ฉบับร่าง:โรงเรียนขุขันธ์

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  โรงเรียนขุขันธ์
  Khukhan Middle High School
  ที่ตั้ง
  เลขที่ 60 ถนนเจริญราษฎร์สมบัติ หมู่ 3 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไทย ประเทศไทย 33140
  ข้อมูล
  ชื่ออื่นข.ข. / KKS
  ประเภทรัฐบาล
  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
  โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
  คำขวัญเรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา
  สุวิชาโน ภวํ โหติ
  (ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
  สถาปนา1 กันยายน พ.ศ. 2493
  (72 ปี 88 วัน)
  ผู้ก่อตั้งกระทรวงศึกษาธิการ
  หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  รหัสรหัสโรงเรียน: 1033530914
  รหัสStudent: 1033305001
  รหัสSmis: 33032002
  รหัสObec: 530914
  ผู้อำนวยการนายเทวิน ชินบุตร
  ระดับปีที่จัดการศึกษาม.1-ม.6
  ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
  สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
  จีน ภาษาจีน
  ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
  เกาหลีใต้ ภาษาเกาหลี
  วิทยาเขตขุขันธ์
  สี
  • ██ สีขาว
   ██ สีแดง
  เพลงมาร์ชขาว-แดง
  เพลงพะยูงรำลึก
  ดอกไม้ประจำโรงเรียนลำดวน
  ต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นพะยูง
  เว็บไซต์www.khukhan.ac.th

  โรงเรียนขุขันธ์ (อังกฤษ: Khukhan School) (บ้างเรียก ขุขันธ์ใหญ่, ย่อ: ข.ข., KKS) โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขุขันธ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทมัธยมสหศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 60 ถนนเจริญราษฎร์สมบัติ หมู่ 3 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ บนพื้นที่ 62 ไร่ 18 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2493 ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) (เดิมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

  ประวัติโรงเรียนขุขันธ์[แก้]

  โรงเรียนขุขันธ์เดิมมีชื่อว่า "โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขุขันธ์" เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2493[1] ในปีการศึกษา 2493 สังกัดกรมสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษา ปีแรกที่เปิดทำการเรียนการสอนมี 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 35 คน โดยใช้อาคารสถานที่ชั่วคราว ณ โรงเรียนบ้านห้วยเหนือ (ศรีประชานุกูล) (ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล) ในช่วงแรกที่ยังไม่มีผู้บริหารโรงเรียน ทางราชการได้แต่งตั้งให้ "นายสรอย วุฒนานุสรณ์" ศึกษาธิการอำเภอทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ และต่อมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ "นายเสถียร โพธิพิพัฒน์" (อดีตนายอำเภอกันทรลักษ์) มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้ย้าย"นายเล็ก ราชมณี" จากโรงเรียนประจำจังหวัดศรีสะเกษมาเป็นครูผู้สอน

  • พ.ศ. 2495 ได้รับเงินงบประมาณจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากกรมสามัญศึกษา เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร อาคารไม้ใต้ถุนสูง 2 ชั้นจำนวน 1 หลังขึ้น (บริเวณอาคาร 1 ในปัจจุนัน) ณ บริเวณโรงเรียนขุขันธ์ในปัจจุบัน
  • พ.ศ. 2496 ได้ทำการย้ายจากโรงเรียนบ้านห้วยเหนือ (ศรีประชานุกูล) มาเปิดทำการเรียนการสอนที่อาคารเรียนสร้างใหม่ เมื่อวันที่ 1 กันายน พ.ศ. 2496
  • ดังจะเห็นได้จากคำร้องของเพลงมาร์ชโรงเรียน ซึ่งได้ให้คำร้องไว้ถึงการสถาปนาโรงเรียนขุขันธ์ เป็นวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2493 ดังคำร้องที่ว่า "...สองสี่เก้าสาม วันที่หนึ่ง เดือนกันยา สถาปนา สถาบัน ขึ้นกลาง"ขุขันธ์"..."

  รายนามผู้บริหารโรงเรียนขุขันธ์[แก้]

  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา โรงเรียนขุขันธ์ มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารมาแล้ว ดังนี้

  ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์
  รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
  1. นายเสถียร โพธิพิพัฒน์ พ.ศ. 2494-พ.ศ. 2496
  2. นายประเสริฐ สื่อสิน พ.ศ. 2496-พ.ศ. 2499
  3. นายสอน พงษ์สุวรรณ พ.ศ. 2499-พ.ศ. 2503
  4. นายมงคล สุวรรณพงศ์ พ.ศ. 2503-พ.ศ. 2514
  5. นายสุเทพ ขันทอง พ.ศ. 2514-พ.ศ. 2517
  6. นายวีระ ทองเพ็ญ พ.ศ. 2518-พ.ศ. 2519
  7. นายสนิท ลีลา พ.ศ. 2519-พ.ศ. 2522
  8. นายเพ็ง แสนโสม พ.ศ. 2522-พ.ศ. 2529
  9. นายสุข มีกุล พ.ศ. 2529-พ.ศ. 2535
  10. นายสวัสดิ์ บุญเหลือ พ.ศ. 2535-พ.ศ. 2540
  11. นายสุริยนต์ บุตรศรี พ.ศ. 2541-พ.ศ. 2548
  12. นางสาวอรพิน จูมสีมา พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2553
  13. นายวรรณกิจ อินทรประพงศ์ พ.ศ. 2554-30 กันยายน พ.ศ. 2556
  14. นายสำนวน เพ็งชัย ตุลาคม พ.ศ. 2556-30 กันยายน พ.ศ. 2558
  ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย จันครา รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน (ตุลาคม พ.ศ. 2558)
  15. นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย ตุลาคม พ.ศ. 2558- 30 กันยายน พ.ศ. 2561
  นายชูศักดิ์ มะปรางค์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน (1 ตุลาคม-13 มีนาคม พ.ศ. 2563)
  16. นายเทวิน ชินบุตร[2] 13 มีนาคม พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน

  มูลนิธิโรงเรียนขุขันธ์[แก้]

  สมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนขุขันธ์[แก้]

  หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

  • หลักสูตรภาคปกติ
  • หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.
  • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program: MEP)

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

  • แผนการเรียนเลือกลงหน่วยกิตตามความสนใจและการวางแผนการเรียนของผู้เรียน และวิชาหลักสูตรขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรภาคปกติ) ประกอบด้วยแผนการเรียน ดังต่อไปนี้
   • แผนการเรียนห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME) 
   • แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
   • แผนการเรียนภาษาจีน
   • แผนการเรียนห้องเรียนเตรียมทหาร-ตำรวจ (Pre-Cadet)
   • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   • แผนการเรียนเน้นสถาปัตยกรรม โปรแกรมเมอร์ (Programmer) และวิศวกรรม
   • แผนการเรียนศิลปศาสตร์
  • แผนการเรียนหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.
  • หลักสูตรเพิ่มเติมทางวิชาการภายในโรงเรียนภายใต้โครงการมอกระจาย

  กิจกรรมภายในโรงเรียน[แก้]

  • สภานักเรียน
  • กีฬาภายใน
   • กีฬาภายในโรงเรียนขุขันธ์ มีการแข่งขันทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งจะจัดขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ของทุกปีการศึกษา ซึ่งชื่อของคณะสีโรงเรียนได้กำหนดเป็นชื่อของบุคคลสำคัญในอดีตของไทย รวมถึงชื่อสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย โดยมีวิธีการแบ่งนักเรียนเข้าสังกัดคณะสีแบ่งเป็นห้องเรียนต่อหนึ่งคณะสี ซึ่งนักเรียนทั้งหมดใน 1 ห้องเรียนจะสังกัดคณะสีเดียวกัน คณะสีโรงเรียนขุขันธ์ประกอบด้วย 6 คณะสี คือ
  • พิธีไหว้ครู
   • กิจกรรมพิธีไหว้ครู จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีของเดือนมิถุนายน (ประมาณกลางเดือน) เป็นประจำทุกปี และประกอบด้วยกิจกรรมประดิษฐ์และออกแบบพานไหว้ครูของนักเรียนแต่ละห้อง และมีการจัดประกวดพานไหว้ครูประจำปีของแต่ละสายชั้นด้วย
  • กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
   • เป็นกิจกรรมที่รับผิดชอบและจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย ประกอบด้วย กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทยและสุนทรภู่ การแข่งขันโต้วาที การแข่งขันอ่าน ท่อง แต่ง กลอน และทำนองเสนาะ การแข่งขันวาดภาพวรรณคดีไทย เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีการประกวดชุดรีไซเคิลตัวละครในวรรณคดีไทยอีกด้วย
  • กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ขึ้นภายในโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย" โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีนิทรรศการ แสดงหุ่นยนต์หรือสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ของครูและนักเรียน มีการประกวดและแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประกวดชุดรีไซต์เคิล การตอบปัญญาความรู้วิทยาศาตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแสดงโชว์การทดลองวิทยาศาสตร์ ฯลฯ อันเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
  • กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และกิจกรรม Big Cleening Day
  • กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่
  • กิจกรรมเปิดท้ายขายหนังสือ
  • กิจกรรมค่ายจุดประกายฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย
   • กิจกรรมที่จัดขึ้นจากการร่วมมืองานแนะแนวโรงเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียน โดยใช้ชื่อหลักของงานว่า ค่ายจุดประกายฝัน สู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยในค่ายจะมีการแนะแนวการศึกษาต่อและกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เพื่อสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีให้กับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในแต่ละปีการศึกษาจะใช้เวลาในการจัดค่ายประมาณ 2-3 วัน ปัจจุบันค่ายจุดประกายฝัน สู่รั้วมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดมาแล้ว 15 ครั้ง
  • กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (ค่ายรับขวัญน้องใหม่)
  • กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ และวันอำลาสถาบัน
   • เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโอกาสจบการศึกษาภาคบังคับ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโอกาสจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีพิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาให้กับนักเรียน และยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียน ฯลฯ
  • กิจกรรมพี่น้องห้องรหัส
  • กิจกรรม Knowledge Fun Fair
  • กิจกรรมวันคืนสู่เหย้า ชาวขาว-แดง

  ผลงานดีเด่นของโรงเรียนขุขันธ์[แก้]

  • ต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน)
  • เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
  • โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563
  • พุทธศักราช 2563 ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
  • พุทธศักราช 2561 ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับมัธยมศึกษา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • พุทธศักราช 2561 ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
  • พุทธศักราช 2560 ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
  • ปีการศึกษา 2555 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย o-net ปีการศึกษา 2555 สูงเป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัดศรีสะเกษ
  • ปีการศึกษา 2555 คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (o-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ของจังหวัดศรีสะเกษ
  • ปีการศึกษา 2556 ผลการประเมินมาตรฐานการประเมินระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม
  • ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด โรงเรียนพระราชทาน เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด
  • ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลชมเชยสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด
  • ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลชมเชยสายสามัญศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2556 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จากธนาคารออมสิน
  • ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประเมินสถานศึกษาสีขาว ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
  • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและผู้แทนองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
  • พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • ปีการศึกษา 2557 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ปปส.)
  • ปีการศึกษา 2557 ผลการประเมินมาตรฐานการประเมินระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม
  • พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2556 โดยกระทรวงศึกษาธิการ

  ร่วมทำข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ[แก้]

  โรงเรียนขุขันธ์ร่วมทำบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา MOU กับต่างประเทศ เพื่อความร่วมมือกันในการจัดการศึกษาระหว่างกัน ดังนี้

  รายละเอียดการใช้อาคารเรียน[แก้]

  อาคาร ๑ อาคารเอกอัมรินทร์[แก้]

  อาคาร ๑ หรืออาคารเอกอัมรินทร์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กพิเศษ ๓ ชั้น ชั้นละ ๘ ห้องเรียน เป็นอาคารประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยชั้นล่างเป็นส่วนของฝ่ายบริหารต่าง ๆ ของโรงเรียน มีรายละเอียดการใช้อาคารเรียน ดังนี้

  ชั้น ๑ ประกอบด้วย

  • ห้องโสตทัศนศึกษา
  • ห้องประชุมจามจุรี
  • ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน
  • ห้องกลุ่มบริหารอำนวยการ
  • ห้องงานการเงิน
  • ห้องงานพัสดุ
  • หัองงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ควบคุมระบบเครื่องขยายเสียงสนามฟุตบอล)
  • ห้องประชุมสีมารังสรรค์
  • ห้องกลุ่มบริหารชุมชนสัมพันธ์
  • ห้องกลุ่มบริหารนโยบายและแผน
  • ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ
  • ห้องสำเนาเอกสารโรงเรียน (หลังห้องกลุ่มบริหารวิชาการ)

  ชั้น ๒ ประกอบด้วย

  • ห้องเรียนศิลปะและดนตรีไทย (ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย) (๑๑๑)
  • ห้องเรียนภาษาไทย
  • ห้องงานแนะแนว (๑๑๖)
  • ห้องวิพิทธภาษาไทย (๑๑๘)

  ชั้น ๓ ประกอบด้วย

  • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (๑๒๑)
  • ห้องเรียนภาษาไทย
  • ห้องไทยที่ ๑ หรือห้องปฏิบัติการภาษาไทย (๑๒๘)

  อาคาร ๒ อาคารอรุณเบิกฟ้า[แก้]

  อาคาร ๒ หรืออาคารอรุณเบิกฟ้า เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูพื้นและผนังด้วยไม้เนื้อดีไม่ผุกร่อน ขนาดความสูง ๒ ชั้น ชั้นละ ๘ ห้องเรียน เป็นอาคารประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา แต่เนื่องจากวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นวิชาที่ต้องใช้ร่างกายในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เด็กนักเรียนที่เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาส่วนใหญ่จึงได้เรียนที่โดมกีฬา หรือหอประชุมอรุณโรจน์ หรือไม่ก็ตามร่มไม้ต่าง ๆ ทำให้อาคารเรียนนี้ว่างเกือบตลอดทั้งวัน ปัจจุบันอาคารเรียนนี้ได้เป็นอาคารรวมวิชาไปโดยปริยาย เพราะอาคารประจำกลุ่มสาระของแต่ละกลุ่มสาระฯไม่เพียงพอ ครูจึงจำเป็นต้องใช้อาคารประจำกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ ในการทำการเรียนการสอนแทน อาคารอรุณเบิกฟ้ามีรายละเอียดการใช้ ดังนี้

  ชั้น ๑ ประกอบด้วย

  • ห้องเรียน

  ชั้น ๒ ประกอบด้วย

  • สำนักงานสภานักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ (งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน) (๒๒๑)
  • ห้องเรียน
  • ห้องเรียน Mini English Program (MEP) (๒๑๓-๒๑๕)
  • ห้องเรียน
  • ห้องกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (๒๒๘)

  อาคาร ๓ อาคารการะเกด[แก้]

  อาคาร ๓ หรืออาคารการะเกด เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูพื้นและผนังด้วยไม้เนื้อดี ไม่ผุกร่อนเช่นเดียวกับอาคารอรุณเบิกฟ้า ขนาดอาคาร ๓ ชั้น ชั้นละ ๘ ห้องเรียน เป็นอาคารประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีรายละเอียดการใช้อาคาร ดังนี้

  ชั้น ๑ ประกอบด้วย

  • ห้องพักครูรายวิชาเกษตร
  • ห้องเรียนรายวิชาเกษตร
  • ร้านค้าถ่ายสำเนาและบริการปริ้นงาน
  • ห้องเก็บเอกสารกลุ่มบริหารอำนวยการ
  • ห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมสภานักเรียน (ห้องสภานักเรียนเดิม)
  • ห้องนักศึกษาวิชาทหาร
  • ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  ชั้น ๒ ประกอบด้วย

  • ห้องเรียน
  • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (๓๑๒, ๓๑๓)
  • ห้องปฏิบัติการภาษาจีน (๓๑๕)
  • ห้องปฏิบัติการภาษาญี่ปุ่น (๓๑๖)
  • ห้องปฏิบัติการภาษาเกาหลี (๓๑๗)
  • ห้องเรียน

  ชั้น ๓ ประกอบด้วย

  • ห้องเรียน
  • ห้องศูนย์สื่อการเรียนกลุ่มวิชาการเกษตรกรรม (๓๒๘)

  อาคาร ๔ อาคารสุริยาเจิดจรัส[แก้]

  อาคาร ๔ อาคารสุริยาเจิดจรัส

  อาคาร ๔ หรืออาคารสุริยาเจิดจรัส เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กพิเศษ ออกแบบแตกต่างจากอาคารเรียนทั่วไป โดยลักษณะตัวอาคารคล้ายอาคารในมหาวิทยาลัย เป็นอาคารประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขนาดอาคารเป็นอาคาร ๔ ชั้น ชั้นละ ๘ ห้อง (แต่เนื่องจากเป็นอาคารวิทยาศาสตร์ต้องมีการทดลองเป็นประจำ ทำให้การจัดสรรพื้นที่แต่ละห้องเรียนเหลือเพียง ๔ ห้องเรียนต่อชั้น) มีรายละเอียดการใช้อาคาร ดังนี้

  ชั้น ๑ ประกอบด้วย

  • ห้องน้ำหญิง
  • ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖
  • ห้องน้ำชาย

  ชั้น ๒ ประกอบด้วย

  • ห้องน้ำหญิง
  • ห้องเรียนปฏิบัติการชีววิทยา
  • ห้องเรียนสื่อผสมและปฏิบัติการชีววิทยา
  • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • ห้องเก็บอุปกรณ์เคมี และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
  • ห้อง Discovery Room
  • ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
  • ห้องน้ำชาย

  ชั้น ๓ ประกอบด้วย

  • ห้องน้ำหญิง
  • ห้องเก็บอุปกรณ์เคมี และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
  • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • ห้องเรียนสื่อผสมและปฏิบัติการฟิสิกส์
  • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
  • ห้องน้ำชาย

  ชั้น ๔ ประกอบด้วย

  • ห้องน้ำหญิง
  • ห้องเก็บอุปกรณ์เคมี และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
  • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • ห้องปฏิบัติการเคมี
  • ห้องเรียนสื่อผสมและปฏิบัติการเคมี
  • ห้องน้ำชาย

  อาคาร ๕ อาคารฟ้าใส[แก้]

  อาคาร ๕ หรืออาคารฟ้าใส เป็นอาคารทรงไทยคอนกรีตเสริมเหล็กพิเศษ ขนาดอาคาร ๔ ชั้น ชั้นละ ๘ ห้องเรียน เนื่องจากเป็นอาคารขนาดใหญ่ จึงประกอบด้วยกลุ่มสาระฯ สองกลุ่มหลักคือ กลุ่มสาระฯทคโนโลยีสารเสนเทศ ในชั้นที่ ๑ ทั้งหมด และกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ในส่วนของชั้น ๒-๔ ทั้งหมด ดังรายละเอียดการใช้อาคารต่อไปนี้

  ชั้น ๑ ประกอบด้วย

  • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโลโลยีสารสนเทศ
  • ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  • ศูนย์วิทยบริการ ๑
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

  ชั้น ๒ ประกอบด้วย

  • ห้องน้ำหญิง
  • ห้องเรียน
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • ห้องเรียน
  • ห้องคลินิกคอมพิวเตอร์
  • ห้องน้ำชาย

  ชั้น ๓ ประกอบด้วย

  • ห้องน้ำหญิง
  • ห้องเรียน
  • ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • ห้องอาเซียนศึกษา
  • ห้องน้ำชาย

  ชั้น ๔ ประกอบด้วย

  • ห้องน้ำหญิง
  • ห้องเรียน
  • ห้องประวัติศาสตร์ (๕๔๔)
  • ห้องสันติธรรม (๕๔๕)
  • ห้องจริยธรรมศึกษา (๕๔๖)
  • ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • ห้องน้ำชาย

  อาคาร ๖[แก้]

  เป็นอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ล/๕๕-ก (นอกเขตแผ่นดินไหว) เป็นอาคารเรียนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีรายละเอียดการใล้อาคารเรียน ดังนี้

  ใต้ถุนอาคาร

  • ห้องกลุ่มบริหารบริการ (ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของอาคาร)

  ชั้น ๑ ประกอบด้วย

  • ห้องน้ำหญิง
  • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชาดนตรี)
  • ห้องเรียนรายวิชาวิทยาศาสร์
  • ห้องเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์
  • ห้องน้ำชาย

  ชั้น ๒ ประกอบด้วย

  • ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • ห้องเรียน
  • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  ชั้น ๓ ประกอบด้วย

  • ห้องเรียน

  อาคารอุตสาหกรรม (อาคารลีลาวดี)[แก้]

  ชั้น ๑ ประกอบด้วย

  • ห้องปฏิบัติการชุมนุมเครื่องบินวิทยุบังคับ
  • ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์
  • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
  • ห้องเรียน
  • ห้องน้ำชาย-หญิง

  ชั้น ๒ ประกอบด้วย

  • ห้องปฏิบัติการเรียนรู้สายอาชีพเบื้องต้น (งานช่าง งานไฟฟ้า งานเขียนแบบ ฯลฯ)
  • ห้องปรับซ่อมพัสดุ
  • ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์

  อาคารคหกรรม (อาคารจันทร์กระจ่างฟ้า)[แก้]

  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว ขนาด ๖ ห้องเรียน แต่เนื่องจากเป็นอาคารปฏิบัติการแต่ละห้องเรียนจึงมีขนาดกว้างกว่าห้องเรียนทั่ว ๆ ไป ทำให้มีห้องเรียนได้เพียง ๓ ห้องเรียน และอีก ๑ ห้องพักครู ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  • ห้องปฏิบัติการตัดเย็บและสื่อผสม
  • ห้องปฏิบัติการอาหารและสื่อผสม
  • ห้องพักครูกลุ่มคหกรรม {กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน)}

  อาคารปฏิบัติการดนตรี[แก้]

  • ห้องเรียน
  • ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล
  • ห้องซ้อมดนตรีและบันทึกเสียง

  อาคารปฏิบัติการดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน (โปงลาง)[แก้]

  • ห้องเรียน
  • ห้องปฏิบัติการดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน (โปงลาง)

  อาคารห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม[แก้]

  • ชั้น 1 ประกอบด้วย
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • ชั้น 2 ประกอบด้วย
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • ชั้น 3 ประกอบด้วย
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  รายละเอียดการใช้งานอาคารอื่น ๆ[แก้]

  อาคารอรุณโรจน์

  อาคารอรุณโรจน์ เป็นอาคารที่ใช้เป็นทั้งห้องเรียน หอประชุม และโรงยิม ลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑ ชั้น แต่ขนาดความสูงเท่าอาคาร ๒ ชั้น เนื่องจากลักษณะอาคารที่เป็นทั้งห้องเรียน หิประชุม และโรงยิม จึงจำเป็นต้องจัดการพื้นที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  • หอประชุมอเนกประสงค์
  • สนามแบดมินตัน
  • สนามเทเบิลเทนนิส
  • ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  • ห้องน้ำชาย-หญิง
  อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
  อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

  ชั้น ๑ ประกอบด้วย

  • โรงอาหารและร้านค้า
  • ห้องงานโภชนาการ

  ชั้น ๒ ประกอบด้วย

  • หอประชุมเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
  อาคารหอประชุมรวมใจภักดิ์

  มีห้องประชุมขนาดใหญ่

  ด้านหน้าหอประชุมรวมใจภักดิ์
  อาคารศาลาดุสิตาธรรม

  ประดิษฐานพระพุทธรูปดุสิตาธรรม พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

  อาคารเรือนพยาบาล
  • งานพยาบาลเบื้องต้น
  • ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
  • ห้องงานพยาบาลโรงเรียน
  อาคารศาลาเกียรติยศ หรืออาคาร Khukhan Center Point (KKCP)
  • งานประชาสัมพันธ์
  • ธนาคารออมสิน สาขาโรงเรียนขุขันธ์ (ธนาคารโรงเรียน)
  อาคารพยุงทอง
  • ห้องจัดแสดงโชว์ผลงานชุมนุมเครื่องบินวิทยุบังคับโรงเรียน
  • ห้องเก็บอุปกรณ์ทางคหกรรมและสาธารณูปโภคโรงเรียน
  • ลานกว้าง
  อาคารโครงการห้องเรียนโครงการมอกระจาย
  • ห้องสำนักงานโครงการ
  • ห้องเรียน
  อาคารสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนขุขันธ์

  กิจกรรมสหกณ์โรงเรียนขุขันธ์ (KK Mart) สมาคมผู้ปกครองและครูปีการศึกษา ๒๕๕๖ บริจาคสร้างเป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

  อาคารศูนย์กีฬาสามัคคี (โดม)

  อาคารศูนย์กีฬาสามัคคี Harmonize Sport Complex น้ำใจสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนขุขันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๖ บริจาค ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครบรอบ ๖๒ ปี โรงเรียนดีศรีขุขันธ์ โดมกีฬาในร่มแห่งแรกของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

  อาคารตักสิล

  เป็นอาคาร 1 ชั้น ใช้สำหรับเป็นบ้านพักครู จำนวน 4 ห้อง และบ้านพักนักเรียน จำนวน 1 ห้อง (เป็นห้องโถงขนาดใหญ่) ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารจากเงินบริจาคจากการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อการศึกษาของโรงเรียน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

  ศาลาพยุงรำลึก

  อาคารศาลาทรงไทยเสริมเหล็ก ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคาร 1 เป็นจุดรวมพลของโรงเรียน

  สถานที่อื่น ๆ[แก้]

  สนามฟุตบอล

  สนามฟุตบอลของโรงเรียนขุขันธ์ เป็นสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน ๔๐๐ เมตร

  สนามฟุตซอล

  สนามฟุตซอลโรงเรียนขุขันธ์ เป็นสนามมาตรฐานที่เคลือบด้วยยางสังเคราะห์ Well Buffur on System จัดสร้างโดยงบพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 จำนวนเงิน 1,990,000 บาท

  สนามบาสเก็ตบอล

  เป็นสนามบาสเก็ตบอลขนาดมาตรฐาน มีทั้งหมด ๓ สนาม ปัจจุบันมีการสร้างโดมครอบสนาม

  สนามวอลเลย์บอล

  เป็นสนามวอลเลย์บอลขนาดมาตรฐาน มีทั้งหมด ๑ สนาม ปัจจุบันมีการสร้างโดมครอบสนาม

  สนามตะกร้อ

  เป็นสนามตะกร้อขนาดมาตรฐาน มีทั้งหมด ๓ สนาม ปัจจุบันมีการสร้างโดมครอบสนาม

  สวนวิทยาศาสตร์

  เป็นสวนที่มีต้นไม้ร่มรื่น ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้อาคารสุริยาเจิดจรัส จัดแสดงรูปปั้นนักวิทยาศาสตร์ แบบจำลองอะตอม และรวมภายไปถึงผลงานของนักวิทยาศาสตร์ และยังมีกังหันลมและแผงโซลาเซลล์สำหรับเก็บพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ ภายในสวน และภายในสวนวิทยาศาสตร์ก็ยังมีสวนผีเสื้อหลากหลายชนิด ฯลฯ

  สระน้ำ

  ในส่วนของสระน้ำเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ รองรับน้ำฝนไว้ในการอุปโภคอย่างเดียว เช่น รดสวนหย่อมต่าง ๆ ภายในสระมีการเลี้ยงปลาหลายชนิด

  อ้างอิง[แก้]

  แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


  หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ขุขันธ์ ขุขันธ์ หมวดหมู่:โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง หมวดหมู่:โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร