จิรโชค วีระสย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จิรโชค วีระสย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 (83 ปี)
เสียชีวิต 8 มิถุนายน 2562
คู่สมรส ศ. คุณหญิง จันจิรา วีระสย
ศาสนา พุทธ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. จิรโชค วีระสย หรือชื่อเดิมคือ บรรพต วีระสัย

การศึกษา[แก้]

 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • B.A. (Honors thesis in Sociology), University of California, Berkeley  ปี พ.ศ. ๒๕๐๔
 • Alpha Sigma Pi (National Political Science Honor Society)  ปี พ.ศ. ๒๕๐๕
 • M.A. in Political Science, University of California, Berkeley  ปี พ.ศ. ๒๕๐๖
 • Ph.D. in Political Science, University of California, Berkeley  ปี พ.ศ. ๒๕๑๑
 ได้รับการเชิดชูเกียรติโดยเชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ไพ ซิกมา แอลฟา (Elected to PI SIGMA ALPHA, National Political Science Honor Society) U.S.A., 1962.Experiences

ประสบการณ์[แก้]

 • หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๑๒ - ๒๕๑๔)
 • เลขาธิการศูนย์วิจัยลานนาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๑๑ - ๒๕๑๔)
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง (๒๕๑๓ - ๒๕๑๔) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ เป็นประธาน
 • คณบดีผู้ก่อตั้งคณะรัฐศาสตร์ (Founding Dean) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (๒๕๑๖ - ๒๕๒๐) และทำหน้าที่รักษาการคณบดีหลายสมัย
 • รองผู้อำนวยการสถาบันส่วนภูมิภาคว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (RIHED -- Deputy Director of the Regional Institute of Higher Education and Development) ณ ประเทศสิงคโปร์ (๒๕๒๐ - ๒๕๒๓)
 • หัวหน้าโครงการจัดตั้งสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๒๔ - ๒๕๒๕)
 • กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๒๔ - ๒๕๒๕)
 • กรรมการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ช่วงที่ศาสตราจารย์ประภาสน์ อวยชัย เป็นประธาน
 • เลขาธิการองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) ภายใต้องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.) -- World Fellowship of Buddhists ซึ่งมี ม.จ.หญิงพูนพิศมัย ดิศกุล เป็นองค์ประธานและต่อมาภายใต้ พณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ในฐานะประธาน พสล.
 • กรรมการวิเทศสัมพันธ์พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (๒๕๓๐ - ๒๕๓๒) ผู้ริเริ่มจัดตั้งบัณฑิตศึกษาขึ้นเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ใน ๔ คณะ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
 • ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน สาขาสังคมวิทยา
 • ผู้อำนวยการโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Commission -- UDC) ทบวงมหาวิทยาลัย (๒๕๒๕ - ๒๕๓๑) สมัยที่ พ.อ.อาทร ชนเห็นชอบ และศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
 • คณะกรรมการวางแผนระยะยาว (ช่วง 15 ปี) ด้านอุดมศึกษา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธาน และมีศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย เป็นรองประธาน
 • ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาคนแรกคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (๒๕๓๒ - ๒๕๓๓)  ศรีสอ้าน เป็นประธาน และมีศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย เป็นรองประธาน
 • ผู้บรรยาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (๒๕๒๗ - ๒๕๓๒) ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาหลายสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, สถาบันบัณฑิตพัฒน -บริหารศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ABAC, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหัวเฉียว, มหามกุฎราชวิทยาลัย, มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ฯลฯ
 • กรรมการสาขารัฐศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (๒๕๑๙ - ๒๕๒๐)
 • ประธานกรรมการโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้บรรยายวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ สมัยที่ วปอ. ยังอยู่ ณ กระทรวงกลาโหม และที่วิภาวดีรังสิตติดต่อกันนานเกินกว่า ๒๐ ปี)
 • ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนและสันติภาพของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติของยูเนสโก (Unesco)
 • อนุกรรมการบัญญัติศัพท์รัฐศาสตร์ และกรรมการจัดทำพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ประยูร กาญจนดุล เป็นประธาน
 • ผู้ร่วมคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ (รวมทั้งหัวหน้าคณะผู้แปล Royal Speeches and Royal Address) ช่วงที่ พณฯ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี
 • หัวหน้าคณะผู้แทนการประชุมทางวิชาการของ Asia-Pacific Parliament Union (APPU) ๒๕๒๔ ณ ประเทศฟิลิปปินส์; ผู้แทนคณะกรรมการฝ่ายสังคมศาสตร์ของยูเนสโก ในการประชุมใหญ่ ณ มหานครปารีส (๒๕๒๖, ๒๕๒๘, ๒๕๓๐)
 • ประชุมต่างประเทศอื่น ๆ  อีกหลายครั้ง ฯลฯ เช่น Association Social Science Research Councils (AASSREC), IFSSO -- International Federation of Social Sciences Organization รวมทั้งได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น (IFSSO Prize), etc.
 • กรรมการเตรียมการจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.ดร.พินิจ รัตนกุล เป็นประธานของวิทยาลัยศาสนศึกษา
 • ประธานกรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ช่วงที่ศาสตราจารย์ ดร.จุมพล สวัสดิยากร เป็นเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, วิทยาลัยศาสนศึกษา, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกริก ฯลฯ

ผลงานทางวิชาการ[แก้]

เป็นผู้เรียบเรียงและแปลหนังสือหลายเล่ม อาทิ

 • สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา
 • สังคมวิทยาการเมือง
 • รัฐศาสตร์ทั่วไป
 • ศาลฎีกาในระบบการเมืองอเมริกัน
 • การปฏิวัติอเมริกันครั้งที่สอง
 • การเมืองต่างประเทศในเอเชียใต้
 • การเมืองอเมริกากับนโยบายสาธารณะ
 • ความรู้เบื้องต้นและศัพท์เทคนิคทางรัฐศาสตร์
 • หลักพุทธศาสนากับประชาธิปไตย
 • กลุ่มประเทศเอเชียใต้
 • อุดมการณ์ ทฤษฎี และปรัชญาทางสังคมและการเมือง
 • ความคิดเชิงการเมืองในพุทธศาสนา
 • ลัทธิการเมือง
 • รวมถึงบทความวิชาการอีกเป็นจำนวนมาก

อ้างอิง[แก้]