จังหวัดกาญจนบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

From วิกิพีเดีย
Jump to navigation Jump to search
จังหวัดกาญจนบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
จังหวัดกาญจนบุรี
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

5 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ75.98% (Decrease1.28%)
  First party Second party Third party
  Vejjajivacropped.jpg 9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg Chaovarat Chanweerakul (cropped).jpg
พรรค ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย ภูมิใจไทย
การเลือกตั้งล่าสุด 2 ที่นั่ง, % ไม่ได้ลงรับเลือกตั้ง ไม่ได้ลงรับเลือกตั้ง
ที่นั่งที่ชนะ 3 2 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase1 Increase2 Steady
คะแนนเสียง 183,684 162,552 34,112
ร้อยละ 46.93% 41.53% 8.72%

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

จังหวัดกาญจนบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งใหม่ออกเป็น 5 เขตเลือกตั้ง โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน ภายหลังจากที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 93-98 จากเดิมที่แบ่งเขตการเลือกตั้งจังหวัดกาญจนบุรีออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 เขตละ 3 คน และเขต 2 เขตละ 2 คน

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

ภาพรวม[edit]

การเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้ง[edit]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[edit]

แม่แบบ:ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อในจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2554

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[edit]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5

เขต 1[edit]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองกาญจนบุรีและอำเภอไทรโยค (เฉพาะตำบลศรีมงคล)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดกาญจนบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ (1)* 33,501 43.59
ประชาธิปัตย์ อัฎฐพล โพธิพิพิธ (10)* 33,332 43.37
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน วรสุดา สุขารมณ์ (2) 6,111 7.95
ภูมิใจไทย กาญจนาพร ถาวรประดิษฐ์ (16) 3,124 4.06
พลังมวลชน ธนะสิทธิ์ อภิโชติเฉลิมรัฐ (9) 315 0.41
เพื่อนเกษตรไทย ว่าที่พันตรี ธำรง เกียรติกังวาฬไกล (39) 228 0.30
ไทยเป็นไท ตรีณพงศ์ ภูกิจบุญสวัสดิ์ (15) 136 0.18
ความหวังใหม่ พันเอก สอิ้ง ชนะนา (34) 110 0.14
ผลรวม 76,857 100.00
บัตรดี 76,857 86.65
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,267 8.19
บัตรเสีย 4,573 5.16
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 88,697 72.99
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 121,526 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขต 2[edit]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอท่าม่วง อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอบ่อพลอย (เฉพาะตำบลหนองกุ่ม) และอำเภอพนมทวน (เฉพาะตำบลหนองโรง ตำบลทุ่งสมอ ตำบลดอนเจดีย์ และตำบลหนองสาหร่าย)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดกาญจนบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร (10) 44,540 51.42
เพื่อไทย พลตรี ศรชัย มนตริวัต (1) 28,346 32.73
ภูมิใจไทย สันทัด จีนาภักดิ์ (16)* 12,692 14.65
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ธนัชพร สุขจิต (19) 431 0.50
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ณัฐคมน์ บุญชู (2) 377 0.44
ไทยเป็นไท อนุศิษฏ์ ศรีอริยะสกุล (15) 173 0.20
พลังคนกีฬา ญาดา จันทร์เจริญ (36) 53 0.06
ผลรวม 86,612 100.00
บัตรดี 86,612 89.11
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,420 5.58
บัตรเสีย 5,166 5.31
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 97,198 75.91
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 128,047 100.00
ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก พลังประชาชน

เขต 3[edit]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอท่ามะกาและอำเภอพนมทวน (เฉพาะตำบลพังตรุ ตำบลรางหวาย ตำบลพนมทวน และตำบลดอนตาเพชร)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดกาญจนบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สุรพงษ์ ปิยะโชติ (1) 43,546 47.38
ประชาธิปัตย์ ปารเมศ โพธารากุล (10)* 39,447 42.92
ภูมิใจไทย สาทิตย์ จีนาภักดิ์ (16) 7,674 8.35
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พันตำรวจเอก ไพฑูรย์ สายทอง (2) 993 1.08
พลังมวลชน บุญมา ทองเพ็ชร (9) 129 0.14
ไทยเป็นไท ธนินท์รัฐ ธนทรสุทธิโรจน์ (15) 119 0.13
ผลรวม 91,908 100.00
บัตรดี 91,908 91.35
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,884 3.86
บัตรเสีย 4,822 4.79
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 100,614 80.42
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 125,113 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 4[edit]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอเลาขวัญ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอบ่อพลอย (เฉพาะตำบลบ่อพลอย ตำบลหนองรี ตำบลหลุมรัง ตำบลช่องด่าน และตำบลหนองกร่าง) อำเภอหนองปรือ และอำเภอศรีสวัสดิ์ (เฉพาะตำบลเขาโจด)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดกาญจนบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ประชา โพธิพิพิธ (10) 41,446 50.31
เพื่อไทย ไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร (1) 39,413 47.84
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ประยงค์ ปั้นแหน่งเพ็ชร (19) 1,154 1.40
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ประศาสน์ ภูษณะพงษ์ (2) 264 0.32
เพื่อนเกษตรไทย มนตรี สุขขำ (39) 109 0.13
ผลรวม 82,386 100.00
บัตรดี 82,386 89.95
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,177 2.38
บัตรเสีย 7,032 7.68
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 91,595 76.98
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 118,993 100.00
ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก พลังประชาชน

เขต 5[edit]

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี อำเภอไทรโยค (เฉพาะตำบลลุ่มสุ่ม ตำบลท่าเสา ตำบลสิงห์ ตำบลไทรโยค ตำบลวังกระแจะ และตำบลบ้องตี้) และอำเภอศรีสวัสดิ์ (เฉพาะตำบลนาสวน ตำบลด่านแม่แฉลบ ตำบลหนองเป็ด ตำบลท่ากระดาน และตำบลแม่กระบุง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดกาญจนบุรี
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ (10) 24,919 46.45
เพื่อไทย วิทิต มาไพศาลสิน (1) 17,746 33.08
ภูมิใจไทย อานนท์ ถนอมวงษ์ (16) 10,622 19.80
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พีระภัทร์ ยวงเงิน (2) 182 0.34
พลังมวลชน พันตำรวจเอก ฐานันดร์ นาคขำพันธ์ (9) 148 0.28
ความหวังใหม่ พันตำรวจเอก วัชระชัย หงษ์สูง (34) 29 0.05
ผลรวม 53,646 100.00
บัตรดี 53,646 90.34
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,140 3.60
บัตรเสีย 3,598 6.06
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 59,384 72.33
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 82,096 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

อ้างอิง[edit]

แหล่งข้อมูลอื่น[edit]