ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (อังกฤษ: United Nations Security Council resolution) เป็นข้อมติสหประชาชาติซึ่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอันประกอบด้วยสมาชิกสิบห้าคนได้ตกลงรับ คณะมนตรีความมั่นคงเป็นหน่วยงานในสังกัดสหประชาชาติซึ่งได้รับมอบหมายให้มี "ความรับผิดชอบขั้นต้นเป็นการธำรงรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงระหว่างประเทศ"

กฎบัตรสหประชาชาติ ข้อ 27 กำหนดว่า ร่างข้อมติซึ่งไม่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณานั้นเป็นอันตกลงรับ เมื่อมีสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงอย่างน้อยเก้าคนลงคะแนนเสียงเห็นชอบ และไม่ถูกสมาชิกประจำคณะมนตรีความมั่นคงผู้ใดยับยั้ง ส่วนข้อมติว่าด้วยกระบวนพิจารณานั้น เมื่อสมาชิกทั้งเก้าเห็นชอบก็เป็นอันใช้ได้

สมาชิกประจำดังกล่าว ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส สหพันธรัฐรัสเซีย (ซึ่งมาแทนสหภาพโซเวียตที่ล่มสลายไปเมื่อปี 1991) สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ซึ่งมาแทนสาธารณรัฐจีนตั้งแต่ปี 1971)