คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะมนุษยศาสตร์
ชื่ออังกฤษFaculty of Humanities
ที่อยู่114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 16292
วันก่อตั้ง22 สิงหาคม พ.ศ. 2518
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม (Assistant Professor Dr. Anchalee Jansem) 11 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน
วารสาร[วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์] [วารสารบรรณศาสตร์ มศว]
สีประจําคณะ     สีขาว
เว็บไซต์hu.swu.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติ[แก้]

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์กรการศึกษาที่พัฒนามาจากส่วนงานหนึ่งของโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2492 ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งมีการจัดระบบการศึกษาแบบวิทยาเขต โดยมีวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร เป็นศูนย์กลางการบริหาร วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ประกอบด้วยคณะวิชาต่างๆ 4 คณะ ได้แก่ 1. คณะวิชาการศึกษา 2. คณะวิชาวิจัยการศึกษา 3. คณะวิชาวิทยาศาสตร์ 4. คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์

โดยมีหัวหน้าคณะวิชารับผิดชอบงานบริหารและงานวิชาการ ต่อมาวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการจัดตั้งให้เป็นคณะ จึงได้มีการแยกคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์คณะวิชาการศึกษาเปลี่ยนเป็นคณะศึกษาศาสตร์ ส่วนคณะวิชาวิทยาศาสตร์เปลี่ยนเป็นคณะวิทยาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้ 1. สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานพื้นฐาน/ธุรการ ของคณะในทุกๆพันธกิจ 2. ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี ทำหน้าที่กำกับการดำเนินงานของหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 3. ศูนย์การศึกษานานาชาติ ทำหน้าที่กำกับการดำเนินงานของหลักสูตรนานาชาติ 4. ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทำหน้าที่กำกับการดำเนินงานของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะ (Faculty of Humanities anti-corruption pledge) "คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบของบุคลากรทุกฝ่าย และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม ประเทศชาติ"

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรที่บัณฑิตได้รับการยอมรับด้านการใช้ภาษาต่างประเทศและสามารถทำงานในโลกยุคดิจิทัล”

ค่านิยม (Core Value)

1. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน

2.การมุ่งเน้นความสำเร็จ

3.การให้ความสำคัญกับคน

4.มุมมองเชิงระบบเพื่อการพัฒนา

5.จริยธรรมและความโปร่งใส

6.การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง

สมรรถนะหลัก (Core competency)

“พัฒนาภาษาอังกฤษของนิสิตอย่างต่อเนื่อง”

พันธกิจ (Mission) คณะมนุษยศาสตร์มีพันธกิจ 5 ด้าน ดังนี้

1. จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในสาขามนุษยศาสตร์

2. ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้

3. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

4. บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม

5. สืบสานและทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ

6. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ และธรรมาภิบาล

ปรัชญาและปณิธาน[แก้]

ปรัชญา (Philosophy) สร้างเสริมภูมิปัญญา พัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์

ปณิธาน (Pledge) คณะมนุษยศาสตร์เป็นประชาคมวิชาการแห่งผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีลสมฐานะของผู้นำทางปัญญา

ทำเนียบคณบดี คณะมนุษยศาตร์[แก้]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ธรรมา

22 ตุลาคม 2518 - 30 กันยายน 2520

ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท หลักศิลา (รักษาการ)

1 ตุลาคม 2520 - 17 พฤศจิกายน 2520

รองศาสตราจารย์ ปราณี ธนะชานันท์

18 พฤศจิกายน 2520 - 20 พฤศจิการยน 2528

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สะรัช บุณยรัตพันธุ์

21 พฤศจิกายน 2528 - 30 กันยายน 2532

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิพุธ โสภวงศ์

1 ตุลาคม 2532 - 30 กันยายน 2536

รองศาสตราจารย์ ดร. ประพาศน์ พฤทธิประภา

1 ตุลาคม 2536 - 1 กรกฎาคม 2538

2 กรกฎาคม - 12 พฤศจิกายน 2538 (รักษาการ)

อาจารย์ วินัย ภู่ระหงษ์

13 พฤศจิกายน 2538 - 30 กันยายน 2540

1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2540

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ศรีเสริมโภค

1 ธันวาคม 2540 - 30 พฤศจิกายน 2544

รองศาสาตราจารย์ สุภา ปานเจริญ

1 ธันวาคม 2544 - 30 พฤศจิกายน 2548

รองศาสตราจารย์ เฉลียวศรี พิบูลชล

1 ธันวาคม 2548 - 30 พฤศจิกายน 2552

รองศาสตราจารย์ อัครา บุญทิพย์

1 ธันวาคม 2552 - 11 พฤศจิกายน 2553

รองศาสตราจารย์ สุภา ปานเจริญ (รักษาการ)

12 พฤศจิกายน 2553 - 17 เมษายน 2554

อาจารย์ ดร.วาณี อรรจน์สาธิต

18 เมษายน 2554 - 17 เมษายน 2558

18 เมษายน 2558 - 17 มิถุนายน 2558 (รักษาการ)

18 มิถุนายน 2558 - 17 มิถุนายน 2562

รองศาสตราจารย์ พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ

18 มิถุนายน 2562 - 10 กันยายน 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี จันทร์เสม

11 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน

หน่วยงาน[แก้]

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 10/2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2559] ซึ่งแบ่งหน่วยงานในคณะมนุษยศาสตร์เป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 1. สาขาวิชาภาษาไทย
 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 3. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
 4. สาขาวิชาภาษาตะวันออก :
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาเกาหลี
 5. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
 6. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
 7. สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) :
  • ภาษาเพื่อธุรกิจ
  • ภาษาเพื่อการบริการ
 8. สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) :
  • อังกฤษ - ฝรั่งเศส
  • อังกฤษ - เยอรมัน
  • อังกฤษ - เวียดนาม
  • อังกฤษ - เขมร

9. สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

10. สาขาวิชาจิตวิทยา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ร่วมผลิตกับคณะศึกษาศาสตร์

11. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

12. สาขาวิชาภาษาไทย


หลักสูตรวิชาโทของคณะมนุษยศาสตร์

 • สาขาวิชาโทภาษาอังกฤษและสารสนเทศ
 • สาขาวิชาโทภาษาเขมร
 • สาขาวิชาโทภาษาศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 1. สาขาวิชาภาษาไทย
 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 3. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
 4. สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
 5. ภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)

 1. สาขาวิชาภาษาไทย
 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 1. สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล
 2. สาขาวิชาภาษาศาสตร์

อ้างอิง[แก้]