ฉบับร่าง:องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)
150 px
ที่ทำการ
120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 6 กรกฎาคม 2550
ผู้บริหารหลัก นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย, ผู้อำนวยการ
ต้นสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เอกสารหลัก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550
เว็บไซต์
www.tgo.or.th

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

ความเป็นมา[แก้]

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ.2550 มาตรา 5 ให้จัดตั้งองค์การมหาชนขึ้นเรียกว่า "องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)" เรียกโดยย่อว่า "อบก." และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)" เรียกโดยย่อว่า "TGO" เพื่อเป็นหน่วยงานผู้แทนของประเทศไทยที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย มีบทบาทหน้าที่กลั่นกรองโครงการ CDM ซึ่งเป็นโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้พิธีสารเกียวโต และออกหนังสือให้คำรับรองว่าเป็นโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย รวมไปถึงการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ด้านก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อให้เป็นระบบฐานข้อมูลสำคัญของประเทศในด้านก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ ในด้านการตลาดและการลงทุน อบก. มีหน้าที่ให้บริการภาครัฐและภาคเอกชน ที่สนใจจะลงทุนในการพัฒนาโครงการ ทั้งในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ สภาวะการตลาด Carbon Market ราคาซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต แหล่งทุนต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ การเข้าถึงแหล่งทุน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก[1]


วิสัยทัศน์[แก้]

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน[2]


ภารกิจการดำเนินงาน[แก้]

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่การดำเนินงาน เพื่อให้สามารถดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการภาคสมัครใจ โครงการที่เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก และการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินงานดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติต่างๆ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจขององค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น กำหนดให้องค์การมีหน้าที่เกี่ยวกับการประสานความร่วมมือและรวบรวมข้อมูลการปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจก การบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยมีรายละเอียดภารกิจ ตามมาตรา 7 คือ

 1. พัฒนาและส่งเสริมโครงการและตลาดซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจก
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้คำรับรองโครงการหรือการขึ้นทะเบียนโครงการ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจหรือผู้ประเมินภายนอกสำหรับการขอเครื่องหมายรับรอง
 5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ดำเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก
 6. สนับสนุนการประเมินผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบที่เกิดขึ้น
 7. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
 8. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ[3]

โครงการสำคัญ[แก้]

1. โครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก

สนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนดำเนินงานโครงการลดก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ อาทิ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) และกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ส่งเสริม ทั้งยังดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมมือกันจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก และจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีกิจกรรมหลักการดำเนินงานดังนี้

 • กิจกรรมส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ/กิจกรรม
 • กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง
 • กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 • กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2. โครงการพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

พัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิการพัฒนากลไกตลาดคาร์บอน การพัฒนาระบบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย พัฒนากฎหมายรองรับการจัดตั้งระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมในประเทศ รวมถึงการศึกษากลไกรูปแบบใหม่ๆ ที่ช่วยบริหารจัดการและลดก๊าซเรือนกระจกในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยใช้เครื่องมือเชิงเศรษฐศาสตร์เป็นแรงจูงใจ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ที่ 3.3 ที่กำหนดให้ “การออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... ภายใน 3 ปี ซึ่งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกลไกที่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์”โดยมีกิจกรรมหลักการดำเนินงาน ดังนี้

 • กิจกรรมพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

3. โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน

ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนผลิตสินค้าและบริการได้รับการรับรองฉลากคาร์บอน พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน และดำเนินการประเมินองค์กรตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อจัดระดับองค์กรธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำและยั่งยืน เพื่อประกาศต่อสาธารณชนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการขยายผลไปสู่องค์กรธุรกิจอื่น รวมถึงศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจจากการดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน สร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรม ให้ดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก โดยจัดทำแผนหรือกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้จริง และมีการพัฒนาเกณฑ์อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมสามารถประเมินตนเอง (Self-Assessment) ผ่านช่องทาง ที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พัฒนาขึ้นใน Greenhouse gas Mitigation Information Platform (GHG-MIP) ซึ่งจะเป็นการตอบสนองโดยตรงต่อแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยดำเนินงาน ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมีโรงงานอุตสาหกรรมร่วมดำเนินโครงการเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบ โดยมีกิจกรรมหลักการดำเนินงาน ดังนี้

 • กิจกรรมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจคาร์บอนต่ำ
 • กิจกรรมขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำของภาคอุตสาหกรรม

4. โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการของประเทศ

เป็นการพัฒนาโครงสร้างการรายงาน วิธีการคำนวณ กระบวนการ Measurable, Reportable andVerifiable (MRV)และแนวทางการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก และจัดทำข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของการลดก๊าซเรือนกระจกโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคพลังงาน คมนาคมขนส่ง ภาคการจัดการของเสียชุมชน สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ภาคการเกษตร และดำเนินงานร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอื่นอย่างใกล้ชิด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันติดตามการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง และเกิดความมั่นใจว่าประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามที่ได้ประกาศไว้ในประชาคมโลกโดยมีกิจกรรมหลักการดำเนินงาน ดังนี้

 • กิจกรรมพัฒนาวิธีการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก ในระดับมาตรการ/นโยบาย
 • กิจกรรมจัดทำข้อมูลต้นทุนการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับมาตรการ/นโยบาย

5. โครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

พัฒนาการดำเนินงานศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่าย องค์ความรู้ในเชิงเทคนิควิชาการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสนเทศ โดยเป้าหมายคือ กลุ่มภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป ในการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ รวมไปถึงสร้างการขีดความสามารถของทุกภาคส่วนในการรับรู้ และรับมือเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตอบสนองต่อแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการฝึกอบรมให้ความรู้ ในประเด็นดังกล่าว ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมหลักการดำเนินงาน ดังนี้

 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ทางวิชาการให้ภาคส่วนไทยและอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ[4]อ้างอิง[แก้]

 1. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน). รายงานประจำปี 2561 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน).
 2. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน).แผนปฏิบัติการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ.2563. (เอกสาร)
 3. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน).แผนปฏิบัติการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ.2563. (เอกสาร)
 4. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน).แผนปฏิบัติการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ.2563. (เอกสาร)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]