กิจกรรมนอกหลักสูตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กิจกรรมนอกหลักสูตร (อังกฤษ: Extracurricular activities) คือ กิจกรรมที่นักเรียนนักศึกษาปฏิบัตินอกเหนือจากขอบเขตของหลักสูตรปกติของการศึกษาในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย กิจกรรมนอกหลักสูตรมีอยู่ในทุกระดับชั้นการศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย

กิจกรรมนอกหลักสูตร โดยทั่วไปมักเป็นไปโดยความสมัครใจมากกว่าถูกบังคับให้เข้าร่วม และส่วนใหญ่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร และมักเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านสังคมหรือการบำเพ็ญประโยชน์ ไม่เน้นวิชาการ แต่อาจเกี่ยวข้องกับวิชาที่ศึกษา และมีอยู่หลากหลายด้าน เช่น กิจกรรมออกค่ายอาสา ค่ายศิลปะ ชมรมวิทยาศาสตร์ ชมรมดนตรีหรือกีฬาต่างๆ ชมรมวรรณศิลป์ โต้วาที เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมมักอยู่ในระดับอายุหรือการศึกษาที่ใกล้เคียงกัน

นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร มักจะดำเนินการจัดการกิจกรรมเหล่านั้นด้วยตนเอง ภายใต้การควบคุมดูแลของคณาจารย์ และการสนับสนุนจากผู้มีอุปการคุณ

ดูเพิ่ม[แก้]