คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่ออังกฤษFaculty of Engineering,
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
ที่อยู่1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วันก่อตั้ง24 สิงหาคม พ.ศ. 2503
คณบดีรศ. ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว
สีประจำคณะสีเลือดหมู
สัญลักษณ์เกียร์
เว็บไซต์http://www.eng.kmutnb.ac.th/th/

การจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เริ่มต้นมาจากแผนกวิชาแผนกหนึ่งในโรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ (หรือที่รู้จักในนาม"เทคนิคไทย - เยอรมัน") ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ซึ่งเป็นปีที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือและวิทยาลัยเทคนิคอีกสองแห่งได้เปลี่ยนฐานะมาเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าที่ประกอบด้วย 3 วิทยาเขตคือ วิทยาเขตพระนครเหนือ วิทยาเขตธนบุรี และ วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้ถูกจัดตั้งอย่างเป็นทางการ

ประวัติคณะ[แก้]

ตั้งแต่เริ่มแรกของการจัดตั้ง คณะฯ ได้ยึดถือเป็นนโยบายในการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน (engineering sciences) และมีทักษะในเชิงปฏิบัติ กล่าวคือสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมในปัญหาจริงได้อย่างมีประสิทธิผล ในปัจจุบันคณะฯได้เปิดรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยผ่านการสอบคัดเลือกตรงและรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยผ่านกระบวนการสอบของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อเข้ามาศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี (วศ.บ.) ในสาขาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการรับนักศึกษาโควต้าและผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆเช่น ด้านหุ่นยนต์และสิ่งประดิษซ์ เป็นต้น ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษาก็จะมีสาขาวิชาที่ต่อเนื่องสูงขึ้นไปจากระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาเพื่อเป็นการเสริมสร้างงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับต่างประเทศมาตลอด อาทิ ความร่วมมือรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันมาตั้งแต่ปี 2524 และปี 2527 คณะฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในเยอรมันโดยการสนับสนุนทางการเงินจากสหภาพยุโรปในการพัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการในปี 2532 คณะฯ ได้ร่วมมือมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศสภายใต้การสนับสนุนทางการเงินจากสหภาพยุโรปในโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยด้านการสันดาปในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและในปลายปี 2534 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและวิจัยในฝรั่งเศสก็ได้เริ่มขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิชาการด้านวิศวกรรมเครื่องกลโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ในปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสต์ร์ก็ยังมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น การประเมินผลการเรียนการสอน การส่งเสริมการวิจัย ของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรม 5 ส. การประกันคุณภาพ และตั้งแต่ปี 2543 คณะฯ ก็ได้เริ่มกิจกรรมในการจัดการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับอุตสาหกรรมในโครงการ "สหกิจศึกษา"

ปรัชญา[แก้]

พัฒนาคน พัฒนาวิศวกรรม สร้างนวัตกรรมและนำความรู้สู่สังคม

เป้าประสงค์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ[แก้]

1.เพื่อผลิตวิศวกร นักอุตสาหกรรม และนักวิจัยที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณ

2.เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัย พัฒนางานด้านวิศวกรรม สร้างนวัตกรรม ที่มีผลกระทบ ต่อสังคม

3.เพื่อมีความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการสร้างความรู้และใช้ ความรู้อย่างมีระบบ

4.เพื่อทำนุบำรุง อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

5.เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

6.เพื่อให้มีอันดับความสามารถในการแข่งขันของคณะอยู่ในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 5 อันดับแรก

รายนามคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์[แก้]

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1.รศ.ดร. สมชอบ ไชยเวช พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2522
2.รศ.ดร. สุธี อักษรกิตติ์ พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2533
3.รศ.ดร. บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2541
4.รศ.ดร. สมชาย ฉัตรรัตนา พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545
5.รศ.ดร. ศิริศักดิ์ หาญชูวงศ์ พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549
6.รศ.ดร. วิบูลย์ ชื่นแขก พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2557
7.รศ. ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ภาควิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล-การบินและอวกาศ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
  • -
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาเครื่องมือวัดและอิเล็คทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • -
ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต