ฉบับร่าง:ตำบลหนองพลับ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลหนองพลับ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Nongphlab
ประเทศ ไทย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อำเภออำเภอหัวหิน
ประชากร
 • ทั้งหมด17,048 คน
รหัสไปรษณีย์ 77110
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลสำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันThetsaban Tambon NongPhlapcity
ประเทศ ไทย
จังหวัด[[จังหวัด{{{province}}}|{{{province}}}]]
อำเภอ{{{district}}}
จัดตั้งยกฐานะจากสุขาภิบาลหนองพลับเป็นเทศบาลตำบลหนองพลับ
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีเกรียงไกร ทวีกาญจน์
ประชากร
 • ทั้งหมด4,768 คน คน
รหัส อปท.{{{code}}}
เว็บไซต์https://www.nongphlabcity.go.th/index.php
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
ประเทศ ไทย
จังหวัด[[จังหวัด{{{province}}}|{{{province}}}]]
อำเภอ{{{อำเภอ}}}
การปกครอง
 • นายกนางชุตาภา สายเเก้ว
รหัส อปท.{{{รหัส อปท.}}}
ที่อยู่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์032 571 248
เว็บไซต์http://www.nongplub.go.th/site/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลหนองพลับแบ่งเขตการปกครองรับผิดชอบเป็น 2 เขต คือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ และ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับ

ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ[แก้]

ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ[1] ได้ ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยใช้ชื่อ "หนองพลับ" เป็นชื่อขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ กำหนดให้หน่วยการปกครองดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

อาณาเขต[แก้]

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอชะอำ และอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
   ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบึงนคร และตำบลทับใต้
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหินเหล็กไฟ และตำบลทับใต้
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่

เนื้อที่[แก้]

มีพื้นที่ประมาณ 220.8 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 138,000 ไร่[2]

ภูมิประเทศ[แก้]

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขามีความลาดชันของพื้นที่ พื้นที่ราบมีน้อยและเป็นพื้นที่ชลประทานแต่ช่วงฤดูแล้งมีผลกระทบต่อการทำการ เกษตร พืชที่ปลูกมาก เช่น สับปะรด อ้อย แตงโม แฟง แตงกวาและแตงล้าน เกษตรส่วนใหญ่ต้องอาศัยน้ำจากชลประทานและน้ำฝนเป็นตัวกำหนด ในการปลูกพืช

หมู่บ้าน[แก้]

หมู่ที่  1  บ้านวไลย นายอภิชาติ ดินแดง ผู้ใหญ่บ้าน
   หมู่ที่  2  บ้านหนองพลับ นายประเสริฐ มูลเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน
   หมู่ที่  3  บ้านห้วยไทรงาม นายสมพิศ แจ่มจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
   หมู่ที่  4  บ้านหนองยายอ่วม นายอภินันท์ นุภาสัน ผู้ใหญ่บ้าน
   หมู่ที่  5  บ้านมะค่าสี่ซอง นายจินดา พรของอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
   หมู่ที่  6  บ้านหนองกระทุ่ม นายเปี่ยมศักดิ์ ใหญ่ประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน
   หมู่ที่  7  บ้านเนินตะเคียน นายบุญลือ แฟงมาก ผู้ใหญ่บ้าน
   หมู่ที่  8  บ้านละเมาะ นายปัญญา เจริญมิ่งมงคล ผู้ใหญ่บ้าน
   หมู่ที่  9  บ้านคอกช้างพัฒนา นายเสิน ทรัพย์มา ผู้ใหญ่บ้าน
   หมู่ที่10  บ้านหนองหอย นายสุริน บุญปก กำนัน

ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับ[แก้]

ตั้งอยู่เลขที่ 439 ม.10 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ 12.098 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,561.25 ไร่ เดิมในพื้นที่เป็นป่าที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์ และในบริเวณดังกล่าวมีต้นพลับขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ใกล้กับหนองน้ำ ชาวบ้านที่มาบุกเบิกทำไร่กันรุ่นแรก ๆ จึงพากันเรียกว่าบ้านหนองพลับ ซึ่งเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลหนองพลับ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2529 และในปี พ.ศ.2542 ได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะจากสุขาภิบาลหนองพลับเป็นเทศบาลตำบลหนองพลับ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 โดยมี นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกเทศมนตรีคนแรก ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบัน[3]

อาณาเขต[แก้]

มีพื้นที่ 12.098 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ยาวตามแนวริมทางหลวงจังหวัด หมายเลข 3301 ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกบ้านบริเวณริมทางหลวง มีลักษณะอยู่อย่างกระจัดกระจาย ไม่หนาแน่น

ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา
ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และองค์การบริหาร ส่วนตำบลทับใต้
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เขตปกครอง[แก้]

เทศบาลตำบลหนองพลับ[4] มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพลับ (ไม่ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน) มีการจัดตั้งชุมชนเทศบาลขึ้น 7 ชุมชน ดังนี้[แก้]

1. ชุมชนหนองยายอ่วม

2. ชุมชนเทพสถิตย์

3. ชุมชนชัยพัฒนา

4. ชุมชนร่มไทร

5. ชุมชนร่มเกล้า

6. ชุมชนร่วมใจสามัคคี

7. ชุมชนรักสุดใจ

ภูมิประเทศ[แก้]

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ บางพื้นที่มีความลาดชัน มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จำนวน 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำหนองป่าลาน และเทศบาลได้ปรับปรุงขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองป่าลาน เพื่อรองรับการผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากแต่เดิมชาวบ้านใช้น้ำบาดาลของหมู่บ้าน และใช้น้ำฝนช่วยในด้านการเกษตร อ่างเก็บน้ำหนองป่าลาน

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประวัติความเป็นมา และตราสัญลักษณ์". www.nongplub.go.th.
  2. "สภาพทั่วไป อบต.หนองพลับ". www.nongplub.go.th.
  3. "เทศบาลตำบลหนองพลับ : อำเภอหัวหิน : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ WWW.NONGPHALBCITY.GO.TH". www.nongphlabcity.go.th.
  4. https://www.nongphlabcity.go.th/general1.php