จังหวัดนาทวี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จังหวัดนาทวี
ภาพพื้นที่โครงการจัดตั้งจังหวัดนาทวี แยกออกจากจังหวัดสงขลา
ภาพพื้นที่โครงการจัดตั้งจังหวัดนาทวี แยกออกจากจังหวัดสงขลา
ประเทศ ไทย

จังหวัดนาทวี เป็นโครงการจัดตั้งจังหวัดใหม่ในประเทศไทย โดยจะแยกอำเภอจำนวนหนึ่งออกมาจากจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอนาทวี จะนะ เทพา สะบ้าย้อย และอำเภอสะเดา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของ องค์กรปลดปล่อยสหปัตตานี

พื้นที่[แก้]

เมื่อมีการจัดตั้งสำเร็จแล้ว จังหวัดนาทวีจะมีพื้นที่ประมาณ 4109.563 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่จังหวัดสงขลาจะเหลือพื้นที่ประมาณ 3284.326 ตร.กม.

ภูมิประเทศ[แก้]

จังหวัดนาทวี มีพื้นที่ราบลุ่มทางทิศตะวันออกที่ติดกับอ่าวไทย ซึ่งได้แก่ อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา และพื้นที่จะค่อย ๆ ลาดเอียงและสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ในทางทิศตะวันตก ซึ่งได้แก่ อำเภอสะเดา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย บริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของทิวเขาสันกาลาคีรีซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย

ประชากร[แก้]

จังหวัดนาทวี จะมีประชากรประมาณ 461,474 คน (ข้อมูล พ.ศ. 2562 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 112 คน ต่อตร.กม. และจะทำให้จังหวัดสงขลาเหลือประชากรประมาณ 974,494 คน และมีความหนาแน่นของประชากรประมาณ 297 คน ต่อตร.กม. ตามรายละเอียดดังนี้

จังหวัดนาทวี พื้นที่ ตำบล หมู่บ้าน ประชากรปี 62 ความหนาแน่น ประชากรปี 52 ความหนาแน่น ประชากรปี 48 ความหนาแน่น
อำเภอจะนะ 502.48 14 139 107,690 214 98,053 195 94,395 188
อำเภอเทพา 978 7 67 78,560 80 69,901 71 66,811 68
อำเภอนาทวี 747 10 92 69,429 93 62,468 84 58,675 79
อำเภอสะเดา 1029.273 9 66 126,626 123 120,306 117 112,684 109
อำเภอสะบ้าย้อย 852.81 9 62 79,169 93 69,146 81 63,496 74
รวม 4109.563 49 426 461,474 112 419,874 102 396,061 96