คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะมนุษยศาสตร์
ชื่ออังกฤษFaculty of Humanities
ที่อยู่114 สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร 10110
วันก่อตั้งพ.ศ. 2518
คณบดีอาจารย์ ดร. วาณี อรรจน์สาธิต 18 เมษายน 2554 - ปัจจุบัน
วารสารวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
สีประจำคณะ     สีขาว
เว็บไซต์hu.swu.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาทั่วไป (อาทิ กลุ่มวิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ) ภาษาต่างประเทศพื้นฐานให้แก่คณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติ[แก้]

คณะมนุษยศาสตร์ เป็นองค์กรการศึกษาที่พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ดังหลักฐานหนังสือที่ระลึกวันเปิดอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มีข้อความระบุไว้ชัดเจนว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร เปิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2492 และชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร หมดไปในการประชุมกรรมการโรงเรียนเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 เปลี่ยนรูปมาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา” วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร นอกจากมีส่วนราชการอันประกอบด้วยคณะวิชาต่างๆ 4 คณะ คือ คณะวิชาการศึกษา คณะวิชาวิจัยการศึกษา คณะวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ แล้ว ยังมีสาขาทั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด รวม 7 สาขา ได้แก่ วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน วิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางเขน วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา

การบริหารราชการของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร จะแบ่งส่วนราชการเช่นเดียวกับวิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร โดยมีหัวหน้าคณะวิชารับผิดชอบงานบริหารและงานวิชาการ เช่นเดียวกับคณะวิชาอื่นๆ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร

เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 และเมื่อมี พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการในเวลาต่อมาเพื่อให้จัดตั้งเป็นคณะนั้น จึงได้มีการแยกคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์เดิม ออกมาเป็น 2 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ส่วนคณะวิชาการศึกษาเปลี่ยนมาเป็น คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนมาเป็น คณะวิทยาศาสตร์ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คณะวิชาวิจัยฯ ไม่ปรากฏในการแบ่งส่วนราชการ ด้วยเหตุผลที่ว่าแต่ละคณะต่างก็มีงานวิจัยของตนเองที่จะต้องกระทำ จึงไม่จำเป็นต้องมีคณะวิชาวิจัยฯตั้งขึ้นมาเป็นเอกเทศ ดังที่เคยมีอยู่ในวิทยาลัยวิชาการศึกษา

ในการยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2517 นั้น ทุกสาขาของวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะขึ้นมาเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วย มีการแบ่งส่วนราชการและบริหารราชการในลักษณะเครือข่ายรูปแบบเดียวกัน ดังนั้นจึงมีคณะมนุษยศาสตร์อยู่ในทุกวิทยาเขต โดยมีผู้บริหารคณะคือ คณบดี อยู่ที่ประสานมิตร ส่วนที่วิทยาเขตมีรองคณบดี เป็นผู้บริหารคณะ คณบดีคณะต่างๆ รวมทั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ที่ประสานมิตรทำหน้าที่ประสานงาน โดยเฉพาะงานทางด้านวิชาการกับรองคณบดีของคณะฯ ในวิทยาเขต ส่วนการบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน ฯลฯ ของวิทยาเขตอยู่ในความรับผิดชอบของรองอธิการบดีของแต่ละวิทยาเขต ดังประกาศทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2518 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2518 กำหนดให้มีหน่วยราชการในคณะมนุษยศาสตร์ 8 หน่วยงาน ด้วยกัน คือ (1) สำนักงานเลขานุการคณะ (2) ภาควิชาจิตวิทยา (3) ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ (4) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (5) ภาควิชาภาษาตะวันตก (6) ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก (7) ภาควิชาภาษาศาสตร์ และ (8) ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดการให้มีคณะมนุษยศาสตร์ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ซึ่งถือว่าเป็นวันสถาปนาของคณะนี้ตลอดมา

ในระยะแรกของการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ ทุกภาควิชาในคณะฯ ได้จัดทำหลักสูตรในสาขาวิชาเอกของตน โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีได้มีการเปิดสอนตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ในสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และตามหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ในสาขาวิชาจิตวิทยา แต่อย่างไรก็ตามการสอนตามหลักสูตรเดิม ในทางการศึกษาก็ยังคงมีอยู่ทั้งในระดับปริญญาตรี (กศ.บ.) และในระดับปริญญาโท (กศ.ม.)

ในปีเดียวกันคณะมนุษยศาสตร์ก็ได้จัดตั้งภาควิชาเพิ่มขึ้นอีก 1 ภาควิชาคือ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี พ.ศ. 2536 ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม และรวมถึงภาควิชาดุริยางคศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ได้สถาปนาขึ้นเป็น คณะศิลปกรรมศาสตร์ นับแต่นั้นจนถึงปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์ จึงประกอบด้วยภาควิชา 6 ภาควิชา คือ

 1. ภาควิชาจิตวิทยา
 2. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 3. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
 4. ภาควิชาภาษาตะวันตก
 5. ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
 6. ภาควิชาภาษาศาสตร์

โดยรับผิดชอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งส่งเสริมการวิจัย บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปรัชญาและปณิธาน[แก้]

ปรัชญา เข้าถึงภาษาไทย เข้าใจภาษาตะวันออก บอกภูมิปัญญา รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย

ปณิธาน ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกมุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถทางภาษา เข้าถึงสุนทรียรส ใฝ่ใจในจิตคดี กอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

หน่วยงาน[แก้]

เดิมคณะมนุษยศาสตร์แบ่งหน่วยงานภายในเป็น 7 หน่วยงาน ดังนี้

แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานตาม ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฉบับที่ 10/2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2559 ซึ่งแบ่งหน่วยงานในคณะมนุษยศสตร์ศาสตร์เป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาภาษาไทย : ภาษาและวรรณคดีไทย
 • สาขาวิชาภาษาไทย : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน
 • สาขาวิชาภาษาไทย : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ)
 • สาขาวิชาภาษาตะวันออก : ภาษาจีน
 • สาขาวิชาภาษาตะวันออก : ภาษาญี่ปุ่น
 • สาขาวิชาภาษาตะวันออก : ภาษาเกาหลี
 • สาขาวิชาภาษาตะวันออก : ภาษาเขมร (ยุบรวมอยู่ในสาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารแทน)
 • สาขาวิชาภาษาตะวันออก : ภาษาเวียดนาม (ยุบรวมอยู่ในสาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารแทน)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (ยุบรวมอยู่ในสาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารแทน)
 • สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
 • สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
 • สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
 • สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) : ภาษาฝรั่งเศส
 • สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) : ภาษาเยอรมัน
 • สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) : ภาษาเวียดนาม
 • สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) : ภาษาเขมร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาจิตวิทยา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ร่วมผลิตกับคณะศึกษาศาสตร์

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)
 • สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี)

หลักสูตรวิชาโทของคณะมนุษยศาสตร์

 • สาขาวิชาโทจิตวิทยา
 • สาขาวิชาโทสารสนเทศศึกษา
 • สาขาวิชาโทปรัชญาและศาสนา
 • สาขาวิชาโทโยคะ
 • สาขาวิชาโทภาษาไทย : ภาษาและวรรณคดีไทย (ปัจจุบันไม่รับนิสิตใหม่ ชั่วคราว)
 • สาขาวิชาโทภาษาไทย : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน (ปัจจุบันไม่รับนิสิตใหม่ ชั่วคราว)
 • สาขาวิชาโทวาทการ (ปัจจุบันไม่รับนิสิตใหม่แล้ว)
 • สาขาวิชาโทภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาโทภาษาเยอรมัน
 • สาขาวิชาโทภาษาฝรั่งเศส
 • สาขาวิชาโทภาษาจีน
 • สาขาวิชาโทภาษาญี่ปุ่น
 • สาขาวิชาโทภาษาเขมร
 • สาขาวิชาโทภาษาศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาภาษาไทย : ภาษาและวรรณคดีไทย
 • สาขาวิชาภาษาไทย : การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
 • สาขาวิชาภาษาไทย : คติชนวิทยา
 • สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 • สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
 • สาขาวิชาจิติวทยาพัฒนาการ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาภาษาศาสตร์

อ้างอิง[แก้]