รายชื่อคำภาษาอังกฤษที่ชาวไทยมักอ่านผิด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

ต่อไปนี้คือรายชื่อคำภาษาอังกฤษที่คนไทยมักอ่านหรือออกเสียงผิด

คำอธิบาย[แก้]

  • ภาษาอังกฤษจะมีเรื่องของการควบเสียง และเรื่องของการเน้นหนักเบา
  • ə เป็นเสียงที่ไม่มีในภาษาไทย ในที่นี้แทนด้วยเสียง เออะ ซึ่งมีความใกล้เคียงมากที่สุด
  • ɑː ไม่มีเสียงสระนี้ในภาษาไทย เป็นเสียงที่อยู่กึ่ง ๆ ระหว่าง อา กับ ออ ในที่นี้บางครั้งถอดเสียงว่า อา บางครั้ง ออ
  • æ ในที่นี้แทนด้วยเสียง แอ แต่ตามความเป็นจริงแล้วเป็นเสียงที่อยู่ระหว่าง อา กับ แอ
  • ɛ คือ เสียง แอ ในภาษาไทย
  • (r) สำเนียงอังกฤษ (ส่วนมาก) จะออกเสียงตัว r ก็ต่อเมื่อมีสระตามหลังเท่านั้น ดังนั้นจึงใส่ไว้ในวงเล็บ
  • j ในที่นี้เป็นสัญลักษณ์ทางสัทอักษร ตรงกับเสียง ย ยักษ์ ของไทย
  • ในสำเนียงอเมริกันบางสำเนียง [ɑ] และ [ɔ] เป็นเสียงเดียวกัน
  • พยางค์ที่เขียนด้วยตัวเอน คือพยางค์ที่เน้นเสียง (accented)

คำศัพท์ทั่วไป[แก้]

คำภาษาอังกฤษ คำอ่านที่ถูก อ่านผิดเป็น หมายเหตุ
asleep เออะสลีป [əˈsliːp/] แอสลีป, อาสลีป
almond อาเมินดฺ [ˈɑːmənd] หรือ ออเมินดฺ [ˈɔːmənd] ออลมันด์, แอมมอนด์, อัลมอนด์ ในบางสำเนียงอาจออกเสียงตัว l แต่ไม่ถือว่าเป็นมาตรฐาน
arch อารฺช [ɑː(r)tʃ] อาร์ค arch ในกรณีนี้หมายถึงซุ้มประตูโค้ง ออกเสียงด้วย ช (เน้นเสียงตัว H ) [tʃ]
archive อารฺไคฟ [ˈɑː(r)kaɪv] อาร์ชีฟ
aspirin แอสเพอะริน [ˈæspərɪn] หรือ
แอส-ปฺริน [ˈæsprɪn]
แอสไพริน
berry เบ๊ะหริ [ˈbɛri] เบอรี, บูรี, บิวรี
busy บิซี [ˈbɪzi] บิวซี, บูซี, บีซี, บิวซี
caffeine ค้าฝี่น [kafiːnˈ] คาเฟอีน
calm คาม [kɑm (kahm)] โคม, เคม ในบางสำเนียงจะออกเสียงตัว l ด้วย แต่ไม่ถือว่าเป็นมาตรฐาน
comfortable คัมเฟอรฺเทอะเบิล [ˈkʌmfərtəbəl (kuhm-fer-tuh-buhl)] หรือ คัมฟฺเทอะเบิล ['kʌmftəbəl (kuhmf-tuh-buhl)] คอมฟอร์เทเบิล
chaos เคอาส ['keɪɑs] หรือ เคอ็อส [ˈkeɪɒs] เชาส์, ชาออส
cleansing แคฺล็นซิง ['klɛnzɪŋ] คลีนซิ่ง
company คัมเพอะนี ['kʌmpɘni] คอมพานี
cover คัฟเวอรฺ ['kʌvə(r) คอฟเวอร์, โคฟเวอร์
crow โครว [krəʊ] คราว
cruise ครูส [kruːz] ครุยส์ เสียง i ไม่ออกเสียง ออกเสียงเหมือน cruse
deal ดีล [diːl] เดล
debt แด็ต [dɛt] เด็บทฺ อักษร b ไม่ออกเสียง เน้นเสียงสะกดทีตัว t เถอะ เทอะ ทำให้ตัวbถูกตัดเสียงออก
deluxe ดิลักซฺ [dɪˈlʌks] เดอลุกซ์ คำว่า เดอลุกซ์ เป็นการออกเสียงตามหลักภาษาฝรั่งเศส
different ดิฟเฟอะเรินตฺ [ˈdɪfərənt] หรือ ดิฟเรินตฺ [ˈdɪfrənt] ดิฟเฟอเร้นท์ คำนี้มีแค่สองพยางค์ ควบเสียงอีก
discovery ดี-สกัฟ-เวอะ-รี [dɪˈskʌvəri (dih-skuhv-uh-ree)] ดิสคอฟเวอรี/ดิสโคฟเวอรี
dove (นกพิราบ) ดัฟ [dʌv] โดฟ dove ในความหมายถึงนก ออกเสียงเหมือน duv สำหรับกริยาอดีตของ dive (dove) อ่านว่า โดฟ
education แอ็ดยุเคเชิน [ˌɛdʒʊˈkeɪʃən] เอ๊ดดูเคชั่น ตัว d ในคำนี้ออกเสียงเหมือนเขียนด้วยตัว j ในสำเนียงอเมริกัน
elephant แอะเลอะเฟินตฺ (/ˈɛləfənt/) อีเลเฟน, อีเลแฟน
error แอะเรอะ /ˈɛrə/ เอ๊อเร่อ
factory แฟกเทอะรี [ˈfæktəri] หรือ แฟกทรี [ˈfæktri] แฟคตอรี่
failure เฟลเยอะ [ˈfeɪljər] เฟเลอ
ferry แฟรี [ˈfɛri] เฟอรี
flour ฟลาวเออะ [ˈflaʊə] 2 พยางค์ ฟลาว/ฟลอ
genre ฌอนเรอะ [ˈʒɑnrə] หรือ ['ʒɒnrə] เจน
genuine 'เจ นยูอิน [ˈdʒɛnjʊɪn] เจนูอิน
gift voucher กิฟทฺ-เวา-เชอรฺ [gɪft ˈvaʊtʃər] กิฟท์วอชเชอร์, กิฟท์วอยเชอร์
history ฮิสเทอะรี [ˈhɪstəri] หรือ ฮิสทฺรี [ˈhɪstri] ฮีสตอรี่, ฮีสตอลี่
honour ออเนอรฺ [ˈɒnər (on-er)] ฮอนเน่อ
hour อาวเออรฺ ['aʊər] ฮาวเวอร์, ฮาวเออร์ ตัว h ไม่ออกเสียง
iron ไอ๊เอิ่น [ˈʌɪən] ไอร่อน ตัว r ไม่ออกเสียง
island ไอเลินดฺ [ˈaɪlənd] ไอส์แลนด์ อักษร s ไม่ออกเสียง เช่นเดียวกับคำว่า isle
Japanese แชปเพอะนีส [ˌdʒæpəˈniz] เจแปนนีส
Jew จู [ʤuː] ยิว อ่านเหมือน Joo
jojoba เฮอะโห้บะ [həˈhəʊbə] โจโจ้บา
juice จูซ [juːs] จุ๊ยซ์ เสียง i ไม่ออกเสียง อ่านเหมือน juce
label เลเบิล ['leɪbəl] ลาเบล
leopard แล็ป เพิรฺด [ˈlɛpərd (lep-erd)] ลีโอพาร์ด /เลโอพาร์ด เสียง o ไม่ออกเสียง อ่านเหมือน lepard
lion (ไล'เอิน) [ (l ai1 @ n)] ไลอ้อน ออกเสียงเหมือน ไล'ยัน
little ลิตอึล [ˈlɪtl (lit-l)] ลิตเติล tt แทนเสียงลิ้นสะบัดฐานปุ่มเงือก /ɾ/ ไม่ออกเป็น /t/ ดูเพิ่มที่ Intervocalic alveolar flapping
management แมนิจเมินตฺ [ˈmænɪʤmənt] เมเนจเม้นตฺ
margarine มารฺเจอะริน [ˈmɑrdʒərɪn (mahr-jer-in)] มาร์การีน
measure 'เมเจยอะ [ˈmɛʒəˈ] เมสชัว/มีสชัว
medley แม็ดลี [ˈmɛdli] เมดเลย์
menu แม็นยู /ˈmɛnjuː/ เมนู
monarch มอเนิรฺก [ˈmɒnərk] หรือ มอนารฺก ['mɒnɑrk] โมนาร์ช
monarchy มอเนอรฺคี [ˈmɒnərki] โมนาร์ชี
monk มังค [m uh1 ng k] มอง
monkey มัง'คี [m uh1 ng k ii] มองกี้
milk มิลกฺ [mɪlk] มิ้ว มิ้ว เป็นคำไทย แต่ภาษาอังกษออกเสียง มิลคฺ
oil ออยลฺ [ɔɪl] ออย เสียง l ท้ายคำมักจะลืมออกเสียง
owl อาวลฺ [aʊl] โอวล์
permanent เพอ'มะเนินทฺ [P ER1 M AH0 N AH0 N T] เพอมาแนนทฺ e ตัวหลังออกเสียง เอ
psycho ไซโค [ˈsaɪkoʊ] ไฟโค แปลว่า บ้า ตัว p ไม่ออกเสียง
purpose เพอรฺเพิส [ˈpərpəs] โพรโพ้ส
raider เรเดอรฺ [ˈreɪdər] ไรเดอร์
reality ริแอลลิที [rɪˈæləti] เรียลลิตี้
receipt รีซีต [rɪˈsiːt] รีซีปต์ เสียง p ไม่ออกเสียง
recipe 'เรซิพิ [ˈrɛsɪpi] รีไซป
restaurant แร็สเทอะเรินทฺ [ˈrɛstərənt] เรสเตอรอง คนไทยนำหลักการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสมาปนกับภาษาอังกฤษ
salmon แซเมิน ['sæmən] แซลมอน อักษร l ไม่ออกเสียง
scarecrow 'ซแกโครว [ˈskɛːkrəʊ] ซแกคราว
schedule สฺเก็ดยูล (อเมริกัน) ['skɛdʒʊl (skej-ool)] หรือ เช็ดยูล (อังกฤษ) [ˈʃɛdjuːl (shed-yool)] สเกดดวล สเกดดิวล์ สเกดูล์ sch อ่านได้สองแบบคือเสียง [sk] และเสียง [ช] และขณะเดียวกันตัว d ออกเสียงเหมือน [j]
-shire เชอรฺ [ʃə(r) ไชร์, เชียร์ เมื่อเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเมือง เช่น Yorkshire อ่านว่า ยอรฺกเชอรฺ แต่ถ้าเป็นคำโดด ๆ อ่านว่า ไชเออะรฺ
six ซิกซฺ [sɪks] ซิก เสียง s ท้ายคำมักจะลืมออกเสียง
slave เสฺลฟ [sleɪv] สลาฟ a-e ออกเสียง เอ
southern 'ซะ-เธิ่น [ˈˈsʌð.ən] เซ้าเทิ่น
sponge สปัน'จ [spʌn(d)ʒ] สปอง
stainless สเตน'ลิส [ ˈsteɪnləs] สแตนเลส a-i ออกเสียง เอ
sword ซอรฺด [sɔrd (sawrd)] หรือ โซด [soʊrd (sohrd)] สวอร์ด
suite ซวีท [swiːt] (ห้อง) สูท
syrup ‘ซีเริ่บ [ˈsɪrəp ] ไซหรับ
temperature แท็มเพอะเรอะเชอรฺ [ˈtɛmpərətʃər (tem-per-uh-cher)] เทมเพอเรเชอร์
tough ทัฟ [tʌf] ท็อจ
valley แวลลี ['væli] วอลเล, วัลเล
value แวลยู [ˈvælyu - val-yoo] วาลู่, แวลู่
vegetable แว็จเทอะเบิล [ˈvɛdʒtəbəl (vej-tuh-buhl)] หรือ เว็จจิเทอะเบิล [ˈvɛdʒɪtə- (vej-i-tuh-)] วีเก็ททะเบิล, เว็จเจ็ตเทเบิล
volleyball วอลลิบอล ['vɑlibɔl] วอลเลย์บอล วอลเลย์บอล เป็นคำไทย
voucher เวา-เชอรฺ [ˈvaʊtʃər] วอชเชอร์, วอยเชอร์
warp วอรฺป [wɔrp (wawrp)] วาร์ป
water วอเทอรฺ [ˈwɔtər] วอ-เต้อ
whale เวล [weɪl] วาล อ่านผิดโดยเทียบเสียงจากคำว่า วาฬ

วิสามานยนาม[แก้]

คำอังกฤษ คำอ่านที่ถูก อ่านผิดเป็น หมายเหตุ
Leonard เล็นเนิรฺด [ˈlɛnərd (len-erd)] เลียวนาร์ด
Colonel เคอรฺ-นึล [ˈkɜrnl (kur-nl)] โคโลเนล ยศพันเอก คำนี้ตัว l ไม่ออกเสียงถ้าเป็นสำเนียงอังกฤษ ส่วนในสำเนียงอเมริกันจะออกเสียงเป็นตัว r แทน
Illinois อิลเลอะนอย [ˌɪləˈnɔɪ (il-uh-noi)] หรือ อิลเลอะนอยสฺ [-ˈnɔɪz (noiz)] อินลินอยส์
Chevrolet เชฟโรเล เชฟโรเลต เสียง t ท้ายคำไม่ออกเสียง แต่ "เชฟโรเลต" เป็นคำไทย
Connecticut เคอะเนททิเคิท [kəˈnɛtɪkət (kuh-net-i-kuht)] คอนเนคติคัต เสียงตัวอักษร c ตัวที่สอง ไม่ออกเสียง
Harley Davidson ฮาร์ลีย์เดวิดสัน ฮาร์เลย์เดวิดสัน
Hawaii เฮอะวายอี [həˈwaɪi (huh-wahy-ee)] ฮาวาย ตกเสียง i ท้ายคำ
Houston ฮยู-สเติน [ˈhyustən (hyoo-stuhn)] ฮูสตัน อ่านเหมือน Hyouston
Kodak โคแดก โกดัก "โกดัก" เป็นคำไทย
Maryland เมริลันด์ หรือ เมระลันด์ แมรี่แลนด์ ตัว y ออกเสียงน้อยมาก
Mercedez-Benz เมอร์เซดีส เบ๊นส เมอร์ซีเดส เบ๊นส
Newark นูเอิร์ก [ˈnuərk (noo-erk)] นิวอาร์ค
Tucson ทูซอน [ˈtusɒn] ทัคซัน
Worcester วูสเตอร์ [ˈwʊstər] วอร์เซสเตอร์
Yosemite โยเซมีทิ [yoʊˈsɛmɪti] โยสไมต์
San Jose แซนโฮเซ [ˌsæn hoʊˈzeɪ] ซาน โจเซ่, ซานโจ๊ส j มาจากภาษาสเปน ออกเสียงเป็น h
Oxford ออกซฺเฟิรฺด [ˈɒksfərd] อ๊อกฟอร์ด
Harvard ฮารฺเวิรฺด [ˈhɑrvərd] ฮาร์วาร์ด

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]