กิจกรรมนักศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กิจกรรมนักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของงานกิจการนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมนอกหลักสูตรที่นักศึกษาจัดขึ้นเองด้วยความสมัครใจ ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในหลักสูตร หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "กิจกรรมนอกหลักสูตร"

วัตถุประสงค์แบะ[แก้]

1. เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการให้แก่นักศึกษา

2. เพื่อพัฒนา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ในการที่จะอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุข

3. เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มพูนความสนใจในการทำกิจกรรม

4. เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกันในการทำงานร่วมกันและร่วมกับผู้อื่น

5. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาที่ได้นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในงานกิจกรรมนักศึกษาก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

6. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่ารู้จักการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

7. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา

8. เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมที่จะไปประกอบวิชาชีพและดำเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย

ประเภทของกิจกรรม[แก้]

1. กิจกรรมส่วนกลาง เช่น องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา สภานักศึกษา และชมรมต่างๆ

2. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เช่น ค่ายอาสาพัฒนา

3. กิจกรรมกีฬา

4. กิจกรรมนันทนาการ

5. กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม

6. กิจกรรมวิชาการ