โรงเรียนสุรนารีวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
248 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Suranari Witthaya School
อักษรย่อ ส.ร.น. / SRN
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คติพจน์ ประพฤติดี มีวิชา สามัคคี มีวินัย
สถาปนา พ.ศ. 2468
รหัส 11300102
เพลง มาร์ชน้ำเงินขาว
สังกัดการศึกษา รัฐบาล สังกัด สพฐ.
เว็บไซต์

โรงเรียนสุรนารีวิทยา (อักษรย่อ: ส.ร.น., S.R.N) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำจังหวัดนครราชสีมาประเภทโรงเรียนหญิงล้วน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้จัดการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับของสังคมในการเป็นสถานศึกษาชั้นนำของโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทย เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2523 และได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำปีการศึกษา 2535 โรงเรียนสุรนารีวิทยาเป็นโรงเรียนที่มีต้นกำเนิดของโรงเรียนมัธยมแบบประสม (Comprehensive School) แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งได้รับการพัฒนาด้วยความเอาใส่ ทุ่มเท เสียสละอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหาร บุคลากรของโรงเรียนตลอดจนนักเรียนและสังคมตลอดมา

ประวัติของโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนสตรีของรัฐบาลแห่งแรกในจังหวัดนครราชสีมา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ค. 2468 โดยแรกเริ่มได้ใช่ชื่อว่า “โรงเรียนประจำจังหวัด” อยู่ในบริเวณวัดสุทธจินดา ทำการสอนตั้งแต่ชั้นมูล (เด็กเล็ก) และในปี พ.ศ. 2470 ได้โอนนักเรียนหญิงทั้งหมดจากโรงเรียนประจำมณฑลนครราชสีมาไปอยู่รวมกัน และจึงเปิดสอนเฉพาะนักเรียนหญิง

 • พ.ศ. 2475 ก่อตั้งโรงเรียนเป็น “โรงเรียนประจำจังหวัด” ตั้งอยู่บริเวณวัดสุทธจินดา
 • พ.ศ. 2477 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสุรนารีวิทยา” เป็นโรงเรียนหญิง คู่กับโรงเรียนชายประจำจังหวัด "ราชสีมาวิทยาลัย"
 • พ.ศ. 2490 วันที่ 20 พฤษภาคม โรงเรียนสุรนารีวิทยาเริ่มเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พ.ศ. 2493 ย้ายที่อยู่โรงเรียนมาตั้งอยู่ในที่ตั้งปัจจุบัน จัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดส่วนกลาง กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ตั้งเลขที่ 248 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร ขนาดของพื้นที่ที่บริเวณโรงเรียน มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 53 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา

พื้นที่แบ่งเป็น 2 ส่วน

 • ส่วนที่ 1 ปลูกสร้างอาคารเรียนตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ มีเนื้อที่ 48 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา
 • ส่วนที่ 2 ปลูกสร้างบ้านพักครูตั้งอยู่ถนนช้างเผือก มีเนื้อที่ 5 ไร่ 50 ตารางวา

ที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียน มีจำนวน 2 แปลง

 • แปลงที่ 1 เป็นที่ดินราชพัสดุ จำนวน 48 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา
  • หมายเลขทะเบียนที่ นม. 747 โฉนดที่ 735 เลขที่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 • แปลงที่ 2 เป็นที่ราชพัสดุ จำนวน 5 ไร่ 46 ตารางวา
  • หมายเลขทะเบียนที่ นม. 91 โฉนดที่ 5090 เลขที่ 6 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 • โรงเรียนสุรนารีวิทยาเป็นโรงเรียนที่มีต้นกำเนิดของโรงเรียนมัธยมแบบประสมแห่งแรกของประเทศไทย (Comprehensive School)
 • พ.ศ. 2495 ทางการได้แต่งตั้ง นางสาวลาวัลย์ ถนองจันทร์ ครูใหญ่โรงเรียนสตรีร้อยเอ็ดมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสุรนารีวิทยา
 • พ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนสุรนารีวิทยา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแก่ชาวสุรนารีวิทยาจากผลการทดสอบนี้ยังมีมีผลให้เกิดโรงเรียนมัธยมแบบประสมในประเทศอีกหลายโรงเรียน รวมทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 ก็มีผลจากการทดลองจัดการศึกษาที่โรงเรียนสุรนารีวิทยาแห่งนี้อีกด้วย
 • พ.ศ. 2519 นางสาวลาวัลย์ ถนองจันทร์ ได้รับแต่ตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นางฉวี ถีระวงษ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยาแทน และสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นล่างเป็นห้องสมุด ซึ่งได้รับ พระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “อาคารวิทยาสมาคร” และเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524
 • พ.ศ. 2528 นางฉวี ถีระวงษ์ เกษียณอายุราชการ กรมสามัญศึกษาแต่ตั้งนางสมพงศ์ ศิริวัฒน์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา
 • พ.ศ. 2537 นางสาวสมจิตต์ บุตรดีมี ผู้อำนวยการระดับ 9 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ต่อจากนางสมพงศ์ ศริวัฒน์ ที่เกษียณอายุราชการ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 8 ชั้น ซึ่งสร้างเสร็จในปีงบประมาณ 2542
 • พ.ศ. 2542 นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย ผู้อำนวยการระดับ 9 ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา ต่อจากนางสาวสมจิตต์ บุตรดีมี ที่เกษียณอายุราชการได้ดำเนินงานตามนโยบาย
 • พ.ศ. 2543 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายนโรงเรียนสุรนารีสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2546 ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม โรงเรียนสุรนารีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2547 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดหลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการศึกษา (English Program) ระดับช่วงชั้นที่ 3

เกียรติประวัติ[แก้]

โรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนนำร่องผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ เพื่อสนองและนำผลการปฏิรูปการศึกษาไปสู่ความสำเร็จ และตามกฎกระทรวง ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา ปีการศึกษา 2550 ระหว่างโรงเรียนสุรนารีวิทยา กับโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน
 • โรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้รับคิดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการพัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับช่วงชั้นที่ 4 ปีการศึกษา 2551
 • โรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศึกราช 2551 เริ่มใช้ปีการศึกษา 2552
 • โรงเรียนสุรนารีวิทยา นักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสุรนารีวิทยา จำนวน 120 คน ได้แชมป์ถ้วยพระราชทานจากการประกวดวงโยธวาฑิตนักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2552
 • โรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดแข่งขันดนตรีโลก ครั้งที่ 16 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2552 ได้รับรางวัลเกียรติยศ คือ รางวัลเหรียญทองประเภท Maching และรางวัลชนะเลิศ Top of The World Championship ประเภท Display
 • โรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2552 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ "ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2552"

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ต้นเฟื่องฟ้า ต้นไม้ประจำโรงเรียน
 • ตราประจำโรงเรียน เป็นอักษรย่อของโรงเรียนคือ ส ร และ น ตรงกลางเป็นรูปคุณย่าโมครอบด้วยเสมา ข้างล่างเป็นชื่อ โรงเรียนสุรนารีวิทยา
 • น้ำเงิน - ขาว คือสีประจำโรงเรียน ที่มีความหมายถึงกุลสตรีสุรนารีวิทยา

     สีน้ำเงิน หมายถึง สงบ สุขุม สุภาพ หนักแน่น เคร่งขรึม ละเอียด รอบคอบ สง่างาม สูงศักดิ์มีศักดิ์ศรี เป็นระเบียบ ถ่อมตน

     สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ซื่อสัตย์ สะอาด ปราศจากมลทิน

ทั้งสองสีรวมกันจึงหมายถึง การเปรียบเสมือนสตรีที่สุภาพ มีความสง่างาม และมีความบริสุทธิ์ ปราศจากมลทินทั้งปวง

 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นเฟื่องฟ้า หมายถึง ความเบิกบาน สว่างไสว ความรุ่งเรืองที่ก้าวไกลแห่งชีวิต

ระบบการปกครอง 12 คณะสี[แก้]

โรงเรียนสุรนารีวิทยา เป็นโรงเรียนสตรีที่มีนักเรียนเข้าศึกษาจำนวนมากในทุกๆปี จึงได้มีการจัดการปกครองแบ่งเป็น "12 คณะสี" เพื่อให้สามารถดูและปกครองได้อย่างทั่วถึงกัน โดยใช้ชื่อวีรสตรีผู้กล้าหาญ และนางในวรรณคดีสมัยโบราณทั้งสิบสองคนเป็นตัวแทนของแต่ละคณะ ซึ่งเป็นหนึงในเอกลักษณ์ของโรงเรียน ประกอบด้วย

 •      คณะสุรนารี สีน้ำเงิน และได้อัญเชิญ "คุณหญิงโม(ท้าวสุรนารี)" วีรสตรีผู้ปกป้องเมืองโคราช เป็นสตรีประจำคณะ
 •      คณะบุญเหลืออนุสรณ์ สีเขียวเข้ม และได้อัญเชิญ "คุณหญิงบุณเหลือ" วีรสตรีผู้ปกป้องเมืองโคราช เป็นสตรีประจำคณะ
 •      คณะนพมาศ สีชมพู และได้อัญเชิญ "นางนพมาศ" กวีหญิงคนแรกของไทย เป็นสตรีประจำคณะ
 •      คณะศรีสุริโยทัย สีเหลือง และได้อัญเชิญ "สมเด็จพระสุริโยทัย" วีรสตรีแห่งกรุงศรีอยุทธยา เป็นสตรีประจำคณะ
 •      คณะเทพสตรี สีแดง และได้อัญเชิญ "ท้าวเทพสตรี" วีรสตรีของเมืองถลาง เป็นสตรีประจำคณะ
 •      คณะศรีสุนทร สีฟ้า และได้อัญเชิญ "คุณมุก(ท้าวศรีสุนทร)" วีรสตรีผู้ปกป้องเมืองภูเก็ต เป็นสตรีประจำคณะ
 •      คณะวิสุทธิกษัตริย์ สีม่วง และได้อัญเชิญ "พระวิสุทธิกษัตรีย์" สมเด็จพระบรมราชชนนีในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นสตรีประจำคณะ
 •      คณะวิสาขา สีเทา และได้อัญเชิญ "นางวิสาขา" ผู้เลิศในทายิกา เป็นสตรีประจำคณะ
 •      คณะสาวิตรี สีน้ำตาล และได้อัญเชิญ "นางสาวิตรี" สตรีผู้เลิศทางสติปัญญา เป็นสตรีประจำคณะ
 •      คณะจามเทวี สีแสด และได้อัญเชิญ "พระนางจามเทวี" ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย เป็นสตรีประจำคณะ
 •      คณะมัทรี สีเขียวอ่อน และได้อัญเชิญ "พระนางมัทรี" ยอดพระมารดา แห่งกัณหาชาลี เป็นสตรีประจำคณะ
 •      คณะสีดา สีบานเย็น และได้อัญเชิญ "พระนางสีดา" พระชายาของพระราม เป็นสตรีประจำคณะ

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มีชื่อเสียง[แก้]

โรงเรียนในเครือจังหวัดนครราชสีมา[แก้]

รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย

อ้างอิง[แก้]