กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พุทธศักราช 2557, กรรมการกฤษฎีกา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1] และอดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550

ประวัติ[แก้]

อาจารย์ กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ เกิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2498 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (Public International Law) จาก King's College มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร[2]

การทำงาน[แก้]

กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ เริ่มรับราชการในปี 2520 ในตำแหน่งนิติกร 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในปี 2525 เป็นเลขานุการกรรมการร่างกฎหมาย ในปี 2533 เป็นพนักงานผู้รับผิดชอบสำนวน (นิติกร 8ว.) ในปี 2541 เป็นผู้อำนวยการกองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในปี 2543 ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง (นักบริหารงานศาลปกครอง 10 บส.) ในปี 2555 เป็นที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง ( พนักงานคดีปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะและสมรรถนะ (ระดับ 11))[3] เกษียณอายุจากราชการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 [4]

เคยเป็นผู้ช่วยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2539 ของนายอานันท์ ปันยารชุน โดยปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 [5] ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 [6] โดยดำรงตำแหน่งเลขานุการกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และประธานอนุกรรมาธิการยกร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเบื้องต้น (ยกร่างรายมาตรา)ต่อมาเมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้มีมติแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 และเคยเป็นกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2558[7] อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยศรีปทุม

ได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555 [8] [9] ได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557[10] ได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 [11] นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาการร่างกฎหมายและกระบวนการทางนิติบัญญัติ เป็น อกพ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราชการ อกพ.วิสามัญเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน และ อกพ.วิสามัญเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เป็นอนุกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

รางวัลและเกียรติคุณ[แก้]

 • พ.ศ. 2559 ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นนิสิตเก่านิติศาสตร์ดีเด่นจากสมาคมนิสิตเก่า คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/034/36.PDF
 2. ประวัตินางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ ประวัติและคุณวุฒิ
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองพ้นจากตำแหน่ง
 5. ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (จำนวน ๓๕ คน)
 6. ประกาศสภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่องแต่งตั้งกรรมาธิการยกร่างฐธรรมนูญ
 7. ประวัตินางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ การทำงาน
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกา [จำนวน ๑๐๘ ราย ๑. กมลชัย รัตนสกาววงศ์ ฯ
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกา
 10. ประกาศพระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [จำนวน ๑๕ ราย ๑. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ ฯลฯ ]