คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Applied Arts And Design Ubon Rajathanee University
สถาปนาพ.ศ. 2547
คณบดีศ.ดร. ธาดา สุทธิธรรม
ที่อยู่
85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
เว็บไซต์www.ap.ubu.ac.th

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ศิลปประยุกต์บัณฑิต (ศ.ป.บ.)

 • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
  Bachelor of Applied Arts, B.AA.(Product Design)
  • แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
   (Product Design)
  • แขนงการออกแบบสื่อโฆษณาศิลป์
   (Advertising Design)
  • แขนงวิชาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
   (Fernijure Design)
  • แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
   (Textle Design)

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  Bachelor of Architecture
  • แขนงวิชาเอกสถาปัตยกรรมหลัก
   (Architecture)
  • แขนงวิชาเอกภูมิสถาปัตยกรรม
   (Landscape Architecture)
  • แขนงวิชาเอกสถาปัตยกรรมภายใน
   (Interior Architecture)
  • แขนงวิชาเอกสถาปัตยกรรมผังเมือง
   (Urban Architecture)

ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต (ศ.ป.ม.)

 • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
  Master of Applied Arts, M.A.A.(Product Design)

ศิลปประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต (ศ.ป.ด.)

 • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
  Doctor of Applied Arts, D.A.A.(Product Design)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
  Doctor of Philosophy, Ph.D.(Product Design)

อ้างอิง[แก้]