มหาวิทยาลัยชินวัตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยชินวัตร
Shinawatra University
SIU Logo.png
ชื่อย่อ มชว. / SIU
คติพจน์ สนับสนุนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
สถาปนา 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542
ประเภท เอกชน
ที่ตั้ง 99 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
สีประจำสถาบัน              เทา-เขียว-ส้ม
เว็บไซต์ www.siu.ac.th

มหาวิทยาลัยชินวัตร (อังกฤษ: Shinawatra University; ตัวย่อ: SIU) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็กและนักศึกษาค่อนข้างน้อย จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยชินวัตรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542[1]

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยชินวัตรมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดริเริ่มของ อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร และ ศาสตราจารย์ ดร. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ที่จะก่อตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาภายในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียงบวกกับความคิดที่จะพัฒนารูปแบบของ มหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ ดร. สุนทร บุญญาธิการ จวบจนกระทั่งปี พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตรขึ้น

มหาวิทยาลัยชินวัตรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ได้มาซึ่งการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ความเป็นผู้นำ การจัดการ ความเป็นนักลงทุน ไปพร้อมๆ กับมาตรฐานจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูง โดยบริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542[2]

สัญลักษณ์[แก้]

 • ตราสัญลักษณ์เป็น"รูปอาร์ม"ซึ่งเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของแหล่งความรู้ ดวงอาทิตย์นี้จะแผ่รังสีของความเฉลียวฉลาด การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆผ่านการศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้ยังเป็นหนทางไปสู่รากฐานการศึกษา ทั้งทางด้านจริยธรรม ศีลธรรม ด้านวัตถุ และมุมมองด้านศาสนา เพราะมหาวิทยาลัยทำการวิจัยอยู่ตลอดเวลา
 • สีประจำมหาวิทยาลัย มี 3 สี คือ ส้ม-เขียว-เทา
  • สีส้ม หมายถึง การเริ่มต้นด้วยการวิจัยเพื่อสร้างปัญญา
  • สีเขียว หมายถึง ความสมบูรณ์แห่งชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สังคมและประชาคมโลก
  • สีเทา หมายถึง ความมีวินัยเพื่อรักษาความดีงาม

รายชื่ออธิการบดีในอดีตและปัจจุบัน[แก้]

 • 1999 - 2000 ศ. ดร. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
 • 2000 - 2002 ดร. แสงสันติ์ พานิช (รักษาการอธิการบดี)
 • 2002 - 2003 ดร. วิทยา มานะวิณิชย์เจริญ (รักษาการอธิการบดี)
 • 2003 - 2004 ดร. ทะนง พิทะยะ (รักษาการอธิการบดี)
 • 2004 – 2008 ศ. ดร. ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์
 • 2008 – 2009 ศ. ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
 • 2009 – 2011 นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
 • 2011 – 2012 ผศ. ดร. ปริญญา ตันตสวัสดิ์ (รักษาการอธิการบดี)
 • 2012 – 2015 ศ. ดร. วรเดช จันทรศร
 • 2015 - ปัจจุบัน รศ.ดร. บุญสม เลิศหิรัญวงศ์

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีในระดับภูมิภาคและระดับโลก มหาวิทยาลัยฯจึงมุ่งมั่นที่จะผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอกให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพต่อตลาดแรงงานและคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง