ข้ามไปเนื้อหา

ขั้นตอนวิธีของเอ็ดมอนด์-คาป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และ ทฤษฎีกราฟ ขั้นตอนวิธีของเอ็ดมอนด์-คาป (อังกฤษ: Edmonds-Karp algorithm) เป็นขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาการไหลมากสุด (อังกฤษ: Maximum flow) ใน ระบบเครือข่ายการไหล (อังกฤษ: Flow network) โดยการนำเอาวิธีการของฟอร์ด-ฟูเกอร์สัน (อังกฤษ: Ford-Fulkerson method) มาใช้ โดยทำงานได้ในระยะเวลา หากเปรียบเทียบกันในเชิงเส้นแล้วจะช้ากว่า (อังกฤษ: Relabel-to-front algorithm) ซึ่งทำงานในเวลา แต่ในความเป็นจริงจะพบว่า ขั้นตอนวิธีของเอ็ดมอนด์-คาป จะทำงานได้ดีกว่าหากเป็น กราฟไม่หนาแน่น (อังกฤษ: sparse graphs) ขั้นตอนวิธีแก้ปัญหานี้ถูกเปิดเผยครั้งแรกในปี ค.ศ. 1970 โดยนายดีนิทซ์ (Yefim Dinitz) นักวิทยาศาสตร์ชาวยิว (อดีตเป็นชาวรัสเซีย) โดยมีชื่อว่าขั้นตอนวิธีของดีนิซ (อังกฤษ: Dinic's algorithm) ซึ่งทำงานได้ในเวลา 2 ปีต่อมา คือปี ค.ศ. 1972 แจ๊ค เอ็ดมอนด์ (Jack Edmonds) กับริชาร์ด คาป (Richard Karp) ได้เสนอวิธีแก้ปัญหานี้ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปซึ่งถูกเรียกว่า ขั้นตอนวิธีของเอ็ดมอนด์-คาป

ขั้นตอนวิธี[แก้]

ขั้นตอนวิธีนี้เหมือนขั้นตอนวิธีของฟอร์ด-ฟูเกอร์สัน ยกเว้นในส่วนของการค้นหาวิถีเพิ่มพูน (อังกฤษ: Augmenting path) การค้นหาวิถีเพิ่มพูนในขั้นตอนวิธีนี้นั้น เราจะหาจากวิถีสั่นสุดที่ยังเหลือที่ว่างให้ไหลไปได้ด้วยการค้นทางกว้าง โดยให้แต่ละวิถีมีน้ำหนักของมันเอง โดยจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ ซึ่งคำนวณจากการที่สามารถหาวิถีเพิ่มพูนในแต่ละครั้งได้ในเวลา ซึ่งในการทำงานแต่ละรอบนั้นจะต้องมีวิถีที่อิ่มตัว (Saturated edge) เกิดขึ้นอีกอย่างน้อย 1 วิถี จากขั้นตอนวิธีดังกล่าวจะส่งผลให้ระยะทางจากต้นกำเนิดถึงวิถีอิ่มตัวล่าสุดจะต้องมากกว่าเดิมเสมอ จากขั้นตอนวิธีดังกล่าวเราพบว่าระยะทางของวิถีเพิ่มพูนสั้นสุดนั้นเติบโตขึ้นเป็นลำดับทางเดียว โดยอ้างอิงจากบทพิสูจน์ดังนี้

รหัสเทียม[แก้]

สามารถดูรายละเอียดเชิงลึกได้ที่ขั้นตอนวิธีของฟอร์ด-ฟูเกอร์สัน

algorithm EdmondsKarp

  ข้อมูลนำเข้า:
    C[1..n, 1..n] (เมตริกความจุ) 
    E[1..n, 1..?] (รายการผมเพื่อนบ้าน) 
    s       (ก๊อก) 
    t       (อ่าง) 
  ข้อมูลนำออก:
    f       (ค่าอัตราการไหลสูงสุด) 
    F       (เมตริกซึ่งแสดงค่าอัตราการไหลสูงสุดในแต่ละวิถึ) 
  f := 0 (กำหนดค่าเริ่มต้นให้อัตราการไหล) 
  F := array (1..n, 1..n) (ค่าความจุที่เหลือ จาก u ไป v หรือ C[u,v] - F[u,v]) 
  forever
    m, P := BreadthFirstSearch (C, E, s, t)
    if m = 0
      break
    f := f + m
     (การค้นแบบBacktrack และ สร้างวิถีการไหล) 
    v := t
    while v ≠ s
      u := P[v]
      F[u,v] := F[u,v] + m
      F[v,u] := F[v,u] - m
      v := u
  return (f, F)
ขั้นตอนวิธี ค้นทางกว้าง (BreadthFirstSearch)
  ข้อมูลนำเข้า:
    C, E, s, t
  'ข้อมูลนำออก:
    M[t]      (ความจุของวิถีที่พบ) 
    P       (ตารางบรรพบุรุษ) 
  P := array (1..n)
  for u in 1..n
    P[u] := -1
  P[s] := -2 (ตรวจสอบว่าก๊อกนี้ไม่ถูกค้นพบซ้ำ) 
  M := array (1..n) (ค่าความจุระหว่างวิถีที่ถูกค้นพบกับปม) 
  M[s] := ∞
  Q := queue ()
  Q.push (s)
  while Q.size () > 0
    u := Q.pop ()
    for v in E[u]
       (ถ้ายังมีความจุให้ไหลได้ และ v ยังไม่เคยถูกค้นพบมาก่อน) 
      if C[u,v] - F[u,v] > 0 and P[v] = -1
        P[v] := u
        M[v] := min (M[u], C[u,v] - F[u,v])
        if v ≠ t
          Q.push (v)
        else
          return M[t], P
  return 0, P

ตัวอย่าง[แก้]

กำหนดให้เครือข่ายมี 7 ปม โดยมีจุดเริ่มต้นก๊อก A และ จบที่อ่าง G และ ความจุ ดังแสดงตามภาพด้านล่าง

ในทุกคู่ ที่ถูกเขียนบนวิถี และ คือ อัตราการไหลในปัจจุบัน และ ความจุของวิถีนั้น ตามลำดับ ค่าความจุที่เหลืออยู่จาก ไป คือ ส่วนต่างของค่าความจุของวิถีนั้นและอัตราการไหลที่ไหลผ่านวิถีดังกล่าว

ความจุ วิถี
ผลลัพธ์ในระบบ
อ้างอิง[แก้]

 1. E. A. Dinic (1970). "Algorithm for solution of a problem of maximum flow in a network with power estimation". Soviet Math. Doklady (Doklady) 11: 1277–1280.
 2. Jack Edmonds and Richard M. Karp (1972). "Theoretical improvements in algorithmic efficiency for network flow problems". Journal of the ACM 19 (2) : 248–264. doi:10.1145/321694.321699.
 3. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest and Clifford Stein (2001). "26.2". Introduction to Algorithms (second ed.). MIT Press and McGraw–Hill. pp. 660–663. ISBN 0-262-53196-8.
 4. Algorithms and Complexity (see pages 63-69). http://www.cis.upenn.edu/~wilf/AlgComp3.html เก็บถาวร 2006-10-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน