คุยกับผู้ใช้:Matatumrut

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ยินดีต้อนรับสู่วิกิพีเดียภาษาไทย

ยินดีต้อนรับคุณ Matatumrut สู่วิกิพีเดียภาษาไทย หน้าต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์แก่คุณ:

Emojione 1F476.svg มือใหม่ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณเริ่มจากแก้หรือต่อเติมบทความที่มีอยู่แล้วก่อน ไม่ควรรีบสร้างบทความด้วยตัวเองเพราะมักไม่ผ่านและถูกลบ

แนะนำเว็บ

และ

เรียนรู้การแก้ไข (ขอใช้เวลาอ่านไม่นานเพื่อให้ทราบพื้นฐาน)

อีกทางหนึ่ง อ่านหน้า การเข้ามีส่วนร่วมในวิกิพีเดีย ซึ่งสรุปทุกอย่างไว้หน้าเดียว

ฉันอ่านหมดแล้วยังไม่เข้าใจเลย
ถามที่แผนกช่วยเหลือ หรือ ถามในหน้านี้แหละ! หรือ ใช้ Font Awesome 5 brands discord color.svg แชตดิสคอร์ด

อย่าลืมลงชื่อในหน้าพูดคุย โดยการพิมพ์ --~~~~ จะปรากฏชื่อและวันเวลา

Hello Matatumrut! Welcome to Thai Wikipedia. If you are not a Thai speaker, you can ask a question in our Guestbook.


-- 22:35, 8 สิงหาคม 2554 (ICT)

โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมป์[แก้]

ประวัติโรงเรียน โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ตั้งอยู่ ณ บริเวณวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ใกล้คลองดำเนินสะดวก ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เดิมโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์เป็นโรงเรียนราษฎร์ ก่อตั้งขึ้นโดย พระมงคลพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2500 ใช้ชื่อว่า " โรงเรียนสุปัญญาศึกษา"อักษรย่อ "ส.ป." ต่อมาในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2518 ได้โอนมาเป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ในสมัยที่มี ดร.นิพนธ์ ศศิธร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชื่อใหม่ว่า " โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์" เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านผู้ก่อตั้งโรงเรียน ใช้อักษรย่อ "พ.ร." ในระยะแรกที่ได้รับโอนยังไม่มีอาคารเรียน จึงต้องอาศัย "อาคารสุปัญญาศึกษา" ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ทำการสอนไปพลางก่อน อาคารเรียนนี้เป็นตึก 2 ชั้น ขนาด 10 ห้องเรียน ต่อมาในปี พ.ศ.2519 คณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยพระครูพิพัฒน์สาครธรรม (พระมงคลพิพัฒน์ สมณศักดิ์ขณะนั้น) นายไพศาล อั๋นประเสริฐ นายวรชาติ อมตพร ศึกษาธิการอำเภอบ้านแพ้ว และคณะกรรมการวัดพิจารณาเห็นพ้องกันว่า โรงเรียนนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่แคบๆ มีเนื้อที่น้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของโรงเรียนในอนาคต จึงได้ร่วมกันวางโครงการจัดหาที่ดินแห่งใหม่มอบให้ทางโรงเรียนจัดการศึกษา โดยร่วมกันจัด "ทอดผ้าป่าที่ดิน" ได้เงินจำนวน 250,000 บาท นำไปซึ้อที่ดินเอกชนที่ติดกับวัด จำนวน 37 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ได้รับรางวัล "โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา" ในปีการศึกษา 2534 มีท้องฟ้าจำลองขนาดเล็กแห่งแรกในประเทศไทย และได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับประเทศ ปัจจุบันโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3) และ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6) โดยมีพระครูสาครพิพัฒนาภรณ์ รองเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายพลวัฒน์ เป้าเล้ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

วิสัยทัศน์ โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์เป็นโรงเรียนชั้นดี มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสาธารณะ รักษ์ความเป็นไทย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างเด็กไทยให้เป็นผู้ใฝ่รู้เรียนเป็น คิดวิเคราะห์ได้ มีทักษะการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณค่า มั่นใจในตนเอง เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ

พันธกิจ 1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชั้นดี สร้างเด็กให้เป็นผู้ใฝ่รู้เรียนเป็น อ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์เป็น 2. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม 3. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4. ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคลรักษ์ความเป็นไทย 5. มีทักษะการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6. ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม 7. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณค่า 8. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 9. มีเจตคติที่จำเป็นในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต 10. พัฒนาให้มีแหล่งเรียนรู้ มีระบบบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ 1. กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2. กลยุทธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาของวัยเรียนอย่างทั่วถึง 3. กลยุทธ์พัฒนาความพร้อมเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ 4. กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. กลยุทธ์การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อรองรับการกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล 6. กลยุทธ์คุณธรรมนำความรู้ สำนึกในความเป็นชาติไทย น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

เป้าประสงค์ 1. นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา 2. นักเรียนมีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีความมั่นใจในตนเอง และกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 3. นักเรียนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4. นักเรียนเป็นบุคคลรักษ์ความเป็นไทย 5. นักเรียนมีจิตสาธารณะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมีทักษะการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณค่า 7. นักเรียนมีเจตคติที่จำเป็นในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต 8. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ มีระบบบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม 9. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจ มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาล

ปรัชญาโรงเรียน ตั้งใจศึกษา พัฒนาจิตใจ รับใช้สังคม

คติพจน์ ผู้รู้ดี ผู้ปฏิบัติดี คือผู้เจริญ

คำขวัญ ตั้งใจเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใจนักกีฬา ฝึกหาอาชีพ

สีประจำโรงเรียน ม่วง – ขาว

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระศรีสมุทรสาครภูมิบาล พระพุทธสีวลี และหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เป็นพระประธานประดิษฐานที่วิหารหน้าคลองดำเนินสะดวก เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านแพ้ว และของโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

ผู้อุปการคุณแก่โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. พระมงคลพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 2. พระครูสาครพิพัฒนาภรณ์ รองเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 3. สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่า ส.ป. – พ.ร. 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ตั้ง โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ 2 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120

ขนาด โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ มีเนื้อที่ 37 ไร่ 26 ตารางวา ซึ่งเป็นพื้นเนื้อที่ของพื้นที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร มีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้ 1. อาคารเรียนแบบถาวร 216 ค จำนวน 1 หลัง 2. อาคารถาวร CS 208 B จำนวน 1 หลัง 3. อาคารโรงฝึกงาน (อาคารอุตสาหกรรม) Gen l จำนวน 1 หลัง 4. อาคารโรงฝึกงาน (อาคารคหกรรม) Gen H จำนวน 1 หลัง 5. อาคารฝึกงาน (อาคารเกษตร) A จำนวน 1 หลัง 6. อาคารหอประชุม-โรงอาหาร 100/27 จำนวน 1 หลัง 7. บ้านพักครู แบบ 202 จำนวน 1 หลัง 8. บ้านพักครู แบบ 202 พิเศษ จำนวน 1 หลัง 9. บ้านพักครู แบบ 201 จำนวน 1 หลัง 10. บ้านพักครูแบบ 203/27 จำนวน 1 หลัง 11. บ้านพักภารโรงชั้นเดียว จำนวน 2 หลัง 12. ห้องส้วมนักเรียนแบบ 6 ที่นั่ง จำนวน 4 หลัง 13. อาคารเรียนกึ่งถาวร จำนวน 1 หลัง 14. อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 จำนวน 1 หลัง Matatumrut 14:33, 10 สิงหาคม 2554 (ICT)matatumrutMatatumrut 14:33, 10 สิงหาคม 2554 (ICT)