จิต (ศาสนาพุทธ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

จิต๘๙หรือ๑๒๑ จำแนกตามอภิธรรม[แก้]

อภิธรรมจัดจิตตามคุณภาพหรือคุณลักษณะ ที่ เจตสิกเข้ามาประกอบ มี 89 หรือ 121

กามาวจรจิต๕๔[แก้]

กุสลจิต๒๔[แก้]

 • จิตที่สหรคต (เป็นไปกับเวทนา) ด้วยโสมนัสหรืออุเบกขา
 • สัมปยุต (ประกอบกับสังขารเจตสิก) ญาณหรือปราศจากญาณ (หรือปัญญา)
 • สสังขาริก (มีใครชักชวน) หรืออสังขาริก (เกิดเองไม่มีใครชักชวน)

รวมเป็นกุศล ๘ และกุศลเช่นไร กิริยา และวิบากเป็นเช่นนั้น รวมเป็น๒๔

อกุสลจิต๑๒[แก้]

โลภมูลจิต๘[แก้]
 • จิตที่สหรคต (เป็นไปกับเวทนา) ด้วยโสมนัสหรืออุเบกขา
 • สัมปยุต (ประกอบกับสังขารเจตสิก) ทิฏฐิหรือปราศจากทิฏฐิ
 • สสังขาริก (มีใครชักชวน) หรืออสังขาริก (เกิดเองไม่มีใครชักชวน)
โทสมูลจิต๒[แก้]
 • จิตที่สหรคต (เป็นไปกับเวทนา) ด้วยโทมนัส
 • สัมปยุต (ประกอบกับสังขารเจตสิก) ด้วยปฏิฆะ
 • สสังขาริก (มีใครชักชวน) หรืออสังขาริก (เกิดเองไม่มีใครชักชวน)
โมหมูลจิต๒[แก้]
 • จิตที่สหรคต (เป็นไปกับเวทนา) ด้วยอุเบกขา
 • สัมปยุต (ประกอบกับสังขารเจตสิก) ด้วยอุทธัจจะหรือวิจิกิจฉา

อเหตุกจิต๑๘[แก้]

กุศลวิบาก๘[แก้]
 • จักขุวิญญาณ สหรคตด้วยอุเบกขา
 • โสตวิญาณ สหรคตด้วยอุเบกขา
 • ฆานวิญญาณ สหรคตด้วยอุเบกขา
 • ชิวหาวิญญาณ สหรคตด้วยอุเบกขา
 • กายวิญญาณ สหรคตด้วยสุขเวทนา
 • สัมปฏิจฉันนจิต สหรคตด้วยอุเบกขา
 • สันตีรณจิต สหรคตด้วยอุเบกขา
 • สันตีรณจิต สหรคตด้วยโสมนัส
อกุศลวิบาก๗[แก้]
 • จักขุวิญญาณ สหรคตด้วยอุเบกขา
 • โสตวิญาณสหรคตด้วยอุเบกขา
 • ฆานวิญญาณสหรคตด้วยอุเบกขา
 • ชิวหาวิญญาณสหรคตด้วยอุเบกขา
 • กายวิญญาณสหรคตด้วยทุกข์
 • สัมปฏิจฉันนจิตสหรคตด้วยอุเบกขา
 • สันตีรณจิตสหรคตด้วยอุเบกขา
อเหตุกิริยา๓[แก้]
 • ปัญจทวารวัชชนจิต (จิตที่เป็นไปในทวาร๕)
 • มโนทวารวัชชนะจิต (จิตที่เป็นไปในมโนทวาร)
 • หสิตุปาทจิต (จิตร่าเริง)

มหัคคตจิต[แก้]

รูปาวจรจิต๑๕[แก้]

 • ปฐมฌาน มีองค์ญาน๕คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
 • ทุติยฌานมีองค์ญาน๔คือ วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
 • ตติยฌานมีองค์ญาน๓คือ ปีติ สุข เอกัคคตา
 • จตุตถฌานมีองค์ญาน๒คือ สุข เอกัคคตา
 • ปัญจมฌานมีองค์ญาน๒คือ อุเบกขา เอกัคคตา

รวมเป็น กุศล ๕ กุศลเช่นไร กิริยา และวิบากเป็นเช่นนั้น รวมเป็น๑๕

อรูปาวจรจิต๑๒[แก้]

 • อากาสานัญจายตนะ
 • วิญญาณัญจายตนะ
 • อากิญนัญจายตนะ
 • เนวสัญญานาสัญญายตนะ

รวมเป็น กุศล ๔ กุศลเช่นไร กิริยา และวิบากเป็นเช่นนั้น รวมเป็น๑๒

โลกุตตรจิต๘[แก้]

 • โสดาปัตติมรรค เป็นกุศล
 • โสดาปัตติผล เป็นวิบาก
 • สกทาคามิมรรค เป็นกุศล
 • สกทาคามิผล เป็นวิบาก
 • อนาคามิมรรค เป็นกุศล
 • อนาคามิผล เป็นวิบาก
 • อรหัตตมรรค เป็นกุศล
 • อรหัตตผล เป็นวิบาก

จัดตามฌาน๕จะรวมเป็น๔๐

อ้างอิง[แก้]

 • พระมหารมย์ อนุธมฺมจารี (ป.ธ.๘) วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพ