คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
วิศวะ ม.นพ.jpg
ชื่ออังกฤษFaculty of Engineering, Nakhonphanom University
ที่อยู่ที่ตั้ง 214 หมู่ 12 ถนนนิตโย ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
ไทย ประเทศไทย
วันก่อตั้งพ.ศ. 2559
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร สนั่น ศรีสุข
วารสารวารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์
สีประจําคณะ     สีแดงเลือดนก
สัญลักษณ์เฟือง
สถานปฏิบัติพื้นที่เขตกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เว็บไซต์www.en.npu.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งอยู่ ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ เลขที่ 214 หมู่ 12 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนมที่ดำเนินการจัดตั้งตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2556 – 2559 มีฐานะเทียบเท่าคณะโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 17(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548  จัดตั้งเพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นการเฉพาะ ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม ในระยะที่ 2 พ.ศ. 2556 – 2560 ปัจจุบันมีการเปิดสอนจำนวน 3 หลักสูตร

ประวัติ[แก้]

เดิมนั้นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการอยู่ภายใต้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 -2559  ทั้งนี้การดำเนินการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นการดำเนินการที่สนับสนุนและสอดคล้องกับความต้องการเพิ่มสัดส่วนการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 ให้บรรลุเป้าหมาย เป็นการเตรียมบุคคลากรอาชีพวิศวกรเพื่อรองรับกับการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2559 และรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดนครพนม

หลักสูตร[แก้]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์