จำนงค์ ทองประเสริฐ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ

ศาสตราจารย์พิเศษ[1]จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต สาขาตรรกศาสตร์ ประจำราชบัณฑิตยสถาน มีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก[2]

ประวัติ[แก้]

ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 (89 ปี)เป็นบุตรคนสุดท้องของนายจุ๊ย-นางเปลี่ยน ทองประเสริฐ จบเปรียญธรรม ๙ ประโยค จากสำนักเรียนวัดสระเกศ และเป็นนิสิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่นแรก ก่อนจะได้ทุนจากมูลนิธิเอเซีย ไปศึกษาต่อด้านอุษาคเนย์ศึกษาที่มหาวิทยาลัยเยล ในสหรัฐอเมริกา และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการศึกษา[แก้]

 • เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดสระเกศ๒๔๙๖ (ขณะอายุ ๒๔ ปี พรรษา ๔)
 • ประกาศนียบัตรพิเศษครูมัธยม สมัครสอบ ๒๔๙๕
 • พุทธศาสตรบัณฑิต (รุ่นแรก) มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ๒๔๙๗ (ขณะอายุ ๒๕ ปี)
 • M.A. in Philosophy and South East Asia Studies Yale University, USA.๒๕๐๔ (ขณะอายุ ๓๒ ปี)
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญามหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒๕๓๑ (ขณะอายุ ๕๙ ปี)
 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี ๒๕๔๔ (ขณะอายุ ๗๒ ปี)
 • ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๔๕ (ขณะอายุ ๗๓ ปี)

ประวัติการทำงาน[แก้]

 • วิทยากรโท
 • ราชบัณฑิตยสถาน๒๕๐๘
 • รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานฝ่ายวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๑๓
 • วิทยากรเอก ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๓๔
 • ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม, นักวรรณศิลป์ ๘ ราชบัณฑิตยสถาน๒๕๒๒-๒๕๒๓
 • เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๓๘-๒๕๔๒


 • ราชบัณฑิต ประเภทปรัชญา สาขาวิชาตรรกศาสตร์
 • เลขานุการสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๔๓
 • ประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน , พ.ศ. ๒๕๔๖
 • กรรมการวิชาการ
 • กรรมการชำระพจนานุกรม
 • กรรมการทำพจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม
 • กรรมการทำพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย
 • กรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทย
 • กรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
 • กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมภาคอีสาน
 • กรรมการบัญญัติศัพท์สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
 • กรรมการทำพจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย
 • รองประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล
 • รองประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์พระไตรปิฎก
 • กรรมการบัญญัติศัพท์เศรษฐศาสตร์
 • บรรณาธิการสารานุกรมไทย
 • รองประธานคณะบรรณาธิการสารานุกรมนักเรียน
 • ประธานคณะทำงานจัดทำหนังสือธรรมบทจตุรภาค เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ (๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐)
 • กรรมการในคณะทำงานจัดทำหนังสือเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕)
 • ประธานคณะทำงานจัดทำหนังสือราชนีติ - ธรรมนีติ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕)
 • ประธานคณะกรรมการจัดทำหนังสือโลกนีติ-สุตวัฑฒนนีติ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก (๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙)
 • บรรณาธิการวารสารราชบัณฑิตยสถาน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๓๕
 • บรรณาธิการวารสารราชบัณฑิตยสถาน ฉบับผนวก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึงพ.ศ. ๒๕๔๔

ตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ[แก้]

 • สมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓
 • ประธานกรรมการและกรรมการคณะต่าง ๆ
 • กรรมการพิจารณาพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มหาวิทยาลัยสงฆ์ กระทรวงศึกษาธิการ
 • กรรมการรับรองมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย
 • อนุกรรมการพิจารณาบัญญัติศัพท์อุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย
 • กรรมการพิจารณาหลักสูตรสาขาศาสนาและปรัชญาของวิทยาลัยเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายของสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 • กรรมการพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนชื่อจังหวัด อำเภอ ตำบลหมู่บ้าน หรือ สถานที่ราชการอื่น ๆ กระทรวงมหาดไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • อนุกรรมการ ประมวลเอกสารงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
 • กรรมการพิจารณาหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมความเข้าใจอันดีในเรื่องวัฒนธรรม คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • อนุกรรมการดำเนินการศึกษาและกำหนดหลักสูตรวิชาจิตวิทยาแบบพุทธ
 • อนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รองประธานกรรมการมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 • ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ ของทบวงมหาวิทยาลัย
 • รองประธานอนุกรรมการเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยทางวิทยุและโทรทัศน์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของสถาบันราชภัฏและ อ.ก.ค. สถาบันราชภัฏ
 • กรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศาสนบัณฑิตในการทำสังคายนาพระไตรปิฎก
 • กรรมการตัดสินเพลง ส.ส.ส.
 • กรรมการตัดสินเพลงแผ่นเสียงทองคำสมาคมดนตรี แห่งประเทศไทย
 • อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจ ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งอาจารย์ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • เลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งวุฒิสภา
 • กรรมาธิการสามัญตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับแห่งวุฒิสภา
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 • ประธาน อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจ สาขาพระพุทธศาสนาและปรัชญาของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ประธาน อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจ สาขาพระพุทธศาสนาและปรัชญา ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • อ.ก.ค. สาขาภาษาไทย
 • อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพิจารณาบัญญัติศัพท์ด้านการบริหาร
 • ประธานคณะกรรมการวบรวมและจัดทำหนังสือข้อปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ กระทรวงศึกษาธิการ
 • ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลสำคัญด้านการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
 • คณะทำงานเพื่อศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล ฯลฯ สายงานนักวิชาการศาสนาของ ก.พ.
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาศัพท์ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์อื่น ๆ ของ ก.พ.
 • นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่เริ่มตั้งรวม ๕ สมัย (๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๒๓) และดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อีกครั้ง (พ.ศ. ๒๕๔๓ - ปัจจุบัน)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒-
 • กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๔-
 • อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก (คนที่ ๒) ฯลฯ

เกียรติคุณที่ได้รับ[แก้]

 • ๒๕๐๐ (ขณะอุปสมบท) ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระกวีวรญาณ
 • Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

อ้างอิง[แก้]