กีฬาเยาวชนแห่งชาติ (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก กีฬาเยาวชนแห่งชาติ)
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (ประเทศไทย)
Thailand National Youth Games
ก่อตั้ง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2528 22x20px นครราชสีมา
จัดขึ้นทุก 1 ปี
ครั้งล่าสุด ครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์ 22x20px สุพรรณบุรี
วัตถุประสงค์ สร้างความแข็งแกร่งให้แก่วงการกีฬาของชาติ
สำนักงานใหญ่ การกีฬาแห่งประเทศไทย
ผู้ว่าการ สกล วรรณพงษ์
หมายเหตุ แบ่งเป็นกีฬาแห่งชาติ, กีฬาเยาวชนแห่งชาติ, กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย, กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และ กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ (อังกฤษ: Thailand National Youth Games) เป็นการแข่งขันกีฬาในประเทศไทยที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและมีการกำหนดอายุผู้เข้าแข่งขันให้มีอายุระหว่าง 14-18 ปี

ประวัติ[แก้]

รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ เยาวชนจึงควรได้รับการศึกษา อบรม และฝึกฝนให้เจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเยาวชนไว้อย่างชัดเจนในแผนพัฒนาเยาวชนแห่งชาติ อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ซึ่งจะเป็นหนทางในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทยให้มีความเพียบพร้อมทุกด้าน

จากการที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในเรื่องนี้อย่างแน่ชัด คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2527 เห็นชอบและอนุมัติให้มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกีฬาของชาติให้ขยายไปทั่วประเทศ และเน้นถึงสุขภาพพลานามัย ปลูกฝังให้เยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัย และที่สำคัญยิ่งเพื่อเป็นแผนรองรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ทำให้เกิดนักกีฬาทีมชาติต่อไป

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย (อ.ส.ก.ท.) ในขณะนั้น หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ปัจจุบันได้นำนโยบายและวัตถุประสงค์ดังกล่าวไปสู่การดำเนินงาน จึงได้มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติขึ้นครั้งแรก ที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2528 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2528 และได้จัดการแข่งขันติดต่อเรื่อยมาตามจังหวัดต่างๆ เป็นประจำทุกปีอื่นๆ

การจัดการแข่งขัน[แก้]

ครั้งที่ จังหวัดเจ้าภาพ ประธานจังหวัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ จำนวนประเภทกีฬา หมายเหตุ
1 นครราชสีมา นายสมบูรณ์ ไทยวัชรามาศ 26 เมษายน พ.ศ. 2528 - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 7
2 นครศรีธรรมราช นายเอนก สิทธิประศาสตร์ 18 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2529 10
3 สุรินทร์ นายเสนอ มูลศาสตร์ 19 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2530 10
4 เชียงราย นายอร่าม เอี่ยมอรุณ 6 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 10
5 ราชบุรี นายพีระ บุญจริง 4 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 10
6 ภูเก็ต นายเฉลิม พรหมเลิศ 25 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2533 13
7 ตรัง นายภิญโญ เฉลิมนนท์ 18 - 24 มกราคม พ.ศ. 2534 13
8 ศรีสะเกษ ร.ต.สมจิตต์ จุลพงษ์ 26 มีนาคม พ.ศ. 2535 - 1 เมษายน 2535 13
9 จันทบุรี นายวิมล พวงทอง 22 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2536 13
10 พิษณุโลก นายสวัสดิ์ ส่งสัมพันธ์ 21 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2537 13
11 สงขลา นายยุวัฒน์ วุฒิเมธี 21 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 14
12 กำแพงเพชร นายศิวะ แสงมณี 19 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 14
13 สุราษฎร์ธานี นายนิเวศน์ สมสกุล 8 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2540 15
14 อุดรธานี นายวิชัย ทัศนเศรษฐ 19 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2541 17
15 ยะลา นายสวัสดิ์ แกล้วทนงค์ 19 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2542 17
16 สุรินทร์ นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ 19 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2543 18
17 แพร่ นายอนุกูล คุณาวงศ์ 24 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2544 21
18 พังงา นายวรสิทธิ์ โรจนพานิช 24 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2545 22
19 เพชรบุรี นายนิรันดร์ชัย เพชรสิงห์ 19 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2546 24
20 สุโขทัย นายสุกิจ เจริญรัตนกุล 20 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 24
21 ชัยภูมิ นายประภากร สมิติ 20 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 27
22 ลำปาง นายอมรทัต นิรัติศยกุล 18 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 27
23 สุราษฎร์ธานี ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว 20 - 30 มกราคม พ.ศ. 2550 28
24 อุบลราชธานี นายชวน ศิรินันท์พร 19 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2551 28
25 กาญจนบุรี นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี 15 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2552 31
26 เพชรบูรณ์ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย 19 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2553 32
27 อุตรดิตถ์ นายโยธิน สมุทรคีรี 20 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 35
28 ภูเก็ต นายตรี อัครเดชา 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 40
29 มหาสารคาม นายนพวัชร สิงห์ศักดา 18 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 36
30 ศรีสะเกษ นายประทีป กีรติเรขา 13 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2557 38
31 จันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า 16 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 43
32 สุพรรณบุรี ว่าที่ ร.ต. สุพีร์พัฒน์ จองพานิช 9 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2559 41
33 ชุมพร และ ระนอง 16 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นครั้งแรกที่มีจังหวัดเจ้าภาพร่วม
34 น่าน พ.ศ. 2561

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]