ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพีเดีย:คู่มือการเขียน/การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ในภาษาไทยมีระบบอ้างอิงระบบเดียวในการทับศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยทางราชการกำหนดไว้ให้ใช้หลักเกณฑ์การทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน[1]

หลักทั่วไป

[แก้]

1. พยัญชนะ ให้ถอดเป็นพยัญชนะภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ในตารางเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษ

2. สระ ให้ถอดตามการออกเสียงในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ โดยเทียบเสียงสระภาษาไทยตามตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ

3. การใช้เครื่องหมายทัณฑฆาต

3.1 พยัญชนะตัวที่ไม่ออกเสียงในภาษาไทย ให้ใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับไว้ เช่น
horn = ฮอร์น
3.2 คำหรือพยางค์ที่ตัวสะกดมีพยัญชนะตามมาหลายตัว ให้ใส่เครื่องหมายทัณฑฆาต ไว้บนพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงตัวสุดท้าย แต่เพียงแห่งเดียว เช่น
Barents = แบเร็นตส์
3.3 คำหรือพยางค์ที่มีพยัญชนะไม่ออกเสียงอยู่หน้าตัวสะกด ที่ยังมีพยัญชนะตามหลังมาอีก ให้ตัดพยัญชนะที่อยู่หน้าตัวสะกดออก และใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตไว้บนพยัญชนะตัวสุดท้าย เช่น
world = เวิลด์ (ไม่ใช่ เวิร์ล)

4. การใช้ไม้ไต่คู้ ควรใช้ในกรณีต่อไปนี้

4.1 เพื่อให้เห็นแตกต่างจากคำไทย เช่น
log = ล็อก (ให้ต่างจากคำว่า ลอก ในภาษาไทย)
4.2 เพื่อช่วยให้ผู้อ่านแยกพยางค์ได้ถูกต้อง เช่น
Okhotsk = โอค็อตสก์

5. การใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์ การเขียนคำทับศัพท์ ไม่ต้องใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ ยกเว้นในกรณีที่คำนั้นมีเสียงซ้ำกับคำไทย จนทำให้เกิดความสับสน อาจใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ได้ เช่น

coma = โคม่า (ไม่ใช่ โคมา (วัวมา))

6. พยัญชนะซ้อน (double letter) คำที่มีพยัญชนะซ้อนเป็นตัวสะกด ถ้าเป็นศัพท์ทั่วไป ให้ตัดออกตัวหนึ่ง เช่น

football = ฟุตบอล

แต่ถ้าเป็นศัพท์ทางวิชาการหรือวิสามานยนามให้เก็บไว้ทั้ง 2 ตัว โดยใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตไว้ที่ตัวท้าย เช่น

cell = เซลล์ (ไม่ใช่ เซล)

ถ้าพยัญชนะซ้อนอยู่กลางศัพท์ให้ถือว่า พยัญชนะซ้อนตัวแรกเป็นตัวสะกดของพยางค์หน้า และพยัญชนะซ้อนตัวหลัง เป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ต่อไป เช่น

broccoli = บรอกโคลี

7. คำที่ตัวสะกดของพยางค์หน้าออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ตัวต่อไปด้วย ให้ถือหลักเกณฑ์ดังนี้

7.1 ถ้าสระของพยางค์หน้าเป็นเสียงสระอะ ซึ่งเมื่อทับศัพท์ต้องใช้รูปไม้หันอากาศ ให้ซ้อนพยัญชนะตัวสะกดของพยางค์หน้า เข้าอีกตัวหนึ่งเพื่อเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ต่อไป เช่น
double = ดับเบิล
7.2 ถ้าสระของพยางค์หน้าเป็นสระอื่นที่ไม่ใช่สระอะ ให้ทับศัพท์ตามรูปพยัญชนะภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องซ้อนพยัญชนะ เช่น
California = แคลิฟอร์เนีย
7.3 ถ้าเป็นคำที่เกิดจากการเติมปัจจัย เช่น -er, -ing, -ic, -y และการทับศัพท์ตามรูปพยัญชนะภาษาอังกฤษดังข้อ 7.2 อาจทำให้ออกเสียงผิดไปจากภาษาเดิมมาก ให้ซ้อนพยัญชนะตัวสะกดของพยางค์ต้นอีกหนึ่งเพื่อให้เห็นเค้าคำเดิม เช่น
booking = บุกกิง

8. คำประสมที่มีเครื่องหมายยัติภังค์ (hyphen) ให้ทับศัพท์โดยเขียนติดต่อกันไป เช่น

Cross-stitch = ครอสสติตช์ (ไม่ใช่ ครอส-สติตช์)

ยกเว้นในกรณีที่เป็นศัพท์ทางวิชาการหรือวิสามานยนามให้คงไว้ เช่น

Cobalt-60 = โคบอลต์-60

9. คำประสมซึ่งในภาษาอังกฤษเขียนแยกกัน เมื่อทับศัพท์ให้เขียนติดกันไป ไม่ต้องแยกคำตามภาษาเดิม เช่น

night club = ไนต์คลับ

10. คำคุณศัพท์ที่มาจากคำนาม ซึ่งมีปัญหาว่าจะทับศัพท์ในรูปคำนามหรือคำคุณศัพท์นั้น ให้ถือหลักเกณฑ์ดังนี้

10.1 ถ้าคำคุณศัพท์นั้นมีความหมายเหมือนคำนาม หรือหมายความว่า "เป็นของ" หรือ "เป็นเรื่องของ" คำนามนั้น ให้ทับศัพท์ในรูปคำนาม เช่น
hyperbolic curve = ส่วนโค้งไฮเพอร์โบลา (ไม่ใช่ ส่วนโค้งไฮเพอร์โบลิก)
10.2 ถ้าคำคุณศัพท์นั้นมีความหมายว่า "เกี่ยวข้องกับ" หรือ "เกี่ยวเนื่องจาก" คำนามนั้น ให้ทับศัพท์ในรูปคำนามโดยใช้ คำประกอบ เชิง แบบ อย่าง ทาง ชนิด ระบบ ฯลฯ แล้วแต่ความหมาย เช่น
electronic power conversion = การแปลงผันกำลังเชิงอิเล็กทรอนิกส์
10.3 ในกรณีที่การทับศัพท์ในรูปคำนามตามข้อ 10.1 และข้อ 10.2 ทำให้เกิดความหมายกำกวมหรือคลาดเคลื่อน ให้ทับศัพท์ในรูปคำคุณศัพท์ เช่น
metric system = ระบบเมตริก (ไม่ใช่ ระบบเมตร)

11. คำคุณศัพท์ที่มาจากชื่อบุคคล ให้ทับศัพท์ตามชื่อของบุคคลนั้น ๆ โดยใช้คำประกอบ ของ แบบ ระบบ ฯลฯ แล้วแต่ความหมาย เช่น

Euclidean geometry = เรขาคณิตระบบยุคลิด

ยกเว้นในกรณีที่คำคุณศัพท์ที่มาจากชื่อบุคคล เป็นชื่อเฉพาะที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในแต่ละวงการ ซึ่งอาจสังเกตได้จากการที่ในภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้อักษรตัวใหญ่ขึ้นต้น ให้ทับศัพท์ในรูปคำคุณศัพท์

12. คำคุณศัพท์เกี่ยวกับชนชาติต่าง ๆ ให้ทับศัพท์ในรูปคำนามที่เป็นชื่อประเทศ เช่น

Swedish people = คนสวีเดน (ไม่ใช่ คนสวีดิช)
Hungarian dance = ระบำฮังการี (ไม่ใช่ ระบำฮังกาเรียน)

ยกเว้นชื่อที่เคยใช้มานานแล้ว ได้แก่ ...เยอรมัน ...กรีก ...ไอริช ...ดัตช์ ...สวิส ...อังกฤษ และ ...อเมริกัน เช่น เรือกรีก (ไม่ใช่ เรือกรีซ) รถอเมริกัน (ไม่ใช่ รถอเมริกา)

13. การวางตำแหน่งคำคุณศัพท์ในคำทับศัพท์ ให้ถือหลักเกณฑ์ดังนี้

13.1 คำคุณศัพท์ที่ประกอบคำนามที่เป็นภาษาไทย หรือเป็นคำทับศัพท์ แต่ได้ใช้ในภาษาไทยมาจนถือเป็นคำไทยแล้ว ให้วางคำคุณศัพท์ไว้หลังคำนาม เช่น
cosmic ray = รังสีคอสมิก
13.2 ถ้าทั้งคำคุณศัพท์และคำนามเป็นคำทับศัพท์ที่ยังไม่ถือเป็นคำไทย ให้ทับศัพท์ตรงตามศัพท์เดิม เช่น
Arctic Circle = อาร์กติกเซอร์เคิล (ไม่ใช่ วงกลมอาร์กติก)
13.3 ถ้าต้องการเน้นว่าคำนามนั้นเป็นสิ่งที่มีหลายชนิดและคำคุณศัพท์ที่ประกอบเป็นชนิดหนึ่งของคำนามนั้น อาจทับศัพท์โดยใช้คำประกอบ แบบ ชนิด ระบบ ฯลฯ มาแทรกไว้ระหว่างคำนามกับคำคุณศัพท์ เช่น
normal matrix = เมทริกซ์แบบนอร์แมล

14. คำย่อ ให้เขียนชื่อตัวอักษรนั้น ๆ ลงเป็นภาษาไทยดังนี้

A = เอ B = บี C = ซี
D = ดี E = อี F = เอฟ
G = จี H = เอช I = ไอ
J = เจ K = เค L = แอล
M = เอ็ม N = เอ็น O = โอ
P = พี Q = คิว R = อาร์
S = เอส T = ที U = ยู
V = วี W = ดับเบิลยู X = เอกซ์
Y = วาย Z = ซี

คำย่อให้เขียนติดกัน โดยไม่ใส่จุดและไม่เว้นวรรค เช่น

DDT = ดีดีที
F.B.I. = เอฟบีไอ

15. คำทับศัพท์ที่ผูกขึ้นจากตัวย่อ ซึ่งอ่านออกเสียงได้เสมือนคำคำหนึ่ง มิได้ออกเสียงเรียงตัวอักษร ให้เขียนตามเสียงที่ออกและไม่ต้องใส่จุด เช่น

UNESCO = ยูเนสโก

16. ตัวย่อชื่อบุคคล ให้เขียนโดยใส่จุด และเว้นช่องไฟระหว่างชื่อกับนามสกุล เช่น

D.N. Smith = ดี.เอ็น. สมิท

ตารางเทียบเสียง

[แก้]

เสียงพยัญชนะ

[แก้]

คำหรือพยางค์ที่มีพยัญชนะต้นหลายตัว และตัวหน้าไม่ออกเสียง เมื่อเขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทย ไม่ต้องใส่พยัญชนะตัวที่ไม่ออกเสียง เช่น

  • gnat = แนต
  • knight = ไนต์
  • psycho = ไซโค
  • pneumonia = นิวมอเนีย

วิสามานยนาม ที่ในภาษาอังกฤษออกเสียงเฉพาะพิเศษนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในตาราง ให้ถอดตามการออกเสียง เช่น

  • Worcester = วุร์สเตอร์
  • Marble Arch = มาร์บะลาช
ตัวอักษร พยัญชนะขึ้นต้น ตัวอย่าง พยัญชนะลงท้าย ตัวอย่าง หมายเหตุ
b base = เบส Gibb = กิบบ์  
c cubic = คิวบิก  
ca, co, cu, cl, cr cat = แคต
cone = โคน
Cuba = คิวบา
Cleo = คลีโอ
crown = คราวน์
     
ce cell = เซลล์ Greece = กรีซ  
ci, cy cigar = ซิการ์
cyclone = ไซโคลน
     
c (ออกเสียง ช) glacier = เกลเชียร์ รากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส
หมายเหตุ คำที่พยางค์สุดท้ายเป็น ca, co และ cer (ที่ออกเสียงเกอร์) ซึ่งไทยเรานิยมใช้เสียง ก ให้ใช้ ก ตัวอย่าง America = อเมริกา, disco = ดิสโก, soccer = ซอกเกอร์
ch (ออกเสียง ช) Chicago = ชิคาโก Beach = บีช  
ch (ออกเสียง ค) Chios = คิออส Angioch = แอนติออก รากศัพท์มาจากภาษากรีก
ck Brunswick = บรันสวิก  
หมายเหตุ ck เมื่อเป็นตัวสะกดและพยัญชนะต้นของพยางค์ต่อไปให้ใช้ กก ตัวอย่าง Rocky = รอกกี, locket = ล็อกเกต
d dextrin = เดกซ์ทริน Dead Sea = เดดซี  
f Fox = ฟอกซ์ Clifion = คลิฟตัน  
g magnesium = แมกนีเซียม  
ga, ge*, gi*, go, gu, gl, gr galaxy = กาแล็กซี
forget-me-not = ฟอร์เกตมีนอต
gift = กิฟต์
golf = กอล์ฟ
gulf = กัลฟ์
Gladstone = แกลดสโตน
grand = แกรนด์
rogue = โรก * ge และ gi บางคำออกเสียง ก บางคำออกเสียง จ
ge*, gi*, gy gestagen = เจสตาเจน
engineer = เอนจิเนียร์
gyro = ไจโร
rouge = รูจ  
gh ghetto = เกตโต ฟ, ก Gough = กอฟ
Pittsburgh = พิตส์เบิร์ก
 
gh (ไม่ออกเสียง) Hugh = ฮิว  
gn (g ไม่ออกเสียง) gneiss = ไนส์ design = ดีไซน์
หมายเหตุ gn ถ้าเป็นตัวสะกดและพยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไป แล้วออกเสียง /ñ/ ใช้ นญ ตัวอย่าง Bologna = โบโลนญา, Cognac = คอนญัก
h Haematite = ฮีมาไทต์      
h (ไม่ออกเสียง) honour = ออเนอร์ John = จอห์น  
ตัวอักษร พยัญชนะขึ้นต้น ตัวอย่าง พยัญชนะลงท้าย ตัวอย่าง หมายเหตุ
j Jim = จิม     คำอังกฤษแท้ไม่มีการลงท้ายด้วย j
k Kansas = แคนซัส York = ยอร์ก  
k (เมื่อเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์สุดท้าย) bunker = บังเกอร์
market = มาร์เกต
Yankee = แยงกี
 
kh khartoum = คาร์ทูม Sikh = ซิก  
l locket = ล็อกเกต Shell = เชลล์  
m micro = ไมโคร Tom = ทอม  
n nucleus = นิวเคลียส cyclone = ไซโคลน  
หมายเหตุ n เมื่อเป็นตัวสะกดและมีพยัญชนะ c, ch, g, k, qu ฯลฯ ตามแล้วทำให้เสียง n ที่เป็นตัวสะกดออกเสียงเป็น ง ให้ถอด n เป็น ง ตัวอย่าง Anglo-Saxon = แองโกลแซกซัน, function = ฟังก์ชัน, parenchyma = พาเรงคิมา, Frank = แฟรงก์
p parabola = พาราโบลา capsule = แคปซูล  
หมายเหตุ p เมื่อเป็นพยัญชนะต้นให้ใช้ พ โดยตลอด ยกเว้นกลุ่มพยัญชนะบางกลุ่มที่ไทย นิยมใช้เสียง ป ให้ใช้ ป ดังนี้ super-; -pa, -pean, -per, -pia, -pic, -ping, -pion, -po, -pus และ -py ตัวอย่าง superman = ซูเปอร์แมน, Europa = ยูโรปา, bumper = บัมเปอร์, topic = ทอปปิก, shopping = ชอปปิง, hippy = ฮิปปี, hippo = ฮิปโป, olympus = โอลิมปัส
ph phosphorous = ฟอสฟอรัส graph = กราฟ  
q Qatar = กาตาร์ Iraq = อิรัก  
qu (ออกเสียง คว) คว Quebec = ควิเบก  
qu (ออกเสียง ค) Liquor = ลิเคอร์ Mozambique = โมซัมบิก  
r radium = เรเดียม barley = บาร์เลย์ เสียง r ไม่ใช่เสียงสะกด แต่เมื่อลงท้ายให้ใช้ทัณฑฆาตเพื่อให้เสียง /ɹ/ ยังอยู่
rh rhodonite = โรโดไนต์
murrha = เมอร์รา
myrrh = เมอรห์ รากศัพท์มาจากภาษากรีก
s Lagos = ลากอส  
s+สระ silicon = ซิลิคอน      
s+พยัญชนะ Sweden = สวีเดน      
s (ออกเสียง ช) Asia = เอเชีย      
son (อยู่ท้ายชื่อ) สัน Johnson = จอห์นสัน      
's ส์ King's Cup = คิงส์คัป  
sc (ออกเสียง ซ) scene = ซีน      
sc (ออกเสียง สก) สก screw = สกรูว สก disc = ดิสก์  
sch (ออกเสียง ซ) scheelite = ซีไลต์      
sch (ออกเสียง ช) schism = ชิซึม      
sch (ออกเสียง สก) สก school = สกูล      
sh shamal = ชามาล harsh = ฮาร์ช  
sm ซึม protoplasm = โพรโทพลาซึม  
sk สก skyros = สกิรอส สก task = ทาสก์  
sp สป spray = สเปรย์
spore = สปอร์
     
st สต Stanford = สแตนฟอร์ด
strip = สตริป
     
หมายเหตุ sc sk sp และ st ที่ถอดเป็น สก, สก, สป, และ สต ตามลำดับ ถ้า s อยู่กลางศัพท์ และเป็นตัวสะกดของพยางค์หน้า ให้ถอด c k p และ t นั้น เป็น ค ค พ และ ท ตัวอย่าง Wisconsin = วิสคอนซิน, Muskegon = มัสคีกัน, asparagus = แอสพารากัส, distemper = ดิสเทมเปอร์
ตัวอักษร พยัญชนะขึ้นต้น ตัวอย่าง พยัญชนะลงท้าย ตัวอย่าง หมายเหตุ
t Tasmania = แทสเมเนีย
trombone = ทรอมโบน
Kuwait = คูเวต  
หมายเหตุ t เมื่อเป็นพยัญชนะต้น ใช้ ท โดยตลอด ยกเว้นกลุ่มพยัญชนะบางกลุ่มที่ไทยเรานิยมใช้เสียง ต ให้ใช้ ต ดังนี้ anti-, auto-, inter-, multi-, photo-; -ta, -ter, -ti, -tic, -ting, -tis, -to, -ton, -tor, -tre, -tum, -tus และ -ty ตัวอย่าง antibody = แอนติบอดี, intercom = อินเตอร์คอม, computer = คอมพิวเตอร์, quantum = ควอนตัม, zygomata = ไซโกมาตา
th thorium = ทอเรียม zenith = เซนิท  
th This = ดิส  
thm ทึม biorhythm = ไบโอริทึม
logarithm = ลอการิทึม
 
ti (ออกเสียง ช) nation = เนชัน
strontium = สตรอนเชียม
 
v volt = โวลต์ love = เลิฟ
perovskite = เพอรอฟสไกต์
 
v (เมื่อเป็นตัวสะกดของพยางค์ต้นและเป็นตัวนำของพยางค์ต่อไปด้วย) ฟว Livingstone = ลิฟวิงสโตน
w Wales = เวลส์ cowboy = คาวบอย  
wh (ออกเสียง ว) White = ไวต์  
wh (ออกเสียง ฮ) Whewell = ฮิวเอลล์  
x Xenon = ซีนอน กซ boxer = บอกเซอร์
oxford = ออกซฟอร์ด
onyx = โอนิกซ์
 
y Yale = เยล key = คีย์  
z zone = โซน Vaduz = วาดุซ  

เสียงสระ

[แก้]
สระ เสียง ตัวอย่าง คำทับศัพท์
a แอ badminton แบดมินตัน
อะ aluminium อะลูมิเนียม
อา Chicago ชิคาโก
เอ Asia เอเชีย
ออ football ฟุตบอล
aa อา bazaar บาซาร์
แอ Aaron แอรอน
ae อี* Aegean อีเจียน
แอ aerosphere แอโรสเฟียร์
เอ sundae ซันเด
a_e เอ date เดต
สระ เสียง ตัวอย่าง คำทับศัพท์
aea เอีย Judaea จูเดีย
aer เออ kaersutite เคอร์ซูไทต์
ai เอ Spain สเปน
ไอ Cairo ไคโร
air แอ Bel Air เบลแอร์
ao เอา Mindanao มินดาเนา
ar แอ arrow แอร์โรว์
อา bar บาร์
ออ ward วอร์ด
เออ Edward เอดเวิร์ด
สระ เสียง ตัวอย่าง คำทับศัพท์
are แอ** mare แมร์
au อา laugh ลาฟ
ออ Augusta ออกัสตา
เอา Bissau บิสเซา
โอ*** Auger โอเจอร์
แอ Laughlin แลฟลิน
aw ออ lawerence ลอว์เรนซ์
ay เอ Malay มาเลย์
ayr แอ Ayrcher แอร์เชอร์
* ae ที่ออกเสียง "อี" มาจาก æ ซึ่งเป็นอักษรโบราณ
** ยกเว้นคำว่า are (verb to be) อ่านว่า "อาร์"
*** เป็นชื่อบุคคล Pierre Victor Auger หากเป็นคำศัพท์ทั่วไปอ่านว่า "ออเกอร์"
สระ เสียง ตัวอย่าง คำทับศัพท์
e อี Sweden สวีเดน
เอ Lebanon เลบานอน
อิ* electronics อิเล็กทรอนิกส์
เอะ Mexico เม็กซิโก
ea อี Guinea กินี
เอ Dead Sea เดดซี
เอีย Caribbean แคริบเบียน
ear แอ Bear แบร์
เอีย gear เกียร์
อา heart ฮาร์ต
เออ Pearl Harbour เพิร์ลฮาร์เบอร์
eau โอ** Beaufort โบฟอร์ต
อิว beauty บิวตี
ee อี Greenwich กรีนิช
สระ เสียง ตัวอย่าง คำทับศัพท์
eer เอีย beer เบียร์
ei อี Neit นีต
ไอ Einsteinium ไอน์สไตเนียม
เอ Beirut เบรุต
eir แอ heir แอร์
เอีย Peirse เพียร์ส
เออ Peirce เพิร์ส
eo อี people พีเพิล
เอ Leominster เลมินสเตอร์
เอีย Napoleon นะโปเลียน
เอียว Borneo บอร์เนียว
eou โอ Seoul โซล
er เออ Canberra แคนเบอร์รา
อา Clerk คลาร์ก
สระ เสียง ตัวอย่าง คำทับศัพท์
ere เอีย Cashmere แคชเมียร์
eu^ อิว leukemia ลิวคีเมีย
ยุ Europe ยุโรป
ยู Euphrates ยูเฟรทีส
เอีย oleum โอเลียม
อู Reuben รูเบ็น
eur เออ fleur-de-lis เฟลอร์เดอลีส์
ew^ อิว New York นิวยอร์ก^^
โอ*** sew โซว์
อู Andrew แอนดรูว์
ey เอ Yardley ยาร์ดเลย์
อี key คีย์
* ใช้เฉพาะคำว่า electronics และ electron ที่แทนด้วยเสียง "อิ" เนื่องจากเป็นคำทับศัพท์ที่ใช้มานานแล้ว
** คำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส
*** เฉพาะคำนี้เท่านั้นที่ออกเสียง "โอ" แต่สำหรับ sewer อ่านว่า "ซูเวอร์"
^ โดยทั่วไป หากตามหลังเสียง /tʃ/, /dʒ/, /j/, /ɹ/, พยัญชนะ+/l/, /s/, /l/, /z/, /θ/ จะออกเสียง "อู"
และในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน หากตามหลังเสียง /t/, /d/, /n/ ก็จะออกเสียง "อู" ในขณะที่แบบบริเตนออกเสียง "อิว"
ดูเพิ่มที่ Y-cluster reductions ในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ
^^ New York สะกดนิวยอร์ก ตามระบบของไทย คำนี้ในภาษาอังกฤษอเมริกันอ่าน นูยอร์ก
สระ เสียง ตัวอย่าง คำทับศัพท์
i อิ king คิง
อี ski สกี
ไอ Liberia ไลบีเรีย
ia เอีย India อินเดีย
ie อี riebeckite รีเบกไกต์
เอีย Soviet โซเวียต
อาย pie พาย
ไอ necktie เนกไท
ier เอีย glacier เกลเชียร์
สระ เสียง ตัวอย่าง คำทับศัพท์
iew อิว view วิว
ion เอียน Union ยูเนียน
อัน* lotion โลชัน
ir เออ zircon เซอร์คอน
อี Pamir ปามีร์
ire ไอ Ireland ไอร์แลนด์
เออ Hampshire แฮมป์เชอร์
เอีย Hampshire แฮมป์เชียร์
iu เอีย aluminium อะลูมิเนียม
* ยกเว้นคำว่า ion (ประจุไฟฟ้า) อ่านว่า "ไอออน" สำหรับ -tion, -sion, -shion ที่ออกเสียง /ʃn/ ให้ถอดเสียงเป็น "ชัน"
สระ เสียง ตัวอย่าง คำทับศัพท์
o โอ Cairo ไคโร
ออ Tom ทอม
อะ Washington วอชิงตัน
อู Today ทูเดย์
oa ออ Broadway บรอดเวย์
โอ Oakland โอกแลนด์
อัว Samoa ซามัว
oar ออ board บอร์ด
oe โอ Joe โจ
อู Shoemaker ชูเมกเกอร์
เออ goethite เกอไทต์
อี* phoenix ฟีนิกซ์
oer เออ oerlikon เออร์ลิคอน
oi ออย thyroid ไทรอยด์
อัว** chamois ชามัวส์
สระ เสียง ตัวอย่าง คำทับศัพท์
oo อุ foot ฟุต
อู wood วูด
อะ Bloodsworth บลัดส์เวิร์ท
oor อัว Moore มัวร์
ออ door ดอร์
โอ Doorn โดร์น
or ออ corruption คอร์รัปชัน
เออ Windsor วินด์เซอร์
ore ออ Thomas More ทอมัส มอร์
โอ Ben More เบน โมร์
ou เอา counter เคาน์เตอร์
อาว ground กราวนด์
โอ Boulder โบลเดอร์
อะ thermocouple เทอร์โมคัปเปิล
อุ soup ซุป
อู Vancouver แวนคูเวอร์
สระ เสียง ตัวอย่าง คำทับศัพท์
our ออ bournonite บอร์โนไนต์
เออ Melbourne เมลเบิร์น
อัว tour ทัวร์
โอ Mourne โมร์น
ow โอ bowling โบว์ลิง
เอา Cowpens เคาว์เพนส์
อาว townhouse ทาวน์เฮาส์
อู Cowper คูว์เปอร์
oy ออย Lloyd ลอยด์
* oe ที่ออกเสียง "อี" มาจาก œ ซึ่งเป็นอักษรโบราณ
** คำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส

U, Y

[แก้]
สระ เสียง ตัวอย่าง คำทับศัพท์
u^ อะ Hungary ฮังการี
อิว Cuba คิวบา
อุ Lilliput ลิลลิพุต
อู Kuwait คูเวต
ยู Uranium ยูเรเนียม
อิ busy บิซี
ua อัว Guadalupe กัวดาลูป
ue^ อิว Tuesday ทิวส์เดย์
อู wuestite วูสไทต์
สระ เสียง ตัวอย่าง คำทับศัพท์
ui อุ fruit ฟรุต
อู juice จูซ
อิ circuit เซอร์คิต
ไอ Ruislip ไรสลิป
uir อิว Muir มิวร์
ur เออ hurricane เฮอร์ริเคน
ure อัว Sure ชัวร์
เออ lecture เลกเชอร์
เอียว Pure เพียวร์
สระ เสียง ตัวอย่าง คำทับศัพท์
uy ไอ Schuyler สไกเลอร์
อาย Guy กาย
       
y อิ Odyssey โอดิสซีย์
อี Syria ซีเรีย
ไอ cyclone ไซโคลน
ye ไอ rye ไรย์
yr เออ Myrna เมอร์นา
^ โดยทั่วไป หากตามหลังเสียง /tʃ/, /dʒ/, /j/, /ɹ/, พยัญชนะ+/l/, /s/, /l/, /z/, /θ/ จะออกเสียง "อู"
และในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน หากตามหลังเสียง /t/, /d/, /n/ ก็จะออกเสียง "อู" ในขณะที่แบบบริเตนออกเสียง "อิว"
ดูเพิ่มที่ Y-cluster reductions ในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่ม

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]
  1. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 106 (153 ก): 439–464. 14 Sep 1989. สืบค้นเมื่อ 25 Sep 2018.

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]