ข้ามไปเนื้อหา

คะแนนเสียงข้างมากพิเศษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คะแนนเสียงข้างมากพิเศษ (อังกฤษ: supermajority, qualified majority หรือ special majority) เป็นข้อกำหนดให้ข้อเสนอหนึ่งต้องมีระดับการสนับสนุนตามที่ระบุซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งแบบคะแนนเสียงข้างมากปกติ คะแนนเสียงข้างมากพิเศษในระบอบประชาธิปไตยช่วยป้องกันฝ่ายข้างมากมิให้ลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของฝ่ายข้างน้อย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรคที่สถาปนาไว้มั่นคงแล้ว ปกติต้องอาศัยคะแนนเสียงข้างมากพิเศษในสภานิติบัญญัติ ข้อกำหนดคะแนนเสียงข้างมากพิเศษ เช่น สองในสาม เป็นต้น

นอกจากนี้ คะแนนเสียงข้างมากพิเศษยังอาจกำหนดให้ต้องใช้เสียงจากสมาชิกที่มีอยู่ทั้งหมด มิใช่เพียงสมาชิกที่มาออกเสียงเท่านั้น