ฉบับร่าง:สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษย์ สํานักจุฬาราชมนตรี

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

  สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สํานักจุฬาราชมนตรี[แก้]

  [1]สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สํานักจุฬาราชมนตรี (ภาษาอังกฤษ Council for Humanitarian Networking Sheikhul Issam Office )

  สภาเครือข่าย[แก้]

  หมายถึง สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สํานักจุฬราชมนตรี ที่เป็นองค์กรประสานงานกลางที่บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรต่าง ๆ จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ภายใต้ร่มเงาของสํานักจุฬาราชมนตรี โดยมีระบบสมาชิก ระบบคณะกรรมการ ระบบสํานักงาน ระบการประชุม ระบบปฎิบัติต่อภารกิจ ระบบการเงิน และบัญชีในองค์กร

  ความเป็นมาของการก่อตั้งสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม[แก้]

  สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมรีเจนท์รามคำแหง กรุงเทพมหานคร จากการเห็นพ้องขององค์กรมุสลิม17 องค์กรในการผนึกกําลังองค์กรมุสลิมในประเทศไทยให้มีเอกภาพในการขับเคลื่อนงานเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในรูปแบบของเครือข่ายโดยให้ความช่วยเหลือทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดไปจนถึงรวบรวมนักวิชาการมุสลิมให้บริการ และสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกมุสลิมต่อหน่วยงาน องค์กร สถาบันภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง โดยตั้งมั่นในการทํางานการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมว่า "ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศโดยที่ไม่เลือกเชื้อชาติ และศาสนา " และเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2557 จุฬาราชมนตรีได้ประกาศคําสั่งจุฬาราชมนตรีที่ 11/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สํานักจุฬาราชมนตรีซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารชุดแรกให้เป็นองค์กรที่อยู่ในการอุปถัมภ์ของสํานักจุฬราชมนตรี โดยมีชื่อเต็มทางการ คือ สภาเครือข่ายช่วยเหลือมด้านนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ( Council for Humanitarian Networking of Sheikhul Islam Office ) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า "CHNS"

  วิสัยทัศน์[แก้]

  องค์กรเครือข่ายมนุษยธรรมที่มีประสิทธิภาพ ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนทำงานเพื่อความสุขสันติของมนุษยชาติอย่างยั่งยืน

  พันธกิจ[แก้]

  1) การรวบรวมองค์กรเครือข่ายเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการดำเนินงานด้านมนุษยธรรม 2) การสร้างองค์กรเครือข่ายด้านมนุษยธรรมที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน และบริหารจัดการจนเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน 3) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ หรือผู้เดือดร้อนให้ได้รับความปลอดภัยความสงบสุขที่ยั่งยืน 4) ระดมทรัพยากรเพื่อให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 5) ประสานความร่วมมือกับองค์กรที่ทำงานด้านมนุษยธรรมทั้งภายใน และต่างประเทศเพื่อสร้างการเรียนรู้ และเชื่อมโยงข้อมูล 6) ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ แก่ประชาชน

  วัตถุประสงค์[แก้]

  1) เพื่อให้องค์กรมุสลิม สังคมมุสลิม ตระหนักถึงความจำเป็น และความสำคัญของความร่วมมือเป็นเครือข่าย 2) เพื่อให้เกิดสภาเครือข่ายที่มีหลักการ และระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นที่พึ่งของสังคมได้ 3) เพื่อเป็นศูนย์ประสานงาน แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้ และฝึกอบรมเพื่อพัฒนายกระดับองค์กรที่ทำงานด้านมนุษยธรรม และบริหารสังคม 4) เพื่อให้เกิดองค์กรภาคีที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 5) เพื่อให้ภารกิจความช่วยเหลือสามารถดำเนินอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ


  อ้างอิง[แก้]

  แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]