์ประทุม ศรีรักษา พ.ศ. 2539 – 2541
  11 อาจารย์อดิศักดิ์ โชติเบญจมาภรณ์ พ.ศ. 2541 – 2542
  12 ผู้ชวยศาสตราจารย์พิพัฒน์ วงษ์เกษม พ.ศ. 2543 – 2545
  13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัฐ ภักดีวงศ์ รักษาการปี พ.ศ. 2545
  14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ โพธิ์ศรีสูง พ.ศ. 2545 – 2548
  15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนี ปานเจริญ พ.ศ. 2548 – 2552
  16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ อ่อนไสว รักษาการปี พ.ศ. 2552
  17 ดร.ธนัตถ์ ฐิติวรทัต พ.ศ. 2552 – 2556
  18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนี ปานเจริญ พ.ศ. 2556 – 2560
  19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ทองแผ่ พ.ศ. 2560 – 2563
  20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง รักษาการปี พ.ศ. 2563
  21 อาจารย์ ดร. บุณยานุช เฉวียงหงส์ พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน

  [2]

  [3]

  คณะผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

  ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล
  ผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์ ดร.บุณยานุช เฉวียงหงส์
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์สุเมธ เปียศิริ
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ฐณโชค ไทยฉาย
  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน อาจารย์เอกพล พ่วงเพ็ชร

  คณาจารย์ของโรงเรียน[แก้]

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ
  กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ศศิธร มงคลทอง
  อาจารย์บุญตา สุวรรโณ
  อาจารย์พนิน ศรีนวลแก้ว
  อาจารย์รุจิรัตน์ ฤทธิเดช
  อาจารย์สุภัทรา แสงบรรจบ
  อาจารย์ชมพูนุช ชนะภัย
  อาจารย์สุภาณี บำรุงกิจ
  อาจารย์นนทวัช ขวัญเริงใจ
  อาจารย์สุชาวดี สุขเสนา
  อาจารย์อวิรุทธ์ นพรัตน์
  อาจารย์ปาณิสรา หาดแก้ว
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาจารย์ณัฏฐกัลย์ ตั้งชัยวรรณา
  อาจารย์ปณิตา วงศ์เกษม
  อาจารย์ญาธิป สังข์กรมภา
  อาจารย์ณัฐธยาน์ คัมภ์วีระ
  อาจารย์ไพโรจน์ วงศ์ชวลิต
  อาจารย์รุ่งอรุณ พยอมหอม
  อาจารย์อิสรยาภรณ์ ลิ้มสกุล
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาจารย์รุ่งทิวา เกตุมาก
  อาจารย์ปริฉัตร สุขาวดี
  อาจารย์สุพิชญา งามยิ่ง
  อาจารย์ฐณโชค ไทยฉาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  อาจารย์คณางค์นุช อัมพรมุนี
  อาจารย์วิฑูรย์ ชะนู
  Mr. Richard Mackereth
  อาจารย์อรวรรณ อาจป้อง สาขาวิชาภาษาจีน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาจารย์ศิริพร หรัดดี
  อาจารย์อมรรัตน์ หรัดดี
  อาจารย์สุวพัฒน์ แย้มมนัส
  อาจารย์ทิติพร เพชรดี
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อาจารย์อัญณี สีหะวงศ์
  อาจารย์อมรรัตน์ ช้างน้อย
  อาจารย์ทิพย์สุดา เหิงขุนทด
  อาจารย์คุณากรณ์ ชูนิล
  กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษา และพลศึกษา อาจารย์สุเมธ เปียศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
  อาจารย์กลิ่นสุคนธ์ อ่อนเงิน
  อาจารย์ธีณุพงษ์ นิ่งพุทซา
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ อาจารย์สาวินี สวนใหญ่
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อาจารย์เสรี แก้ววิเชียร
  อาจารย์เอกพล พ่วงเพ็ชร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
  อาจารย์ธิติพงษ์ ทองมี
  กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจการพัฒนาผู้เรียน อาจารย์นิตยา สารวงศ์

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร[แก้]

  •อาคารสถานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร

  ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร เลขที่ 19 หมู่ 8 ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทบาท จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์

  18120 โทรศัพท์ 036-266-672

  เว็บไซต์ https://th-th.facebook.com/satit.tru.watphraputtabat/

  เป้าหมาย จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่เน้นคุณธรรมนำความรู้

  ปรัชญา “ลูกสาธิต เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม นำทักษะพัฒนาชีวิต”

  เอกลักษณ์ของโรงเรียน เป็นโรงเรียนคุณธรรม

  อัตลักษณ์ของนักเรียน เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ

  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุธบาท ราชวรมหาวิหาร เป็นโรงเรียนคุณธรรม มุ่ง

  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม ใช้แนวปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิต

  ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรวิหารได้ ได้รับการจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็นโรงเรียนในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คือเป็น โรงเรียนสาขาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย รศ.ดร.กวี ศิริโภคาภิรมย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร โดยพระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ราชวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ได้ลงนามร่วมกัน (MOU) ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 (มัธยมศึกษาปี่ที่1 และมัธยมศึกษาปี่ที่4)เริ่มดำเนินการวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553 โดยมีเจตนารมณ์ของการจัดตั้งโรงเรียน คือ เพื่อเป็นรูปแบบตัวอย่างของการจัดการศึกษาที่ เน้นคุณธรรม นำความรู้

  ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ราชวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

  เพิ่มเติม ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหารขึ้น ซึ่งเกิดจากความร่วมมือทางวิชาการกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร โดยมีพระธรรมปิฎก เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร เป็นองค์อุปถัมป์ ในปีการศึกษาแรก มีการรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยได้ใช้สถานที่ของวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้มีการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้นรูปตัว U เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิตฯ สาขานี้จะเน้นการจัดการเรียนการสอนตามแนวคุณธรรม นำความรู้ โดยใช้หลักสูตรเดียวกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี โดยมี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร คือ คุณอรพรรณ วรรณกุล เป็นผู้ดูแลแทนผู้อำนวยการ

  กิจกรรมของโรงเรียน

  •ภาพกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร

  •ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร

  •ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร

  •ภาพกิจกรรมรับน้อง ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร

  •ภาพกิจกรรมกีฬาสีภายใน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร [4]

  กิจกรรมต่างๆโรงเรียน[แก้]

  • กิจกรรมภายในโรงเรียน

  1. กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนสาธิต กิจกรรมนี้จัดขึ้นในช่วงของเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยนักเรียนสาธิตจะได้ทำการไหว้ครู โดยตัวแทนนักเรียน นำพานดอกไม้ขึ้นบูชาครู โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธี หลักจากนั้นก็เป็นกล่าวคำปฏิญาณของนักเรียนสาธิต และในช่วงสุดท้ายจะมีการมอบโลห์ศิษย์เก่าดีเด่น เกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ทำประโยชน์แรงเรียน และทุนหารศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีและทำประโยชน์แก่โรงเรียน

  2. การรับน้อง ในแต่ละปีโรงเรียนจะมีการรับนักเรียนใหม่ในระดับชั้น ม.1 และ 4 ซึ่งมีกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาดังนี้

  • กิจกรรมพี่ take น้อง take โดยที่รุ่นพี่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 จับสลากชื่อน้องๆ ที่เป็นนักเรียน ม.1และ4 แล้วทำการตั้งฉายา เขียนไว้ที่ชื่อน้องที่ตนเองจับได้ น้องๆก็มีหน้าที่ในการตามหาพี่ๆตามฉายาที่ได้ตั้งไว้ โดยมีกำหนดเวลาให้น้องตามหาจนถึงก่อนพิธีไหว้ครู โดยพี่จะค่อย take น้องๆหลังจากการทำพิธีไหว้ครูจบลง
   • กิจกรรมบายสีสู่ขวัญ เป็นกิจกรรมที่พี่จัดให้กับน้องเพื่อเป็นการรับน้อง โดยประธานนักเรียนและตัวแทนจะเชิญพานบายสี มาให้ท่านผู้อำนวยการ หลังจากนั้นท่านผู้อำนวยการผูกข้อมือให้กับประธานนักเรียน เมื่อเสร็จแล้วพี่ร่วมร้องเพลงรับน้อง และทำการผูกข้อมือให้กับน้องๆ
   • กิจกรรมลอดซุ้มมือ โดยพี่ๆจะพาน้องๆ ไปทำการสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย แล้วพาน้องๆมาลอดซุ้มมือของพี่ โดยเริ่มจากหน้ามหาวิทยาลัยยาวไปจนถึงบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อเป็นการรับน้องเข้าสู่โรงเรียน
   • กิจกรรมรับน้อง กิจกรรมนี้พี่จะแบ่งกันทำกิจกรรมเป็นซุ้มของแต่ละระดับชั้น ให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมที่พี่ๆในแต่ละห้องได้จัดเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธืที่ดีระหว่างพี่กับน้อง
   • กิจกรรมเลือกเฟรชชี่ กิจกรรมนี้จะเป็นการเลือกเฟรชชี่จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ชาย 1 คน หญิง 1 คน และนักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ชาย 1 คน หญิง 1 คน โดยการเสนอชื่อของพี่ๆ และเพื่อนในโรงเรียน ทำการคัดเลือกโดยการโหวตของทุกคนในโรงเรียน

  3. กิจกรรมลอยกระทง ในทุกๆปีโรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมลอยกระทง โดยมีการประกวดนางและนายนพมาศของนักเรียนในแต่ละห้อง และการแสดงของนักเรียน

  4. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ในทุกๆปีโรงเรียนจะส่งตัวแทนนักเรียนไปทำการถวายเทียนพรรษาที่วัด ในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษา

  5. กิจกรรมวันปีใหม่ ภายในงานก็จะมีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมทั้งมีการจับสลากแจกของขวัญจากทางโรงเรียน นอกจากนี้นักเรียนในแต่ละชั้นจะมีการเล่นบัดดี้

  6. งานสาธิตวิชาการ เป็นการแสดงผลงานและศักยภาพของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพเทพสตรี ซึ่งภายในงานก็จะมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การจักนิทรรศการของทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ โรงเรียนต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการออกร้านของนักเรียน และหน่วยงานภายนอก

  7. งานย้อนคืนวันอันแสนสุขของพวกเราชาวสาธิต ลวะศรี เทพสตรี เป็นงานคืนสู่เหย้าของศิษย์เก่า ตั้งแต่โรงเรียนลวะศรี จนมาเป็นสาธิต ในปัจจุบัน จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2548 เมื่อปี 2550 ได้งดการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาเป็นงานสาธิตวิชาการแทน และในปีการศึกษา 2551 ได้มีการจัดงานขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 10 มกราคม 2552 โดยถือว่าเป็นการจัดในครั้งที่ 3

  8. กิจกรรมคริสต์มาสกิจกรรมนี้จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติคุณแซนต้าจะมาแจกลูกอมให้นักเรียนทุกคน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการนำของขวัญไปส่งไว้ที่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศแล้วลงทะเบียนไว้ว่าจะส่งให้ใคร หลังจากนั้นคุณเซนต้าจะนำของขวัญไปส่งให้ผู้รับตามห้องเรียน

  9. การแข่งขันกีฬาสีภายใน เป็นการสร้างความสามัคคีของนักเรียนในโรงเรียนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยแบ่งคณะสีออกเป็น 4 สีได้แก่ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน และสีชมพู(แต่ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนสีประจำคณะเป็นสีเหลือง) มีชื่อการแข่งขันว่า สาธิตเทพสตรีเกมส์

  • กิจกรรมภายนอกโรงเรียน

  1. การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ (มัธยมศึกษา) กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนมัธยมสาธิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามทั้ง 9 สถาบัน โดยจะเวียนเป็นเจ้าภาพใน 10 สถาบัน ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  2. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  3. โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  4. โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  8. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  9. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมในปี 2551
  10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมในปี 2554

  สำหรับในปีการศึกษา 2551 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ได้รับให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 ภายใต้ชื่อการแข่งขันว่า "หนุมานเกมส์" มีสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันเป็นหนุมาน และมีมาสคอตประจำการแข่งขันคือ ลิง จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2551 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี ภายใต้หัวข้องานที่ว่า วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจโลกเขียว รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ลดโลกร้อน และสุขภาวะ[5]

  2. กิจกรรมลอยกระทงย้อนยุคฯ ลพบุรี ในช่วงของเทศกาลลอยกระทง ทางจังหวัดลพบุรีมีการจัดกิจกรรมลอยกระทง บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย โดยทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้นักเรียนไปร่วมในขบวนแห่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประจำทุกปี

  อ้างอิง[แก้]

  1. คู่มือนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีก่ารศึกษา 2549
  2. หนังสือที่ระลึกทำบุญตึกใหม่ งานสาธิตวิชาการครั้งที่1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  3. เว็บไซค์โรงเรียนสาธิต มรท. [1] Archived 2010-02-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  4. http://www.tru.ac.th/th/hotnews_upload/ckflXPd304.pdf[ลิงก์เสีย]
  5. เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อม กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่21 หนุมานเกมส์

  ดูเพิ่ม[แก้]

  แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  หมวดหมู่:โรงเรียนสาธิต หมวดหมู่:โรงเรียนในจังหวัดลพบุรี