ข้ามไปเนื้อหา

กีฬาคริกเกตในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กีฬาคริกเกต
ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33
สนามสนามกีฬาเทศบาลตำบลบางริ้น
วันที่16–25 มีนาคม พ.ศ. 2560

กีฬาคริกเกตในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 จัดแข่งขันที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 16 ถึง 25 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีการชิงชัยทั้งหมด 2 เหรียญทอง

รอบคัดเลือก[แก้]

รายการ วันที่ สถานที่
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 5 - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สนามกีฬากลางจังหวัดสระแก้ว
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 2 11 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 13 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สนามกีฬากลางจังหวัดบึงกาฬ
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 4 20 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5 12 - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา

จังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขัน[แก้]

จังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคริกเกตในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33

สรุปเหรียญรางวัล[แก้]

ตารางเหรียญรางวัล[แก้]

อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 จันทบุรี 1 0 0 1
มหาสารคาม 1 0 0 1
3 เชียงใหม่ 0 1 1 2
4 ขอนแก่น 0 1 0 1
5 ชลบุรี 0 0 1 1
ลำพูน 0 0 1 1
ศรีสะเกษ 0 0 1 1
รวม (7 จังหวัด) 2 2 4 8

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย จันทบุรี
บดี ดำรงคงชื่น
ณรงค์ชัย ตรีรัตน์
ธวัชชัย สาลีพันธ์
ฤทธิชัย ทองพา
พิริยะพงษ์ สวนช่วย
บุญญฤทธิ์ พลทิพย์
สุธินันท์ มอไธสง
วัชรพล เคลือแวงมล
ธนพนธ์ โยธาราช
ศฏรุฒฑ์ รุ่งเรือง
ก่อเกียรติ ชาติวงค์
วิษนุ เริงรัง
ณัฐพล สำเภาพงษ์
กิตติพัฒน์ ดาวเรือง
ปรีดี ลี้ศิริกุล
ขอนแก่น
ชาญชล ชั่งดี
อภิวัฒน์ ชาติเชื้อ
รัฐภัทธ์ วงษ์ฉิมพลี
พายุพัฒน์ สูงนารถ
สมัย ตอเงิน
จิระพงศ์ เลี้ยงวิเชียร
เปรมศักดิ์ สุทธิสำราญ
คำรณ เสนามนตรี
สว่างพงษ์ เครื่องกลาง
วสันต์ สอนศักดา
สุพัฒน์ กาแดง
อำพล มีดี
เอกราช นาคำโฮม
สิรวิชญ์ ราชประชุม
ชานนท์ สุขเจริญ
ลำพูน
อดิศร พระสิทธิเกตุกัน
ภคิน มั่นศรี
ณัฐธวัช ชมปูภู
อภินันท์ หล้าพรหม
ปิยะพงษ์ ชาติเวียง
ศุภกร หมอป่า
ธันยพงศ์ ขันอุระ
ตะวันฉาย ยะสินธ์
ธนกฤต โสภณจิตร
สิรวิชญ์ ตากันธะ
สนั่นคง ยอดเชษฐา
สุรินทร์ คงอารีวรรณ
ธนพล โกวิทเรืองชัย
เชียงใหม่
ธวัช สนวิเศษ
ศิริชัย จะคือ
ภวิศ แสนศรีเชาว์พันธ์
กวิราช ทาน๊ะ
กันต์ มาเยอะ
พณศักดิ์ แดนมะลิดอย
วิชาญ สุรานนท์นาคกุล
ศักดิ์ชัย พระแกะ
ก้องกิดากร เรืองโรจนชัย
วชิระ การุญบริรักษ์
ธิติ บุญเชิญ
นิจอ หนอไพรสน
ศราวุธ เด่นศิริโยธา
ศราวุธ แสงจันทร์
สมพล มาเยอะ
ทีมหญิง มหาสารคาม
ฐิติชญา ภักษาหาร
ศิริลักษณ์ วิทักษบุตร
ศิริลักษณ์ ฝากไธสงค์
เนตรนภา ทองพลขาว
ฐิตาพร ปัญญากอง
ทิษฏยา จันเสนา
มณีรัตน์ สุริยะมูล
อภิญญา รังวัดสา
ณัฐศรา พรหมรักษา
ศิริรัตน์ ปะนะสุนา
วันวิสา กาฬปักษ์
ชไมพร ไชยสิทธิ์สร้อย
กัลยากร บุญทันเสน
ชลิดา โพธินาม
พัทชนันท์ เวียงนนท์
เชียงใหม่
อารีย์ เทิดไพรพนา
วัลย์ศศินา มงคลพนาสถิต
จิราพร ชวลิตอนันต์กิจ
อภิสรา สุวรรณชลธี
สุทธิดา เลายี่ปา
ทิภัชชา พุทธวงค์
มนัสวี จะทอ
บุษบา จะโป
พัณณิตา มายะ
วราลี แสนโซ้ง
สุนิดา จาตุรงค์รัตนา
วารินทร์ ผาติพรสุขสันต์
นันทิพร สมคิดวิไล
เจนจิรา มาเยอะ
ขวัญฤทัย นูผ่า
ชลบุรี
แก้วตา ภูมิยา
ธัณษา บุญพวง
นัฏชา ศรีพงษ์เพริศ
วรรณิษา กุลศรี
ชนากานต์ วงค์สา
สิริวิมล เกิดขุนทด
ศุภิสรา สินธุชาติ
จิรทัปปภา จันทร์เหลือง
พิมลภัส ทองอ้ม
ชญาดา ไชยะเดช
กาญจน์ประภา วงศ์ปวน
ณัฏฐมล จันทร์สามเรือน
ไอศวรรย์ ปิ่นยะกูล
ศรีสะเกษ
ณัฐกานต์ พวงมาลัย
อลิษา องอาจ
ธีรกานต์ หาญชนะ
เกษวลี จันทร์หงษา
จิราภรณ์ อินโบราณ
ลัดดาวรรณ โพธิ์กระสังข์
สมสิตา ชุยรัมย์
ดวงหทัย บุญเจริญ
ธนภรณ์ มีฤทธิ์
ธนพร ลานตวน
สิริวิมล ศรีสรรพ์
ขวัญเนตร พงษ์วัน
จุฑารัตน์ อุ่นแก้ว
ปรียาวรรณ จารุวงศ์
ธนธน ร่วมจิตร

การแข่งขันประเภททีมชาย[แก้]

รอบแบ่งกลุ่ม[แก้]

กลุ่มเอ[แก้]

ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน ลพ ขก ชบ
ลำพูน 2 1 0 0 4
ขอนแก่น 2 1 1 0 2 71–69 92–96
ชลบุรี 2 0 0 2 0 70–72

กลุ่มบี[แก้]

ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน ชม ลพ ยล
เชียงใหม่ 2 1 0 0 4 69–65 171–60
ลพบุรี 2 1 1 0 2 150–149
ยะลา 2 0 0 2 0

กลุ่มซี[แก้]

ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน มค ศก ปน
มหาสารคาม 2 1 0 0 4 84–82 139–65
ศรีสะเกษ 2 1 1 0 2 146–113
ปัตตานี 2 0 0 2 0

กลุ่มดี[แก้]

ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน จบ กทม
จันทบุรี 1 1 0 0 2 91–89
กรุงเทพมหานคร 1 0 0 1 0

รอบคัดออก[แก้]

 
รอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศรอบชิงเหรียญทอง
 
          
 
 
 
 
เชียงใหม่129
 
 
 
กรุงเทพมหานคร110
 
เชียงใหม่79
 
 
 
ขอนแก่น92
 
มหาสารคาม77
 
 
 
ขอนแก่น111
 
ขอนแก่น106
 
 
 
จันทบุรี109
 
จันทบุรี100
 
 
 
ศรีสะเกษ99
 
จันทบุรี94
 
 
 
ลำพูน90
 
ลำพูน74
 
 
ลพบุรี73
 

การแข่งขันประเภททีมหญิง[แก้]

รอบแบ่งกลุ่ม[แก้]

กลุ่มดับเบิล-ยู[แก้]

ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน จบ สข ลบ
จันทบุรี 2 1 0 0 4 94–92 83–79
สงขลา 2 1 1 0 2 100–99
ลพบุรี 2 0 0 2 0

กลุ่มเอกซ์[แก้]

ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน ศก ปน พช
ศรีสะเกษ 2 1 0 0 4 82–81
ปัตตานี 2 1 1 0 2 100–101 85–83
เพชรบูรณ์ 2 0 0 2 0

กลุ่มวาย[แก้]

ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน มค ชบ ขก
มหาสารคาม 2 1 0 0 4 105–101 130–109
ชลบุรี 2 1 1 0 2 40–38
ขอนแก่น 2 0 0 2 0

กลุ่มแซด[แก้]

ทีม เล่น ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน ชม กทม
เชียงใหม่ 1 1 0 0 2 149–67
กรุงเทพมหานคร 1 0 0 1 0

รอบคัดออก[แก้]

 
รอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศรอบชิงเหรียญทอง
 
          
 
 
 
 
มหาสารคาม87
 
 
 
กรุงเทพมหานคร70
 
มหาสารคาม57
 
 
 
ศรีสะเกษ56
 
ศรีสะเกษ58
 
 
 
สงขลา57
 
มหาสารคาม111
 
 
 
เชียงใหม่110
 
เชียงใหม่78
 
 
 
ปัตตานี77
 
เชียงใหม่75
 
 
 
ชลบุรี71
 
จันทบุรี78
 
 
ชลบุรี79
 

อันดับการแข่งขัน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แม่แบบ:ชนิดกีฬาที่แข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33