โรงเรียนโยธินบำรุง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนโยธินบำรุง
Yotinbumrung.jpg
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Yothinbamrung School
อักษรย่อ ย.บ. / Y.B.
ประเภท โรงเรียนรัฐ สังกัด สพฐ.
ก่อตั้ง 5 มิถุนายน พ.ศ. 2484

โรงเรียนโยธินบำรุง ที่ตั้ง 283 ถนนราชดำเนิน (ค่ายวชิราวุธ) ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 มีเนื้อที่ 27 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนโยธินบำรุง
โรงเรียนโยธินบำรุง


โรงเรียนโยธินบำรุง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2484 โดย พลเอกหลวงเสนาณรงค์ (ศักดิ์ เสนาณรงค์) ผู้ก่อตั้ง ณ บริเวณบ้านพักทหารปืนใหญ่ ที่ 5 ได้เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4 เมื่อโรงเรียนเจริญก้าวหน้าขึ้น ได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณสถานที่ปัจจุบันนี้ และได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมปลาย ในขณะนั้นได้รับเงินสนับสนุนจากกองทัพบกสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายประจำปี โดยเหตุนี้โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนกองทัพอุปถัมภ์ โยธินบำรุง ใช้ย่อว่า ทบอ. โยธินบำรุง ในสมัยจอมพลสกฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้บัญชาการทหารบก โรงเรียนได้ดำเนินการสอนเรื่อยมา ในปีการศึกษา 2507 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา2517 การขยายชั้นเรียนได้ดำเนินการ ในขณะ นายรัตน์ ชนะทัพ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ นอกจากนั้นท่านยังได้ร่วมกับคณะครูบาอาจารย์ในโรงเรียน ขอโอนโรงเรียนไปสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และประสบความสำเร็จ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2524 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 27 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับ 216 ลงวันที่ 29/2515 กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนกองทัพอปถัมภ์ โยธินบำรุง เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา โดยใช้ชื่อว่า โยธินบำรุง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2524 เป็นต้นไป

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนโยธินบำรุงได้สังกัด สพฐ. เมื่อ พ.ศ. 2524 หลังจากตั้งโรงเรียนได้ 40ปี โดยมีรายนามผู้อำนวยการและวาระ ดังนี้

อันดับ รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1 นายนุกูล ณ นคร 2524 - 2525
2 นายเสถียร สุคนธ์ 2526 - 2531
3 นายไสว สุวรรณอักษร 2532 - 2535
4 นายมงคล สุคนธชาติ 2536 - 2537
5 นายอนันต์ สุนทรานุรักษ์ 2538 - 2543
6 นางสาวดวงเดือน ไชยจงมี 2544 - 2547
7 นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี 2547 - 2553
8 นายชลอ ลาชโรจน์ 2553 - 2556
9 นาย ส.สมบัติ มีสุนทร 2556 - ปัจจุบัน

ผู้บริหารสถานศึกษา[แก้]

อนุสาวรีย์วีรไทย-สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 • นายชลอ ลาชโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง
 • นายดุสิต คงจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 • นายอนันต์ แดงเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
 • นายสมศักดิ์ คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
 • นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณและบุคคล

อาคารในโรงเรียน[แก้]

เนื่องจากโรงเรียนโยธินบำรุงเป็นโรงเรียนเดินเรียนยกเว้นนักเรียนแผนพิเศษที่มีห้องประจำ มีอาคารทั้งหมด 9 อาคาร แต่ละอาคารตั้งชื่อเป็นชื่อดอกไม้ต่างๆดังนี้

 • อาคาร 1 อาคารดอกแก้ว เป็นอาคาร 2 ชั้น

ชั้น 1 สอนวิชาดนตรีสากลและวิชาศิลปะ

ชั้น 2 สอนวิชาดนตรีไทย

 • อาคาร 2 อาคารปาหนัน เป็นอาคาร 3ชั้น

ชั้น 1 เป็นห้องพฤกศาสตร์และห้องปกครอง

ชั้น 2 ห้องเรียนของนักเรียนแผนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น 3 ห้องสอนวิชานาฏศิลป์ และ ห้องสอนวิชาศิลปะเต้นรำ

 • อาคาร 3 อาคารจันทร์หอม เป็นอาคาร 4 ชั้น

ชั้น 1 เป็นพื้นที่โล่งไม่มีห้อง

ชั้น 2 ประกอบด้วยห้องพักครูพละศึกษาและสังคมศึกษา อีกทั้งยังมีห้องเรียนวิชาสุขศึกษาและประวัติศาสตร์ 1 และ 2

ชั้น 3 สอนวิชาเศรษฐศาสตร์และพระพุทธศาสนา

ชั้น 4 ห้องเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นวิชาสังคม

 • อาคาร 4 อาคารพุดชมพู เป็นอาคาร 4 ชั้น

ชั้น 1 เป็นห้องแนะแนว และห้องสมุด

ชั้น 2 วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาจีน

ชั้น 3 และชั้น 4 สอนวิชาภาษาไทย และภาษาเกาหลี

 • อาคาร 5 อาคารพุทธรักษา เป็นอาคาร 4 ชั้น

ชั้น 1 ประกอบด้วยห้องวิชาการ ห้องประชาสัมพันธ์และห้องกรรมการนักเรียน

ชั้น 2 ห้องสอนวิชาคอมพิวเตอร์

ชั้น 3 ห้องพักครูคณิตศาสตร์ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ม.4 ม.5 ม.6 และห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น 4 ห้องเรียนคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น

 • อาคาร 6 อาคารเฟื่องฟ้า เป็นอาคาร 4 ชั้น

ชั้น 1 เป็นโรงอาหารและร้านค้าสวัสดิการ

ชั้น 2 ประกอบด้วยห้องสอนชีวะวิทยา2 และ ห้องประชุมเล็กเสนาณรงค์(ห้องโสต)

ชั้น 3 ประกอบด้วยห้องพักครูวิทยาศาสตร์ ห้องวิชาฟิสิกส์ ห้องเคมี ห้องชีวะ1

ชั้น 4 เป็นห้องสอนวิชาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาชั้นต้น

 • อาคาร 7 เป็นอาคาร 1 ชั้น ประกอบด้วยโรงฝึกงานและห้องยานยนต์
 • อาคาร 8 อาคารธรรมรักษา เป็นอาคาร 2 ชั้น

ชั้น 1 เป็นห้องสอนคหกรรม

ชั้น 2 เป็นห้องสอนงานบ้าน

 • อาคาร 9 อาคารโมลีโลกสยาม เป็นอาคารชั้นเดียวเป็นโรงยิมและหอประชุม

สิ่งที่ก่อสร้างภายในโรงเรียน[แก้]

 • หลังคาโดม ลานอเนกประสงค์ อยู่ระหว่างอาคาร3และ4(สนามตะกร้อเก่า)
 • ป้ายโรงเรียนบริเวณทิศตะวันตกของป้ายพ่อจ่าดำ(ต้นหูกวาง)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
 • พระพุทธรูปสวนพระพุทธศาสนา
 • อนุสาวรีย์วีรไทย เป็นอนุสาวรีย์ที่หล่อด้วยทองแดงรมดำ เป็นรูปทหารเตรียมรบสองมือจับปืนติดดาบเตรียมแทง ชาวบ้านเรียกว่า “จ่าดำ” หรือ “เจ้าพ่อดำ” สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ของทหารไทยในภาคใต้ที่เสียชีวิตในการปะทะกับทหารญี่ปุ่น ในสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484

ผลงานโดดเด่น[แก้]

 • โรงเรียนโยธินบำรุงได้รับคัดเลือกจาก 1 ใน 10 โรงเรียนของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล(World-Class Standard School.)จากกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2552
 • รางวัลพระราชทานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โรงเรียนแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2548 รหัสโครงการ 7-80000-002
 • นักเรียนโรงเรียนโยธินบำรุงได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันแกะสลัก,งานใบตอง,นาฏศิลป์,ขับร้องเพลง ในงานศิลปหัตกรรมภาคใต้ ที่จังหวัดชุมพร และเป็นตัวแทนแข่งขันต่อไปในระดับประเทศ
 • นักเรียนโรงเรียนโยธินบำรุงชนะเลิศเป็นตัวแทนภาคใต้ไปแข่งขัน ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน[แก้]

 • ที่ตั้ง : 283 ถนนราชดำเนิน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
 • อักษรย่อชื่อโรงเรียน ย.บ. / Y.B.
 • โทรศัพท์ : 075-311811, 313271-3
 • โทรสาร : 075-383269
 • สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 (นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
 • สีประจำโรงเรียน : เขียว - เหลือง
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นแก้ว
 • เพลงประจำโรงเรียน : เพลงเลือดวีรไทย,เพลงมาร์ชโยธินบำรุง

เพลงมาร์ชโยธินบำรุง[แก้]

เกียรติศักดิ์ลือนามงามสง่า

ดังแสงสาดส่องหล้ารุ่งรังสี

โยธินบำรุงรวมคุณค่าสามัคคี

กิจกรรมดีพัฒนาชีวิตนิจนิรันดร์

สีเขียวเด่นเปรียบดังเป็นรั้วป้องชาติ

เหลืองพิลาสคือธรรมทองผ่องเฉิดฉัน

แหล่งหลอมใจหลอมปัญญาหลอมชีวัน

มุ่งสร้างสรรค์เทิดศักดิ์ศรีแห่งวีรชน

อนุสาวรีย์วีรไทยรวมใจมั่น

(*,*)ซ้ำ

เป็นมิ่งขวัญรวมน้ำใจก่อเกิดผล

พลเอกหลวงเสนาณรงค์บันดาลดล

สถานศึกษามอบเยาวชนด้วยอาทร

ถิ่นดอกแก้วขาวสะอาดหอมพิสุทธิ

พราวพริ้งสุดสง่ายิ่งดั่งสิงขร

โยธินบำรุงจะดำรงคงบวร

คู่นครศรีธรรมราช ตลอดกาล

กิจกรรมโรงเรียน[แก้]

 • กิจกรรมการรับน้องใหม่ และ ปฐมนิเทศ
 • กล่าวคำปฏิญานตนต่อหน้าอนุสาวรีย์วีรไทย และจะเรียกว่าตัวเองว่า ลูกพ่อดำ
 • พิธีไหว้ครู-การทำพานไหว้ครู และประกวดพานไหว้ครู
 • กิจกรรมแข่งขันกีฬาคณะสีภายในโรงเรียน

การแบ่งคณะสีในการแข่งขัน

██ สีแดงพรรคนักรบ

██ สีเหลืองพรรคนพรัตน์

██ สีเขียวพรรคยุทธจักร

██ สีน้ำเงินพรรคฉัตรพล

 • กิจกรรมแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช"นครเกมส์"
 • ประเพณีแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา
 • งานมหกรรมวิชาการ"วันมัธยมศึกษา"
 • งานแสดงมุทิตาจิต ต่อคุณครูที่เกษียณอายุราชการและคุณครูที่ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ
 • กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.6 และ ม.3

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • แผนการเรียนภาคปกติ
 • แผนการเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • แผนการเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMGP)
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนศิลป์ - คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนศิลป์ - ทั่วไป
 • แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีน
 • แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาเกาหลี

ศิษย์เก่าคนดัง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]