ข้ามไปเนื้อหา

คำซ้อนในภาษากฎหมาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำซ้อนในภาษากฎหมาย (อังกฤษ: legal doublet) เป็นวลีที่ใช้บ่อยจนเป็นมาตรฐานในภาษากฎหมายอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยไวพจน์ (synonym) สองคำหรือกว่านั้นเข้าคู่กัน การใช้คำซ้อนเช่นนี้มีที่มาจากสำนวนภาษากฎหมายละติน แล้วภาษากฎหมายฝรั่งเศสรับอิทธิพลมา และส่งต่อให้ภาษากฎหมายอังกฤษอีกทอด ขณะที่คำบางคำตั้งใจให้ซ้อนกันไว้อย่างนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีของถ้อยคำนั้น ๆ ยิ่งขึ้น แต่ปัจจุบัน คำซ้อนเช่นนี้ถือว่าฟุ่มเฟือย (pleonasm) โดยเฉพาะเมื่อมีขบวนการภาษากฎหมายเรียบง่าย (Plain Legal Language Movement) เกิดขึ้นด้วยแล้ว[1] [2]

ตัวอย่างคำซ้อน

[แก้]
คำ ความหมาย หมายเหตุ
aid and abet ยุยงและส่งเสริม เป็นคำกริยา หมายถึง อาการของผู้สนับสนุน (accessory, abet, aid หรือ secondary party) และบางทีก็เป็นคำนาม หมายถึงตัวผู้สนับสนุนเองด้วย
appropriate and proper เหมาะและสม, ดีและงาม
art and part ยุยงและส่งเสริม เป็นคำกริยา หมายถึง อาการของผู้สนับสนุน (accessory, abet, aid หรือ secondary party) และบางทีก็เป็นคำนาม หมายถึงตัวผู้สนับสนุนเองด้วย
by and between โดยและระหว่าง ใช้ในบริบทที่มีบุคคลหลายคนหรือสิ่งหลายสิ่ง เพื่อบอกความสัมพันธ์ของเขาหรือสิ่งเหล่านั้น
cancel, annul and set aside บอกล้าง บอกเลิก และเพิกถอน ใช้กับนิติกรรม (บอกล้าง เป็นกรณีที่นิติกรรมไม่สมบูรณ์, บอกเลิก เป็นกรณีที่นิติกรรมสมบูรณ์ แต่มีสิทธิจะทำเช่นนั้น, เพิกถอน เป็นกรณีที่ฝ่ายบ้านเมือง เช่น ศาล สั่งให้สิ้นสุดลง)
cease and desist หยุดและยั้ง, ล้มและเลิก, งดและเว้น เป็นชื่อคำสั่งของฝ่ายบ้านเมืองที่ให้หยุดทำการบางอย่าง
covenant and agree กำหนดและกดไว้, ตกลงและปลงใจ
deem and consider พินิจและพิจารณา, นับว่าและถือว่า, จัดเป็นและเห็นว่า
demise and lease ให้เช่าและให้เช่า demise หมายความว่า ให้เช่าเป็นเวลานาน, lease คือ ให้เช่า จะนานหรือไม่ก็ได้
due and payable ได้เวลาและชำระได้, ถึงกำหนดและใช้เงินได้ due คือ ถึงเวลาที่กำหนดให้ใช้เงินแล้ว, payable คือ ใช้เงินได้แล้ว
final and conclusive เสร็จและเด็ดขาด เป็นลักษณะของคำพิพากษาหรือคดีที่ไม่อาจอุทธรณ์ได้อีกต่อไป
give, devise and bequeath ให้ ยก และโอน, ให้ ให้ และให้ เป็นอาการที่บุคคลยกทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื่นโดยพินัยกรรม โดย give ใช้สำหรับทรัพย์สินทั่วไป, devise ใช้สำหรับอสังหาริมทรัพย์ และ bequeath ใช้สำหรับสังหาริมทรัพย์
goods and chattels ทรัพย์และสิ่งของ หมายถึง สังหาริมทรัพย์
grant, bargain, sell ให้ ต่อรอง แล้วซื้อ เป็นอาการในสัญญาซื้อขาย
indemnify and hold harmless ชดและใช้ หมายถึง ให้สินไหมทดแทนความเสียหาย
legal and valid ชอบด้วยกฎหมายและมีผลใช้ได้
liens and encumbrances ยึดหน่วงและถ่วงไว้ หมายถึง กรณีที่ทรัพย์สินถูกผู้อื่นใช้สิทธิยึดหน่วง หรือมีภาระติดพัน ทำให้เจ้าของกรรมสิทธิ์มิอาจใช้กรรมสิทธิ์ได้เต็มที่
make and enter into เข้าทำและเข้าร่วม หมายถึง ทำสัญญา หรือเข้าเป็นคู่สัญญา
name, constitute and appoint ตั้ง ก่อตั้ง และแต่งตั้ง
null and void โมฆะและเสียเปล่า
over and above นอกและเหนือ เป็นสำนวน หมายความว่า นอกจาก, นอกเหนือจาก
part and parcel แก่นและสาร หมายถึง ส่วนสำคัญ
perform and discharge กระทำและปฏิบัติ ใช้กับหน้าที่
power and authority อำนาจและหน้าที่
rest, residue and remainder ส่วนเหลือ ส่วนหลอ และส่วนเกิน หมายความว่า เศษ
right, title and interest สิทธิ กรรมสิทธิ์ และประโยชน์ title จะแปลว่า สิทธิทั่วไปเหมือน right หรือกรรมสิทธิ์ก็ได้
sale or transfer ขายหรือโอน
sole and exclusive หนึ่งและเดียว
to have and to hold มีไว้และถือไว้, ครอบไว้และครองไว้
successors and assigns สืบและทอด
terms and conditions เนื้อความและเงื่อนไข
will and testament เจตและจำนง หมายถึง พินัยกรรม, ทั้ง will และ testament หมายความอย่างเดียวกัน คือ พินัยกรรม

อ้างอิง

[แก้]