ฉบับร่าง:ปฐม เฉลยวาเรศ

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  ปฐม เฉลยวาเรศ
  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
  ดำรงตำแหน่ง
  13 พฤศจิกายน 2562 – 14 ตุลาคม 2564
  ข้อมูลส่วนบุคคล
  เกิด 27 มกราคม พ.ศ. 2505 (60 ปี)

  ปฐม เฉลยวาเรศ (เกิด 27 มกราคม 2505) อดีตอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

  การศึกษา[แก้]

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย

  การรับราชการ[แก้]

  • 26 กุมภาพันธ์ 2542 วิศวกรวิชาชีพ 8 วช.
  • 24 ตุลาคม 2546 ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณห้าแยกปากเกร็ด
  • 10 พฤศจิกายน 2551 วิศวกรวิชาชีพ 9 วช.(ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา) ด้านก่อสร้างสะพาน
  • 30 ตุลาคม 2552 ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน (อำนวยการสูง)
  • 31 มกราคม 2562 – 6 ตุลาคม 2562 รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
  • 7 ตุลาคม 2562 – 9 พฤศจิกายน 2562 รักษาการอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
  • 13 พฤศจิกายน 2562 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

  อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๒๗๘, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๔๐, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๕๖, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

  กรมทางหลวงชนบท