Fuck

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอื่น หรือใช้อักษรในภาษาอื่น เนื่องจากต้องการคงไว้ตามต้นฉบับ หรือไม่มีชื่อภาษาไทยที่เหมาะสม

Fuck เป็นคำกริยาในภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายว่า "การร่วมเพศ" หรืออาจมีความหมายว่าถูกโกง (to be cheated) เช่น "I got fucked by a scam artist" ความหมาย "ฉันถูกศิลปินชั่ว ๆ โกง" ถ้าอยู่ในรูปแบบคำนามที่เป็นบุคคล (เช่นเดียวกับคำว่า fucker) จะหมายถึงคู่ที่มีเพศสัมพันธ์ ในบางครั้งอาจใช้เป็นคำอุทาน ส่วนคำว่า fucking จะใช้เพื่อเน้นย้ำ คำว่า to fuck อาจใช้เป็นสกรรมกริยาหรืออกรรมกริยา และในบางครั้งใช้เป็นคำประสมเช่น fuck off ซึ่งแปลว่า เสียเวลาเปล่า หรือ หุปปากซะ, fuck up, และ fuck with การใช้ส่วนใหญ่เป็นในรูปแบบของคำหยาบ fuck ยังสามารถมีความหมายถึง วุ่นไปกับ หรือ ทำในสิ่งอยุติธรรมหรือรุนแรง ในบางประโยคอย่างเช่น "don't give a fuck" จะมีความหมายใกล้กับคำว่า "damn" (ห่า) ส่วน "what the fuck" เป็นการสบถในสิ่งทีคร่ำเคร่งอยู่

การใช้คำนี้ อาจถูกถือว่าเป็นคำหยาบ บางครั้งจึงมีการเปลี่ยนตัวสะกด หรือปิดบังบางพยัญชนะ เช่น f-ck, f**k, fsck, fcku หรืออื่นๆ แต่ในบางครั้งก็มีการใช้คำนี้ในสถานการณ์ซึ่งมีความเป็นกันเอง หรือใช้กับเพื่อนสนิท จึงไม่จำเป็นว่าคำนี้จะต้องเป็นคำหยาบเสมอไป เมื่อใช้อุทานหรือระบายอารมณ์ในสถานการณ์ที่ไม่พอใจ หรือใช้ด่าทอ อาจใช้คำอื่นที่เกี่ยวข้องกับคำนี้ เช่นคำว่า motherfucker (หมายถึง การร่วมเพศกับแม่ของผู้ถูกด่าทอ) ซึ่งเป็นคำพูดที่พบได้ค่อนข้างบ่อยในผู้ใช้ภาษาอังกฤษปัจจุบัน

ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Fuck&oldid=5526199"