ฉบับร่าง:พระวิเทศภาวนาจารย์ วิ. (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระวิเทศภาวนาจารย์ วิ.

(สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ)
ส่วนบุคคล
เกิด26 ตุลาคม พ.ศ. 2494 (72 ปี)
นิกายมหานิกาย
การศึกษาน.ธ.เอก,ป.ธ.๔,สพ.บ.,พบ.ม.,พธ.ม.(กิตติ์)
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
พรรษา38
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย,ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

พระวิเทศภาวนาจารย์ วิ. เกิดเมื่อ วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเเคลิฟอร์เนียและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย[1]

อุปสมบท[แก้]

อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ณ วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี พระธรรมธีรราชมหามุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ (ปัจจุบัน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์) วัดปากนํ้า แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พระอธิการไชยบูลย์ ธมฺมชโย วัดพระธรรมกาย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระเผด็จ ทตฺตชีโว วัดพระธรรมกาย เป็นพระอนุสาวนาจารย์

การศึกษา[แก้]

พ.ศ. ๒๕๑๗ สำเร็จ ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๑๙ สำเร็จ ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (พบ.ม.) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริศาสตร์ (NIDA)

พ.ศ. ๒๕๒๘ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนวัดนิมมานรดี กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๒๙ สอบได้ นักธรรมชั้นโท วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. ๒๕๒๙ สอบได้ ประโยค ๑ - ๒ วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. ๒๕๓๐ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. ๒๕๓๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. ๒๕๓๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี

เกียรติคุณ[แก้]

พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับประกาศและโล่รางวัลพุทธคุณูปการ “กาญจนเกียรติคุณ” จากคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับรางวัล “ผู้นำพุทธโลก” The World Buddhist Outstanding Leader Award จากองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก - WFBY ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ตำแหน่ง[แก้]

ฝ่ายปกครอง[แก้]

พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น ประธานสงฆ์วัดภาวนาจอร์เจีย

พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระกรรมวาจาจารย์ จากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น ประธานสงฆ์วัดภาวนาซีแอตเติล

พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๙ เป็น กรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น กรรมการฝ่ายการศึกษาและกรรมการรัฐภาคตะวันตก - ใต้ ของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ

พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระอุปัชฌาย์

ฝ่ายการศึกษา[แก้]

พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น ครูสอนบาลี ประโยค ๑-๒ วัดพระธรรมกาย

พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น ครูสอนปริยัติธรรม คณะจังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น กรรมการสนามหลวง แผนกธรรม

งานเผยแผ่[แก้]

พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระวิปัสนาจารย์ นำเจริญภาวนาภาคเช้าทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี และ วัดในสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระวิปัสนาจารย์ และครูสอนภาวนาประจำโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ, เป็นพระเทศน์สอนธรรมะ ในวาระต่างๆ

สมณศักดิ์[แก้]

พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูวิเทศปัญญาภรณ์

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระวิเทศภาวนาจารย์ [2]

  1. https://sangkhatikan.com/monk_view.php?ID=615
  2. https://ratchakitcha.soc.go.th/