การทำหน้าที่ของไต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Diagram showing a schematic nephron and its blood supply. The basic physiologic mechanisms of handling fluid and electrolytes by the nephron - filtration, secretion, reabsorption, and excretion - are labelled.

ในวักกะวิทยา (วิทยาไต) การทำงานของไตอาจหมายถึงค่าที่ใช้บ่งชี้สภาพของไต หรือหน้าที่โดยปกติของไตก็ได้ อัตราการกรองที่โกลเมอรูลัสคืออัตราการไหลของสารน้ำที่ถูกกรองผ่านไต อัตราการชำระครีเอทินีนคือปริมาตรของพลาสมา (น้ำเลือด) ที่ถูกกรองเอาครีเอทินีนออกไปจนหมด ในหนึ่งหน่วยเวลา มีประโยชน์สามารถใช้ประมาณค่า GFR ได้ เนื่องจากการวัด GFR ที่แท้จริง มีความยุ่งยากมากจนไม่อาจทำได้ในการให้บริการสาธารณสุขปกติ โดยค่า CrCl จะสูงกว่า GFR จริงๆ เนื่องจากร่างกายมีการขับครีเอทินีนผ่านกลไกอื่นที่ไม่ใช่การกรองด้วย ทั้งนี้กลไกนี้ยับยั้งได้ด้วยยา cimetidine