ฉบับร่าง:วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Walainut Trivisvavet

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ (ชื่อเล่น: รุ่ง) หลังจากจบปริญญาโท Master of Science in Administrative Studies Sub concentration : Financial Economics, Boston University ก็ได้มาทำงานอยู่ในกลุ่ม ช.การช่าง หลังจากนั้นก็ได้เข้ามารับตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินที่ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ (หรือ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ : BEM) หลังจากนั้นก็ได้เข้ามาอยู่ที่ TTW ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารอีกประมาณ 3 ปี ก่อนที่ในปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล กรรมการผู้จัดการ ของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW

ด้านครอบครัว ปัจจุบันสมรสกับ ดร.อนุกูล ตันติมาสน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป[1] ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มีบุตรชายและบุตรสาวทั้งหมด 2 คน นอกจากนี้ คุณวลัยณัฐยังเป็นหลานสาวของคุณปลิว ตรีวิศวเวทย์ ผู้ก่อตั้งบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ด้วย

ด้านการศึกษา คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเรียนต่อปริญญาโท Master of Science in Administrative Studies Sub concentration: Financial Economics, Boston University, U.S.A.

ด้านประสบการณ์การทำงาน เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอส บี คอนสตรัคชั่น จำกัด, บริษัท ฟ้าอมรเครื่องจักร จำกัด, บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด และเป็นกรรมการให้องค์กรต่างๆ อีกหลายแห่ง เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสีย, สมาคมบริษัทจดทะเบียน, บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด เป็นต้น อีกทั้งยังเคยรับตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วงปี 2557-2558 ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ช่วงปี 2558-2561 ก่อนจะขึ้นมารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังได้ผ่านการอบรมที่น่าสนใจอีกหลายหลักสูตร ทั้งหลักสูตร "Advanced Audit Committee Program" (AACP) รุ่นที่ 20/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, หลักสูตร "Company Reporting Program" (CRP) รุ่นที่ 13/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, หลักสูตร "Director Certification Program" (DCP) รุ่นที่ 201/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24/2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า ม.หอการค้าไทย,หลักสูตร Certificated in Investor Relations 2016 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program (CFO) รุ่นที่ 19 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์,หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) สถาบันพระปกเกล้า, หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร[2]

  1. https://www.ch-karnchang.co.th/#/about/board-of-presidents
  2. https://www.ttwplc.com/th/management/executive-management/396/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%90-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C