คุยเรื่องวิกิพีเดีย:ผู้ดูแลระบบ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้เป็นหน้าพูดคุยสำหรับการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาวิกิพีเดีย ผู้ดูแลระบบ

การอภิปรายด้านล่างนี้ปิดแล้ว โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่

ใส่รายชื่อผู้ดูแลในหน้านี้?[แก้]

ถ้าใส่ชื่อไว้ในหน้านี้ รู้สึกว่ามันจะไม่ update อัตโนมัติ... ทำเป็นลิงก์แบบ รายชื่อผู้ดูแลปัจจุบัน ดีไหมครับ? --- Jittat 08:03, 27 ตุลาคม 2005 (UTC)

ผู้ดูแลไม่ได้มีการแต่งตั้งอยู่บ่อย ๆ นี่ครับ นาน ๆ ที จะมีการตั้งผู้ดูแลครั้งหนึ่ง --Max 10:19, 27 ตุลาคม 2005 (UTC)

การสิ้นสภาพผู้ดูแลระบบ[แก้]

จากการอภิปรายเดิม

เสนอให้เขียนข้อความในส่วน "การสิ้นสภาพผู้ดูแลระบบ" ใหม่ดังนี้ โดยส่วนพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ผมขยายความให้ชัดเจนขึ้น ส่วนการว่างเว้นจากวิกิพีเดีย ผมเอาสูตรที่เบาที่สุดจากคุณ Lerdsuwa มาใส่ --taweethaも (พูดคุย) 23:22, 3 มีนาคม 2555 (ICT)


ในทางเทคนิคสิทธิ์การเป็นผู้ดูแลระบบจะสิ้นไปก็ต่อเมื่อมีการแจ้งต่อวิกิมีเดียเมต้าและผู้ดูแลโครงการได้ดำเนินการตามคำร้องนั้น อนึ่งผู้ดูแลโครงการจะดำเนินการระงับสิทธิ์การเป็นผู้ดูแลได้ในสองกรณีเท่านั้น

 1. ผู้ดูแลดังกล่าวสมัครใจแสดงความประสงค์ยกเลิกสิทธิ์ของตนเอง
 2. คณะอนุญาโตตุลาการ (คอต.) วินิจฉัยว่าควรระงับสิทธิ์ผู้ดูแลดังกล่าวด้วยเหตุ
  • ว่างเว้นจากวิกิพีเดียภาษาไทย
   • หากผู้ดูแลท่านใดมีการแก้ไขไม่ถึง 50 ครั้ง หรือใช้สิทธิ์ที่สงวนไว้เฉพาะผู้ดูแลระบบไม่ถึง 10 ครั้ง หรือไม่เข้าเกณฑ์ทั้งสองอย่างในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา ผู้ใช้พื้นฐานในวิกิพีเดียภาษาไทย (หมายรวมถึง คอต. นายทะเบียน ผู้ดูแลระบบ ฯลฯ แต่ไม่รวมผู้ใช้ใหม่ บอต และผู้ใช้ไม่ลงทะเบียน) จะยกเรื่องระงับสิทธิ์ผู้ดูแลนั้นขึ้นมาให้ คอต. พิจารณาเมื่อใดก็ได้
   • หาก คอต. พิจารณาว่าควรระงับสิทธิ์ผู้ดูแล จะแจ้งให้ผู้ดูแลท่านนั้นทราบทางหน้าพูดคุยของวิกิพีเดียภาษาไทย (และฟังก์ชันการส่งอีเมลของมีเดียวิกิหากผู้ใช้นั้นเปิดรับอีเมล รวมถึงช่องทางอย่างเป็นทางการอื่นของวิกิพีเดียที่อาจเปิดขึ้นในอนาคต) หากเวลา 30 วันล่วงไปแล้วไม่มีการคัดค้านด้วยเหตุผลอันสมควรจากผู้ดูแลท่านดังกล่าว ให้ถือว่าคำวินิจฉัยเป็นที่สุด และแจ้งวิกิมีเดียเมต้าดำเนินการระงับสิทธิ์ต่อไป หากมีการคัดค้าน คอต. จะพิจารณารับฟังเหตุผลจากทุกฝ่ายก่อนจะออกคำวินิจฉัยใหม่ตามความเหมาะสม
   • หาก คอต. วินิจฉัยว่าไม่ควรระงับสิทธิ์ผู้ดูแลท่านใดเนื่องด้วยมีเหตุผลอันสมควร ผู้ใดจะนำเรื่องระงับสิทธิ์ผู้ดูแลท่านนั้นด้วยเหตุว่างเว้นจากวิกิพีเดีย มาเข้าสู่การพิจารณาของ คอต. อีกได้ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่มีคำวินิจฉัยไปแล้ว
   • การระงับสิทธิ์เป็นไปเพื่อความปลอดภัยและการบริหารจัดการวิกิพีเดียภาษาไทย ไม่ถือเป็นมาตรการสกัดกั้น (block) และไม่ถือเป็นประวัติด่างพร้อย ผู้ดูแลที่ถูกระงับสิทธิ์แล้วอาจสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ดูแลใหม่อีกก็ได้
  • มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลวิกิพีเดียไทย หรือขณะปฏิบัติหน้าที่ส่วนตนในวิกิพีเดียแต่พฤติการณ์นั้นส่งผลต่อวิกิพีเดียไทยและสร้างความเสื่อมเสียต่อผู้ดูแลระบบโดยรวม อาทิเช่น
   • พฤติกรรมต่อหน้าต่างๆ ของวิกิพีเดีย: ป้องกันหน้าโดยปราศจากเหตุอันสมควรหรือสกัดกั้นรุนแรงเกินกว่าเหตุ ลบหน้าหรือไฟล์หรือบางส่วนของหน้าหรือไฟล์โดยไม่มีเหตุอันสมควร ทั้งนี้รวมถึงการใช้ Abuse filter หรือเครื่องมืออื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อหน้าและไฟล์ในวิกิพีเดีย (เว้นแต่ความบกพร่องโดยสุจริต)
   • พฤติกรรมต่อผู้ใช้วิกิพีเดีย: กล่าวหาโดยปราศจากมูลเหตุหรือหลักฐาน หรือกล่าวหาในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ว่าร้าย เสียดสี กดขี่ข่มเหง ทั้งที่กระทำโดยทางตรงและทำในเชิงเหน็บแนมหรือเชิงคำถาม สกัดกั้นผู้ใช้หรือไอพีโดยปราศจากเหตุอันสมควรหรือสกัดกั้นรุนแรงเกินกว่าเหตุ (ทั้งนี้ความผิดในหน้าพูดคุยของผู้ใช้อาจถือเป็นเรื่องส่วนตนที่ยอมความกันได้ แต่ความผิดในหน้าอภิปรายสาธารณะแม้คู่กรณีจะให้อภัยกันแล้วอาจยังอยู่ในข่ายการพิจารณาของ คอต. เพราะสร้างความเสื่อมเสียต่อวิกิพีเดียโดยรวม)
   • พฤติกรรมต่อชุมชนวิกิพีเดีย: บังคับใช้นโยบายที่ยังไม่มีการรับรอง เสนอนโยบายโดยมีผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องแอบแฝง เป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนหรือกระทบกระเทือนต่อผู้เขียนและ/หรือผู้อ่านวิกิพีเดีย (ทั้งนี้ไม่รวมถึงการแสดงความเห็นส่วนตนโดยสุจริตที่อาจต่างจากเสียงส่วนใหญ่)
   • สำหรับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่อสาธารณะ ผู้ใช้พื้นฐานในวิกิพีเดียภาษาไทยมีสิทธิ์ร้องเรียนได้ เช่นเดียวกับกรณีการว่างเว้นจากวิกิพีเดีย สำหรับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่อบุคคลในหน้าพูดคุยเป็นสิทธิ์ส่วนตนของบุคคลนั้นในการร้องเรียน หากกระทำต่อผู้ใช้ไม่ล็อกอิน ผู้ใช้ไม่ล็อกอินก็มีสิทธิ์ร้องเรียนเพื่อรักษาสิทธิ์ของตน

ความเห็น
 1. Symbol support vote.svg เห็นด้วย --taweethaも (พูดคุย) 12:44, 4 มีนาคม 2555 (ICT)
 2. Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Panyatham 13:32, 4 มีนาคม 2555 (ICT)
 3. Symbol support vote.svg เห็นด้วย lux2545 : พูดคุย : โพสต์ : เมล : คุย 13:38, 4 มีนาคม 2555 (ICT)
 4. Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Lerdsuwa (พูดคุย) 17:10, 4 มีนาคม 2555 (ICT)
 5. Symbol support vote.svg เห็นด้วย --octahedron80 10:24, 5 มีนาคม 2555 (ICT)
 6. Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Walker Emp (พูดคุย) 13:29, 5 มีนาคม 2555 (ICT)
 7. Symbol support vote.svg เห็นด้วย --เอ็น เอ็ม | พูดคุย 20:17, 5 มีนาคม 2555 (ICT)
 8. Symbol support vote.svg เห็นด้วย --∫G′(∞)dx 12:12, 6 มีนาคม 2555 (ICT)
 9. Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Pastman 09:32, 8 มีนาคม 2555 (ICT)
 10. Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Noia 64 filesystems home blue.png ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 00:18, 11 มีนาคม 2555 (ICT)
 11. Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Ken-Z! Mplayer.png Talk I hate Grean & Vandalism on Wikipedia ! 19:26, 13 มีนาคม 2555 (ICT)
 12. Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Pongsak ksm (พูดคุย) 16:57, 15 มีนาคม 2555 (ICT)
 13. Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Azoma | พูดคุย 10:44, 19 มีนาคม 2555 (ICT)
อภิปราย
 1. "สมาชิกที่ลงทะเบียน" อาจต้องระบุเพิ่มว่าไม่ใช่สมาชิกใหม่ เพราะสมาชิกใหม่ก็มีสถานะเทียบเท่ากับไอพีเพียงแต่สมัครไอดีขึ้นมาใหม่เพียงเท่านั้น --octahedron80 13:56, 4 มีนาคม 2555 (ICT)

สรุป

ช้อความใหม่มีผลบังคับนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป --taweethaも (พูดคุย) 13:55, 19 มีนาคม 2555 (ICT)


การอภิปรายด้านบนนี้รักษาไว้เป็นกรุ โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่

เสนอให้แก้ไขกระบวนการเพิกถอนสิทธิผู้ดูแลระบบที่ไม่มีกิจกรรมและผู้ดูแลระบบที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์[แก้]

กระบวนการเพิกถอนสิทธิผู้ดูแลระบบที่ไม่มีกิจกรรม[แก้]

นโยบายของเมตามีว่าหากผู้ดูแลระบบไม่มีกิจกรรมภายใน 2 ปี ผู้จัดการโครงการจะทบทวนและเพิกถอนสิทธิผู้ดูแลระบบดังกล่าวหลังได้รับแจ้งเตือนในหน้าคุยของวิกิที่ผู้ดูแลระบบนั้น ๆ มีสิทธิอยู่

นโยบายปัจจุบันมีว่า หากผู้ดูแลระบบคนใดมีการแก้ไขไม่ถึง 50 ครั้ง และ/หรือใช้คุณลักษณะที่สงวนไว้เฉพาะผู้ดูแลระบบ ("เครื่องมือดูแลระบบ") ไม่ถึง 10 ครั้ง ในปีที่ผ่านมา สามารถส่งเรื่องให้ คอต. ระงับสิทธิ

ล่าสุดมีการเสนอให้มีกระบวนการท้องถิ่นที่ไม่ต้องผ่าน คอต. จึงควรมีการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้

(1) แจ้งที่ใด
(2) เกณฑ์สำหรับการไม่มีกิจกรรม
(3) เกณฑ์สำหรับการสนับสนุน
(4) การส่งเรื่องให้เมตา --Wedjet (คุย) 21:10, 21 มิถุนายน 2562 (ICT)
(1) ใช้ที่สภากาแฟหรือ AN ก็ได้ครับ
(2) ใช้เกณฑ์เดิมหรือเสนอใหม่ก็ได้ครับ (ถ้าลองใช้เกณฑ์เดิมเมื่อนับตั้งแต่วันนี้ย้อนหลัง 1 ปี มี 3 ท่านต้องพิจารณาออก)
(3) เราอาจกำหนดวันที่แน่นอนสำหรับทบทวนสิทธิ 1-2 ครั้งต่อปี หรือเอาขยันก็นับตั้งแต่วันที่แต่งตั้งเป็นผู้ดูแลรายคนไปก็ได้
(4) เมื่อการอภิปรายจบลงโดยไม่มีการคัดค้านหรือมีข้อสรุปร่วมกันให้ระงับสิทธิ ผู้ใช้ที่รับผิดชอบต่อการอภิปรายแจ้งที่เมทาเพื่อทำการระงับสิทธิต่อไป
Pictogram voting comment.svg ความเห็น ในกรณีที่ไม่มีวันกำหนดสำหรับทบทวนสิทธิหรือไม่มีผู้ใช้ตั้งเรื่องอภิปรายก็เป็นไปได้ว่าผู้ดูแลระบบยังคงมีสิทธิอยู่แม้จะไม่มีการเคลื่อนไหวก็ตามจนกว่าทางเมทาจะมาระงับเองเหมือนกับที่เกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้
--Geonuch (คุย) 11:25, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)
ในกรณีที่มีการคัดค้านนี้จะจัดการอย่างไรครับ เห็นชอบมากกว่า 80% เห็นชอบมากกว่าไม่เห็นชอบ อย่างนี้หรือเปล่า --Wedjet (คุย) 11:55, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)
ผมไม่ได้มองเป็นตัวเลขนะครับแต่ถ้าใครจะใช้นับคะแนนก็ไม่ได้ว่าอะไร ผมมองว่าถ้าจะมีการคัดค้านชุมชนต้องแสดงเหตุผลชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการคงสิทธิผู้ดูแลระบบ เพราะถ้าเข้าเงื่อนไขหรือถึงเวลาแล้วจะมาคัดค้านทุกครั้งจะไม่ยั่งยืนต่อระบบการบริหารของวิกิพีเดียไทยเพราะมีนโยายท้องถิ่นแต่ใช้ไม่ได้จริง และในการอภิปรายครั้งก่อนจึงเห็นว่าควรนำนโยบายของเมทามาใช้ด้วยและเห็นว่าสะดวกดีเพราะชุมชนคงไม่ค่อยสนใจหรือเสนอตัวมาตั้งการอภิปรายระงับสิทธิผู้ดูแลเองครับ --Geonuch (คุย) 12:50, 4 กรกฎาคม 2562 (ICT)

กระบวนการเพิกถอนสิทธิผู้ดูและระบบที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์[แก้]

นโยบายปัจจุบันดูได้ที่ วิกิพีเดีย:ผู้ดูแลระบบ#คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (ปัจจุบันไม่มี)

ล่าสุดมีการเสนอให้มีกระบวนการท้องถิ่นที่ไม่ต้องผ่าน คอต. จึงควรมีการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้

(1) แจ้งที่ใด
(2) เกณฑ์สำหรับการเริ่มกระบวนการ threshold, requirement เช่น ต้องเคยทำ x, y, z มาแล้ว ไม่เป็นผล
(3) เกณฑ์สำหรับการสนับสนุน
(4) การส่งเรื่องให้เมตา --Wedjet (คุย) 21:10, 21 มิถุนายน 2562 (ICT)
(5) เพิ่ม นิยามของ "พฤติกรรมไม่พึงประสงค์" ซึ่งถ้าเป็น objective ก็จะดีมากครับ --Wedjet (คุย) 12:04, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)
(1) ใช้ที่สภากาแฟหรือ AN ก็ได้ครับ
(2) ควรมีการคุย สอบถาม ตักเตือน หรือมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ดูแลระบบก่อนที่จะเริ่มอภิปรายส่วนกลาง (บางกรณีถ้าเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดหรือผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ถ้าปรับความเข้าใจหรือขอโทษก็น่าจะจบแล้ว) ในกรณีที่ผู้ดูแลระบบยังคงพฤติกรรมเดิมที่เป็นปัญหาอยู่ก็สามารถตั้งการอภิปรายได้
(3) ยังไม่มีความเห็น
(4) อาจให้มีบุคคลที่สามที่เป็นกลางดำเนินการให้ครับ
--Geonuch (คุย) 11:25, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)
คำตอบข้อ (2) ผมขอให้อธิบายเพิ่มตาม WP:DR ได้ไหมครับ ผมขอเล่าให้ฟังว่า คอต. ของวิกิพีเดียภาษาไทยมีคดีเดียวก็คือผมเอง แถมตอนนั้นผู้ใช้ที่พิพาทกับผมก็ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ กับผมเลย (ถ้าจำไม่ผิดไม่เคยส่งสารมาหาผมทางหน้าคุยส่วนตัวด้วยซ้ำ) --Wedjet (คุย) 11:58, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)
คำตอบข้อ (4) คือ จะให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าประชุมปิดอภิปรายแล้วสรุปเรื่องให้เมทาแบบนี้หรือครับ --Wedjet (คุย) 11:58, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)
ข้อ (2) ผมคิดตามการระงับข้อพิพาทครับ คือให้ไปคุยกันก่อนแล้วค่อยไล่ไปบุคคลที่สาม/ชุมชนถ้ายังแก้กันไม่ได้ ในส่วนนโยบายเดิมอาจระบุให้ชัดเจนว่าอย่างไรคือพฤติกรรมผู้ใช้หรือพฤติกรรมดูแลระบบ (ที่เป็นการใช้สิทธิ/เครื่องมือ) ส่วนข้อ (4) ผมเห็นว่าถ้าให้คู่กรณีของผู้ดูแลระบบดำเนินการเองดูไม่เหมาะสมเลยอยากให้เป็นบุคคลที่สามมากกว่าครับ --Geonuch (คุย) 12:50, 4 กรกฎาคม 2562 (ICT)

เพิ่มข้อยกเว้น[แก้]

เนื่องจากการอภิปรายนี้ไม่ค่อยมีผู้ใช้แสดงความเห็นมากนัก ผมเสนอให้เพิ่มข้อความลงในนโยบาย ดังนี้

 • ในกรณีที่ไม่มีคณะอนุญาโตตุลาการหรือตำแหน่งว่างอยู่ ผู้ใช้ทั่วไปอาจขอให้มีการอภิปรายผ่านชุมชนเพื่อดำเนินการเพิกถอนสิทธิผู้ดูแลระบบที่ไม่มีกิจกรรมหรือมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์โดยถือว่าเป็นการวินิจฉัยจากคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการโดยอนุโลม

--Geonuch (คุย) 13:28, 15 กรกฎาคม 2562 (ICT)

น่าจะใช้เป็นว่า ให้ใช้ช่องทางชุมชนไปก่อนระหว่างที่ไม่มี คอต. ดีกว่าครับ จะได้ไม่ดูยึตติดกับ คอต. มากเกินไป คือ ถ้าช่วงไหนมีก็ให้ผ่าน คอต. ช่วงไหนไม่มีก็ไม่ต้อง "อนุโลม" --Wedjet (คุย) 14:25, 15 กรกฎาคม 2562 (+07)
Symbol support vote.svg เห็นด้วย ขอแก้เป็น "ในกรณีที่ไม่มีคณะอนุญาโตตุลาการหรือตำแหน่งว่างอยู่ ให้ใช้การอภิปรายผ่านชุมชนเพื่อดำเนินการเพิกถอนสิทธิผู้ดูแลระบบที่ไม่มีกิจกรรมหรือมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้จนกว่าจะมีคณะอนุญาโตตุลาการประจำอยู่" --Geonuch (คุย) 09:01, 17 กรกฎาคม 2562 (ICT)

เพิ่มเติม: การกระจายอำนาจของผู้ดูแลระบบ[แก้]

นอกจากสองเรื่องข้างต้นแล้ว คิดว่าอาจจะมีการขอกระจายอำนาจของผู้ดูแลระบบนะครับ เบื้องต้นคิดว่ารวมถึงการแก้ไขตัวกรองการแก้ไข และการย้อนรวดเดียว (rollback) --Wedjet (คุย) 21:25, 21 มิถุนายน 2562 (ICT)

ถ้าจะมีสิทธิอย่าง Edit filter manager, Rollback น่าจะช่วยเหลือทั้งวิกิพีเดียและภาระงานของผู้ดูแลระบบได้ดีขึ้น ลองย้ายไปถามในสภากาแฟไหมครับ --Geonuch (คุย) 11:29, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)
ปกติสภากาแฟใช้สำหรับหน้าที่ "หาที่ลง" ไม่ได้ครับ แต่ถ้าเป็นเฉพาะเรื่องก็ใช้หน้าคุยของเรื่องนั้น ๆ แล้วแปะลิงก์ไว้ที่กระดานก็ได้ครับ --Wedjet (คุย) 11:54, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)
ขอถามไอเดียว่าผู้ใช้มากประสบการณ์ เช่น เกิน 1 ปี หรือแก้ไขมากกว่า 1000 ครั้ง อาจให้สิทธิ extended confirmed ที่สามารถ rollback, edit filter หรือใช้เครื่องมืออื่นตามสมควรได้ (ยกเว้นลบ บล็อก) เพราะคิดว่าถ้ารอแอดมินอย่างเดียวน่าจะช้าเกินไป คิดเห็นอย่างไรครับ --Wedjet (คุย) 12:01, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)
โอเคครับ เท่าที่ดูในภาษาอื่นทั้งสองสิทธิส่วนใหญ่ยื่นที่ WP:RFR ซึ่งอาจจะต้องมีการพิจารณาก่อนโดยเฉพาะ edit filter ส่วน extended confirmed เท่าที่ดูในวิกิพีเดียอังกฤษคือแก้ไขแม่แบบที่ extended protect ซึ่งอาจยังไม่จำเป็นหรือว่าเราจะกำหนดสิทธิที่ต่างจากเขาครับ --Geonuch (คุย) 13:00, 4 กรกฎาคม 2562 (ICT)
ขอวางไอเดียทิ้งไว้นะครับ ในวิกิพีเดียภาษาสเปน ญี่ปุ่น เวียดนาม ฯลฯ มีกลุ่มที่เรียกว่า eliminator มีสิทธิคล้ายผู้ดูแลระบบ คือสามารถลบ ป้องกัน ย้อนรวดเดียวได้ แต่บล็อก ให้สิทธิผู้ใช้ กับแก้ไขตัวกรองไม่ได้ ถ้าสนใจอาจเสนอให้พิจารณาครับ --Geonuch (คุย) 13:29, 4 กรกฎาคม 2562 (ICT)