ฉบับร่าง:ดร.โฆสิต สุวินิจจิต

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  • Symbol opinion vote.svg ความคิดเห็น: การเขียนไม่เป็นสารานุกรม และขาดอ้างอิง Just Sayori OK? (have a chat) 22:07, 18 เมษายน 2565 (+07)

  ดร.โฆสิต สุวินิจจิต นักการเมือง นักบริหาร ผู้นำด้านสื่อ อดีตประธานบริษัทมีเดียออฟมีเดียส์ ผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์ชื่อดัง คือ รายการเวทีไทย รายการโทรทัศน์บ้านเลขที่ 5 รวมถึงรายการที่นี่ประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับนักการเมืองหลายคน เคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ ทางการเมือง เช่น ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา, ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการหลายกระทรวงอีกด้วย เป็นศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ รามคำแหง ปริญญาโทรัฐศาสตร์ รามฯ ส่วน ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้ในสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรัตนบัญฑิต และยังเป็นศิษย์ ปรอ. รุ่น 18 สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12

  ประวัติการศึกษา[แก้]

  § บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  § ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  § ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  หลักสูตรการอบรม[แก้]

  §  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ประจำปี ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  § หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน  (วตท.) รุ่นที่ ๑๒ สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  § หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ ๓ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  §  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า การพาณิชย์  (TEPCoT) รุ่นที่ ๖ สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  §  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน  (วพน.) รุ่นที่ ๔ สถาบันวิทยาการพลังงาน
  §  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ) รุ่นที่ ๖ สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  §  หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ ๓ สถาบันพระปกเกล้า
  §  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ ๔ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  §  หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวอป.มส.) รุ่นที่ ๗ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
  §  หลักสูตรเดอะบอสส์ รุ่นที่ ๑
  §  หลักสูตรการจัดการธุรกิจนิด้า-ไอเมท (นิด้า-ไอเมท) รุ่นที่ ๔ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  §  หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ ๔ โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก
  §  หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ ๒ กองทัพอากาศ
  §  หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ ๕ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
  §  หลักสูตรการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยระหว่างประเทศ ณ ศูนย์อสังหาริมทรัพย์วอร์ตั้นมหาวิทยาลัยเพ็นซิลเวเนีย

  เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพ็นซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

  § วุฒิบัตรหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒

  ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

  การทำงาน[แก้]

  §  คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
  § ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ คณะกรรมการราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
  § ประธานคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการจัดหาแหล่งทุนในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์และแหล่งทุนเพื่อช่วยเหลือผู้พ้นโทษในการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ คณะกรรมการราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
  § คณะอนุกรรมการโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงในแนวทางประชารัฐ
  § คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลช่อสะอาด และรางวัลสื่อป้องกันการทุจริต
  § คณะทำงานพิจารณารางวัลช่อสะอาดสำหรับบุคคล/องค์กรที่มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สาขาโฆษณาและผลงานประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
  § ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส)
  § กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกรมคุมประพฤติ
  § กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
  §  ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาและบูรณาการเครือข่ายภาคประชาชน กระทรวงยุติธรรม
  §  ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองในพื้นที่วัด (Green Temple)
  §  ประธานกรรมการ บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
  §  ก่อตั้งและประธานกรรมการ บริษัท สปริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  §  ประธานกรรมการ บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  §  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
  §  ประธานกรรมการบริษัท เวทีไท จำกัด

  ตำแหน่งทางสังคม[แก้]

  §  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  §  กรรมการว่าด้วยการโฆษณา ในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  §  อนุกรรมการแก้ไขปัญหาการซื้อขายสินค้าและบริการ ผ่านสื่อโฆษณา ในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  §  กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  §  ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มบันเทิงและการสื่อสาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  §  ที่ปรึกษา ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  §  รองประธานคณะกรรมการ Creative Digital Economy  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  §  รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาชิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  §  กรรมการกลุ่มค้าชายแดนและข้ามแดน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  §  กรรมการบริหารเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
  §  ประธานอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการบริหารเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
  §  อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
  §  ประธานคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

  §  ประธานคณะกรรมการโครงการ Thai-Chinese Young Executive Program สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

  §  รองประธานกรรมการบริหารด้านวัฒนธรรม สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
  §  รองประธานคณะกรรมการบริหารกิจการบ้านพี่เมืองน้อง สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน
  §  กรรมการประสานงานร่วมฝ่ายไทยเพื่อดำเนินโครงการศึกษา สำรวจ และถ่ายทำสารคดีตามรอยเจิ้งเหอในประเทศไทย สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
  §  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  §  คณะทำงานบริหารงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของคณะอนุกรรมการโฆษกการประชาสัมพันธ์และการบริหารการสื่อสารของสำนักงาน ป.ป.ช.
  §  อนุกรรมการพิจารณารางวัลช่อสะอาด และรางวัลสื่อป้องกันการทุจริต ในคณะกรรมการ ป.ป.ช.
  §  คณะทำงานพิจารณารางวัลช่อสะอาดสำหรับบุคคล/องค์กรที่มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสาขาโฆษณาและผลงานประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ในอนุกรรมการพิจารณารางวัลช่อสะอาด และรางวัลสื่อป้องกันการทุจริต
  §  กรรมการบริหารสมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทย
  §  กรรมการบริหารสมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย
  §  กรรมการสมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
  §  ประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
  §  ที่ปรึกษาสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย)
  §  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงไทย
  §  กรรมการมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย
  §  รองประธานชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย
  §  กรรมการนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๑
  §  อาจารย์พิเศษมหาบัณฑิตและบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  §  อาจารย์พิเศษ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  §  อาจารย์พิเศษรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  "ประวัติตำแหน่งทางการเมือง และองค์กรต่างๆ"

  §  ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา (นายสนิท  วรปัญญา)
  §  ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน)
  §  ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ดร.ไตรรงค์  สุวรรณคีรี)
  §  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน)
  §  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน)
  §  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลตรีสนั่น  ขจรประศาสน์)
  §  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายเกียรติชัย  ชัยเชาวรัตน์)
  §  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นางสุดารัตน์  เกยุราพันธ์)
  §  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์)
  §  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ดร.ประวิช  รัตนเพียร)
  §  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์)
  §  ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวีระกร  คำประกอบ)
  §  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์  พลบุตร)
  §  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์)
  §  ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง (พันเอกอภิวันท์  วิริยะชัย)
  §  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
  §  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  §  นายกสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงไทย
  §  ที่ปรึกษาสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ
  §  ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  §  ที่ปรึกษาคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ
  §  ที่ปรึกษาด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  §  กรรมการที่ปรึกษาด้านข่าว และการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  §  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ
  §  กรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  §  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร

  (นายไชยา พรหมา)

  §  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร (นายมนตรี  ปาน้อยนนท์)
  §  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

  (นายสันต์ศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์)

  §  ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร
  §  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภา
  §  ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร
  §  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
  §  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร
  §  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร
  §  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
  §  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  §  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร
  §  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม รัฐสภา
  §  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร
  §  ที่ปรึกษาองค์การสวนพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  §  ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
  §  ที่ปรึกษาการเคหะแห่งชาติ
  §  กรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
  §  อนุกรรมการเฉพาะกิจยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการเทคโนโลยีแห่งชาติ
  §  กรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงาน กต.ตร.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  §  กรรมการ กต.ตร.กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล
  §  กรรมการบริหารสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  §  กรรมการอำนวยการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาการส่งเสริม และเผยแพร่การใช้ภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถาน
  §  รองประธานคณะทำงานภาคประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมของราชบัณฑิตยสถาน
  §  อนุกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ในคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
  §  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
  §  ที่ปรึกษาสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
  §  อนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านสังคมในคณะกรรมการ ป.ป.ช.
  §  ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (คุณอลงกรณ์ พลบุตร)
  §  คณะกรรมการที่ปรึกษา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑
  §  ที่ปรึกษาคณะกรรมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  §  ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  §  ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๖
  §  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๗

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

  รางวัลที่ได้รับ[แก้]

  §  ประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลที่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคม ของมูลนิธิป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติดในประเทศไทย ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๔๒
  §  วุฒิบัตร เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ทรงคุณค่าแก่การยกย่อง วุฒิกิตติมศักดิ์ นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๔๗
  §  เครื่องหมายตรวจการประมง พร้อมประกาศ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กรมประมงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ของกรมการประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๔๗
  §  ประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ “นักประชาสัมพันธ์” เป็นผู้สร้างชื่อเสียงด้านการประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศ ในการจัดงานประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ของกรมประชาสัมพันธ์  ณ  วันที่ ๓  สิงหาคม  ๒๕๔๘
  §  ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ที่ได้เสียสละเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายและสนับสนุนงานตำรวจในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ของคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการช่วยงานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ วันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๔
  §  รับประทานรางวัล “บุคคลสู้ชีวิตดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนคนสู้ชีวิต” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ของนิตยสารชีวิตต้องสู้ ณ วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๗

  §  ประกาศเกียรติคุณ เป็นพ่อดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ของสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนา ณ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๗

  §  เกียรติบัตร เป็นบุคคล “คนไทยตัวอย่าง” คนดีต้นแบบสังคมแห่งปี ๒๕๕๗ ของโครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี ๗๗ จังหวัด ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน โดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

  §  เกียรติบัตร เป็นบุคคลแบบอย่าง คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท รางวัล “พระกินรี” ประจำปี ๒๕๕๘ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานโล่รางวัลพระลัญจกร ญสส. ประดิษฐานไว้ประจำโล่รางวัล พระกินรี โดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ณ วันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๘

  §  เกียรติบัตร เป็นบุคคลแบบอย่าง ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี รางวัล “สิงห์ทอง” ประจำปี ๒๕๕๘ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานโล่รางวัลพระลัญจกร ญสส. ประดิษฐานไว้ประจำโล่รางวัล สิงห์ทอง โดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ณ วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๘

  §  ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้ดำรงตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมประพฤติปฏิบัติดี รางวัล “หนึ่งปณิธานความดี ใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๕๘ ของท่านหญิง (หม่อมเจ้า) มาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล โดยสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

  §  รับรางวัลโล่เกียรติคุณ ในฐานะคนดีที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นบุคคลที่มีคุณค่าทางสังคม รางวัล “บุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งปี ” ประจำปี ๒๕๕๘ ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัตน์ โดยหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
  §  รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดี ศรีอำนวยศิลป์” ผู้ประสบความสำเร็จและสร้างคุณประโยชน์ ในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
  §  รับรางวัลเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี ๒๕๖๔ กระทรวงยุติธรรม

  อ้างอิง[แก้]

  แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]