โรงเรียนหอพระ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนหอพร
ตราประโรงเรียนหอพระ
ล้ำเลิศคุณธรรม หนุนนำสังคม อุดมความรอบรู้ กอบกู้สิ่งแวดล้อม
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Horpra School
ประเภท รัฐบาล
ก่อตั้ง 16 สิงหาคม 2484
ผู้ก่อตั้ง เทศบาลนครเชียงใหม่
ผู้อำนวยการ นายณรงค์ มงคล
เพลง มาร์ชหอพระ
สังกัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์

โรงเรียนหอพระตั้งอยู่ที่ ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่โดยมี นายณรงค์ มงคล เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน เป็นโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนมีการพัฒนาตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

ประวัติ[แก้]

เดิมเป็นโรงเรียนประถมศึกษาของเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เปิดทำการสอนครั้งแรกใน วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2484 เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง ณ บริเวณที่ดินซึ่งเป็นวัดร้าง 2 วัด คือ วัดหอพระ และ วัดพันแจ่ม กับที่ดิน ของทางเทศบาลนครเชียงใหม่อีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนอง ความต้องการด้านการศึกษา แก่ชุมชนในตำบลศรีภูมิ และบริเวณใกล้เคียง ให้ชื่อว่า "โรงเรียนเทศบาล 11 (หอพระ)" โดยมี นายอุ่นเรือน เลปนานนท์ ทำหน้าที่เป็นครูคนแรก

 • พ.ศ. 2496 กระทรวงศึกษาธิการได้รับโอนโรงเรียนหอพระเข้าสังกัดในกรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2500 ขณะที่นายยุทธ เดชคำรณ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนเมืองเชียงใหม่” สังกัดกองการศึกษาพิเศษ
 • จนถึงสมัย นายเวทย์กาวิล ครูใหญ่ในระยะต่อมาได้พิจารณาเห็นว่าชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเปิดสอนอยู่ กำลังจะเปลี่ยนเป็นชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 5-7 ) ตามหลักสูตรที่เปลี่ยนไป จึงขออนุญาตกรมสามัญศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนหอพระ ”
 • พ.ศ. 2504 โรงเรียนหอพระได้พัฒนาโดยลำดับและหลังสุดเปิดทำการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521
 • พ.ศ. 2523 กรมวิชาการได้พิจารณาได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนหอพระ ให้เข้าโครงการโรงเรียนผู้นำ การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521
 • พ.ศ. 2533 ให้ตั้งโครงการโรงเรียนพัฒนาการใช้หลักสูตรเพื่อใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533
 • พ.ศ. 2536 โรงเรียนหอพระได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นปีแรก โดยรับนักเรียนเดิมเป็นส่วนใหญ่
 • พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน โดยเฉพาะการสอนคอมพิวเตอร์นักเรียนทุกคนนักเรียนต้องมีความรู้ สามารถนำมาใช้งานได้ โรงเรียนได้รับเลือกเป็น โรงเรียนในการปรับเปลี่ยน ระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting)

สัญลักษณ์โรงเรียน[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน
  • ประกอบด้วยหอพระไตรปิฏก เป็นสัญลักษณ์ของความสว่างทางปัญญา อยู่ในวงกลมของลายกนก
 • สีประจำโรงเรียน
  • สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความซื่สัตย์ ในจิตใจของเยาวชน
  • สีเหลือ หมายถึง ความสรัทธา ความเชื่อถือ อันเป็นเครื่องชี้ให้เยาวชนไปสู้ความสำเร็จ
 • ปรัชญ
  • (สุขา สสงฺฆสฺส สามัคคี) ความสามัคคี นำมาซึ่งความสุข
 • คำขวัญ
  • ล้ำเลิศคุณธรรม หนุนนำสังคม อุดมความรอบรู้ กอบกู้สิ่งแวดล้อ
 • วิสัยทัศน์
  • พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะความเป็นไทย และมีทักษะด้านวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
 • เอกลักษณ์
  • โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 • อัตลักษณ์
  • สืบทอดความเป็นไทย ใส่ใจสุขภาพ