กิจการนักศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

กิจการนักศึกษา (อังกฤษ: Student Affairs) ในความหมายเดิมใช้คำว่า “งานบุคลากรนิสิตนักศึกษา” (Student Personnel Work) หรืองาน “บริการนิสิตนักศึกษา” (Student Personnel Servies) ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกัน คือ งานหรือกิจกรรมทั้งหมดที่กระทำอย่างเป็นระบบ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและบุคลิกภาพให้เต็มตามศักยภาพ

ขอบข่ายของงานกิจการนักศึกษา[แก้]

ศาสตรจารย์ ดร.สำเนาว์ ขจรศิลป์ ให้นิยามของขอบข่ายงานกิจการนักศึกษาว่า คือ

 1. การสรรหา การคัดเลือกและการรับสมัครนักศึกษา (Admissions) โดยเฉพาะโครงการพิเศษบางโครงการ
 2. การจัดปฐมนิเทศให้นักศึกษาใหม่
 3. ระเบียนนักศึกษา
 4. บริการหอพักและอาหาร
 5. บริการอนามัย
 6. กิจกรรมนักศึกษา
 7. บริการสอนซ่อมเสริม
 8. ทุนการศึกษา
 9. บริการแนะแนว
 10. บริการจัดหางาน
 11. วินัยนักศึกษา
 12. โปรแกรมเพื่อช่วยพัฒนานักศึกษา
 13. การวิจัย และการประเมินกิจการนักศึกษา
 14. ศิษย์เก่าสัมพันธ์
 15. บริการนักศึกษาต่างชาติ
 16. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในด้านอื่นๆ
 17. การจัดกิจกรรมหรือการดำเนินการด้านอื่นๆ

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 • สำเนาว์ ขจรศิลป์. 2525. หลักการกิจการนักศึกษา. กรุงเทพมหานคร : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์.
 • สำเนาว์ ขจรศิลป์. 2539. มิติใหม่ของกิจการนักศึกษา 1: พื้นฐานและบริการนักศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
 • สำเนาว์ ขจรศิลป์. 2538. มิติใหม่ของกิจการนักศึกษา 2: การพัฒนานักศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.