คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
คณะมนุษยศาสตร์
SWULOGO.png
ชื่ออังกฤษ Faculty of Humanities
ที่อยู่ 114 สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร 10110
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2518
คณบดี

อาจารย์ ดร. วาณี อรรจน์สาธิต

18 เมษายน 2554 - ปัจจุบัน
วารสาร วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
สีประจำคณะ      สีขาว
เว็บไซต์ hu.swu.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาทั่วไป (อาทิ กลุ่มวิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ) ภาษาต่างประเทศพื้นฐานให้แก่คณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติ[แก้]

คณะมนุษยศาสตร์ เป็นองค์กรการศึกษาที่พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ดังหลักฐานหนังสือที่ระลึกวันเปิดอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มีข้อความระบุไว้ชัดเจนว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร เปิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2492 และชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร หมดไปในการประชุมกรรมการโรงเรียนเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 เปลี่ยนรูปมาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา” วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร นอกจากมีส่วนราชการอันประกอบด้วยคณะวิชาต่างๆ 4 คณะ คือ คณะวิชาการศึกษา คณะวิชาวิจัยการศึกษา คณะวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ แล้ว ยังมีสาขาทั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด รวม 7 สาขา ได้แก่ วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน วิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางเขน วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา

การบริหารราชการของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร จะแบ่งส่วนราชการเช่นเดียวกับวิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร โดยมีหัวหน้าคณะวิชารับผิดชอบงานบริหารและงานวิชาการ เช่นเดียวกับคณะวิชาอื่นๆ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร

เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 และเมื่อมี พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการในเวลาต่อมาเพื่อให้จัดตั้งเป็นคณะนั้น จึงได้มีการแยกคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์เดิม ออกมาเป็น 2 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ส่วนคณะวิชาการศึกษาเปลี่ยนมาเป็น คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนมาเป็น คณะวิทยาศาสตร์ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คณะวิชาวิจัยฯ ไม่ปรากฏในการแบ่งส่วนราชการ ด้วยเหตุผลที่ว่าแต่ละคณะต่างก็มีงานวิจัยของตนเองที่จะต้องกระทำ จึงไม่จำเป็นต้องมีคณะวิชาวิจัยฯตั้งขึ้นมาเป็นเอกเทศ ดังที่เคยมีอยู่ในวิทยาลัยวิชาการศึกษา

ในการยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2517 นั้น ทุกสาขาของวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะขึ้นมาเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วย มีการแบ่งส่วนราชการและบริหารราชการในลักษณะเครือข่ายรูปแบบเดียวกัน ดังนั้นจึงมีคณะมนุษยศาสตร์อยู่ในทุกวิทยาเขต โดยมีผู้บริหารคณะคือ คณบดี อยู่ที่ประสานมิตร ส่วนที่วิทยาเขตมีรองคณบดี เป็นผู้บริหารคณะ คณบดีคณะต่างๆ รวมทั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ที่ประสานมิตรทำหน้าที่ประสานงาน โดยเฉพาะงานทางด้านวิชาการกับรองคณบดีของคณะฯ ในวิทยาเขต ส่วนการบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน ฯลฯ ของวิทยาเขตอยู่ในความรับผิดชอบของรองอธิการบดีของแต่ละวิทยาเขต ดังประกาศทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2518 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2518 กำหนดให้มีหน่วยราชการในคณะมนุษยศาสตร์ 8 หน่วยงาน ด้วยกัน คือ (1) สำนักงานเลขานุการคณะ (2) ภาควิชาจิตวิทยา (3) ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ (4) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (5) ภาควิชาภาษาตะวันตก (6) ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก (7) ภาควิชาภาษาศาสตร์ และ (8) ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดการให้มีคณะมนุษยศาสตร์ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ซึ่งถือว่าเป็นวันสถาปนาของคณะนี้ตลอดมา

ในระยะแรกของการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ ทุกภาควิชาในคณะฯ ได้จัดทำหลักสูตรในสาขาวิชาเอกของตน โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีได้มีการเปิดสอนตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ในสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และตามหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ในสาขาวิชาจิตวิทยา แต่อย่างไรก็ตามการสอนตามหลักสูตรเดิม ในทางการศึกษาก็ยังคงมีอยู่ทั้งในระดับปริญญาตรี (กศ.บ.) และในระดับปริญญาโท (กศ.ม.)

ในปีเดียวกันคณะมนุษยศาสตร์ก็ได้จัดตั้งภาควิชาเพิ่มขึ้นอีก 1 ภาควิชาคือ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปี พ.ศ. 2536 ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม และรวมถึงภาควิชาดุริยางคศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ได้สถาปนาขึ้นเป็น คณะศิลปกรรมศาสตร์ นับแต่นั้นจนถึงปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์ จึงประกอบด้วยภาควิชา 6 ภาควิชา คือ

 1. ภาควิชาจิตวิทยา
 2. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 3. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
 4. ภาควิชาภาษาตะวันตก
 5. ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
 6. ภาควิชาภาษาศาสตร์

โดยรับผิดชอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งส่งเสริมการวิจัย บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปรัชญาและปณิธาน[แก้]

ปรัชญา เข้าถึงภาษาไทย เข้าใจภาษาตะวันออก บอกภูมิปัญญา รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย

ปณิธาน ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกมุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถทางภาษา เข้าถึงสุนทรียรส ใฝ่ใจในจิตคดี กอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

หน่วยงาน[แก้]

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาภาษาไทย : ภาษาและวรรณคดีไทย
 • สาขาวิชาภาษาไทย : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน
 • สาขาวิชาภาษาไทย : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ)
 • สาขาวิชาภาษาตะวันออก : ภาษาจีน
 • สาขาวิชาภาษาตะวันออก : ภาษาญี่ปุ่น
 • สาขาวิชาภาษาตะวันออก : ภาษาเกาหลี
 • สาขาวิชาภาษาตะวันออก : ภาษาเขมร
 • สาขาวิชาภาษาตะวันออก : ภาษาเวียดนาม
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 • สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ
 • สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ปัจจุบันไม่รับนิสิตใหม่แล้ว)
 • สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
 • สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
 • สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาจิตวิทยา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ร่วมผลิตกับคณะศึกษาศาสตร์

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)
 • สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี)

หลักสูตรวิชาโทของคณะมนุษยศาสตร์

 • สาขาวิชาโทจิตวิทยา
 • สาขาวิชาโทสารสนเทศศึกษา
 • สาขาวิชาโทปรัชญาและศาสนา
 • สาขาวิชาโทโยคะ
 • สาขาวิชาโทภาษาไทย : ภาษาและวรรณคดีไทย (ปัจจุบันไม่รับนิสิตใหม่ ชั่วคราว)
 • สาขาวิชาโทภาษาไทย : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน (ปัจจุบันไม่รับนิสิตใหม่ ชั่วคราว)
 • สาขาวิชาโทวาทการ (ปัจจุบันไม่รับนิสิตใหม่แล้ว)
 • สาขาวิชาโทภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาโทภาษาเยอรมัน
 • สาขาวิชาโทภาษาฝรั่งเศส
 • สาขาวิชาโทภาษาจีน
 • สาขาวิชาโทภาษาญี่ปุ่น
 • สาขาวิชาโทภาษาเขมร
 • สาขาวิชาโทภาษาศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาภาษาไทย : ภาษาและวรรณคดีไทย
 • สาขาวิชาภาษาไทย : การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
 • สาขาวิชาภาษาไทย : คติชนวิทยา
 • สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 • สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
 • สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

 • สาขาวิชาสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ
 • สาขาวิชาภาษาไทย (ปัจจุบันไม่รับนิสิตใหม่แล้ว)
 • สาขาวิชาภาษาศาสตร์การศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
 • สาขาวิชาอเมริกันศึกษา (วรรณคดีอเมริกัน)

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น (Short-term Training Program)

 • หลักสูตร Thai Language Learning for ASEAN Diplomats
 • หลักสูตรภาษาไทยแบบเข้มสำหรับนักศึกษาเวียดนาม
 • หลักสูตรภาษาไทยแบบเข้มสำหรับนักศึกษาเกาหลี
 • หลักสูตรภาษาไทยแบบเข้มสำหรับนักศึกษาจีน
 • หลักสูตรภาษาไทยแบบเข้มสำหรับนักศึกษาญี่ปุ่น

อ้างอิง[แก้]