โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
[[1]]
สุโข ปญฺญา ปฏิลาโภ "ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข"
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ SukumnavapanUpathum School
อักษรย่อ ส.อ.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัด สพฐ.
ก่อตั้ง พ.ศ. 2540
เพลง มาร์ชสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
เว็บไซต์

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม ใกล้กับสำนักงานเขตบึงกุ่ม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยนำชื่อมาจาก "ดร.สุขุม นวพันธ์" ผู้อุปถัมภ์โรงเรียนมาตั้งเป็นชื่อ ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ แบบสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)กระทรวงศึกษาธิการ


ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ เดิมชื่อ "โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์" ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 ในสมัยของท่านอธิบดีบรรจง พงศ์ศาสตร์ อธิบดีกรมสามัญ ด้วยความริเริ่มของท่านผู้อำนวยบรรจบ เสริมทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบางกะปิ เนื่องจากโรงเรียนบางกะปิมีนักเรียนเข้าต่อศึกษาจำนวนมาก ไม่เพียงพอที่จะรองรับนักเรียนได้ทั้งหมด อีกทั้งในเขตชุมชนละแวกคลองกุ่ม บุตรหลานที่เข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาต้องเดินทางลำบากในการไปโรงเรียนซึ่งห่างไกลจากชุมชนนั้นมาก จึงได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนบางกะปิสาขา และ ท่านผู้อำนวยการศิริลักษณ์ นันทพิศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ ท่านต่อมาได้เล็งเห็นว่าพื้นที่ของโรงเรียนบางกะปิไม่เหมาะสมที่จะสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนบางกะปิสาขาได้อีก จึงได้ดำเนินการหาที่ดินเพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนบางกะปิสาขา ในบริเวณเขตบางกะปิจำนวนหลายราย

ในที่สุด ดร.สุขุม และคุณเมธ์วดี นวพันธ์ ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงได้บริจาคที่ จำนวน 7 ไร่ ตั้งอยู่หลังเขตบึงกุ่มของท่านเอง และได้ดำเนินการออกโฉนดเสร็จสิ้น พ.ศ. 2540 และกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราวถอดประกอบได้ จำนวน 4 หลัง 12 ห้องเรียน ปลูกในพื้นที่โรงเรียนบางกะปิ ต่อมา ท่านผู้อำนวยการแคล้ว ทัศนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ ได้ประสานจัดอัตราครูจำนวน 12 อัตรา ให้กับโรงเรียนบางกะปิสาขา และเริ่มจัดนักเรียนในระดับ ม1-ม.3 ชั้นละ 3 ห้องเรียน ในปีการศึกษา พ.ศ. 2538

ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 โดยแต่งตั้งนางมานี ขำเพ็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นางกานดา สุขทุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ และได้รับจัดสรรอาคารชั่วคราวกึ่งถาวร 1 หลัง จำนวน 4 ห้องเรียน พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ ครู และนักเรียน ได้ดำเนินการจัดสร้างในที่ดินของโรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ หลังสำนักงานเขตบึงกุ่ม และ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 โรงเรียนได้รับงบประมาณ 69.2 ล้านบาท สร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 8 ชั้น (ชั้นใต้ดินเป็นที่จอดรถยนต์) แล้วเสร็จในต้นปี พ.ศ. 2544

ต่อมากรมสามัญได้แต่งตั้งให้ นางสุกัญญา ภู่พันธาภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ขณะที่ยังใช้อาคารเรียนร่วมกันกับโรงเรียนบางกะปิ ต่อมาในปีการศึกษา พ.ศ. 2544 ผู้อำนวยการสุกัญญา ภู่พันธาภักดิ์ ได้ย้ายโรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ และดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ สถานที่แห่งใหม่ตั้งอยู่เลขที่ 818 หมู่ 4 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการบริหารจัดการเรียนการสอนจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และท่านผู้อุปถัมภ์โรงเรียน และได้ผ่านการประเมินภายนอก (สมศ.)รอบแรก และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน"

ปีการศึกษา พ.ศ. 2546 ต่อมาท่านผู้อุปถัมภ์โรงเรียน ดร.สุขุม นวพันธ์ มีความชื่นชมและเห็นความก้าวหน้าของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องท่านได้ บริจาคที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 3 ไร่ รวมเป็น 10 ไร่ และในปี พ.ศ. 2547 ท่านดร.สุขุมและคุณเมธ์วดี นวพันธ์ ได้บริจาคเงินเพื่อสบทบการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น (ชั้นใต้ดินเป็นที่จอดรถยนต์) 12.7 ล้านบาท ร่วมกับงบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรรเป็นงบผูกพันปีงบประมาณ2548 จำนวนเงิน 25.6 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นหอประชุมและโรงอาหาร ในปี พ.ศ. 2547 ในปีเดียวกันนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)แต่งตั้งให้ นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิสุขมนวพันธ์อุปถัมภ์เป็นคนที่ 4 ในปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2548 ในสมัยรัฐบาล นายกทักษิณ ชินวัตร โรงเรียนได้รับการประเมินจากคณะกรรมการโรงเรียนในฝัน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและแกนนำโรงเรียนในฝัน เป็นศูนย์การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (การใช้โปรแกรม GSP) ของเขตตรวจราชการส่วนกลางกรุงเทพมหานคร และได้รับการประเมินภายนอก(สมศ.) ครั้งที่ 2 โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับ "ดีมาก" และในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ เป็น โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านผู้อุปถัมภ์โรงเรียน ดร.สุขุมและคุณเมธ์วดี นวพันธ์ และเพื่อประโยชน์ในการปกครองนักเรียนในสมัย ฯพณฯ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้แต่งตั้งนายจำลอง เชยอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ทำให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ และภายใต้การนำของ นายจำลอง เชยอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำให้โรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2551 จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวราชพฤกษ์เป็นอย่างยิ่ง

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้แต่งตั้งให้ นางสุกัญญา ชำนาญศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ เนื่องด้วย นายจำลอง เชยอักษร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ได้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้แต่งตั้งให้ นางอัปษร ปานประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ โรงเรียนได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ ภายในบริเวณโรงเรียนให้เหมาะแก่การเรียนรู้ของนักเรียน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้แต่งตั้งให้ นายวีระ เจนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องด้วย นางอัปษร ปานประเสริฐ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ได้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายเกษม สมภักดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์จนถึงปัจจุบัน

รายนามผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
นางมานี ขำเพ็ง พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2541
นางกานดา สุขทุม พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2544
นางสุกัญญา ภู่พันธาภักดิ์ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2547
นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551
นายจำลอง เชยอักษร 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553
นางสุกัญญา ชำนาญศิลป์ (รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน) 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 31 มกราคม พ.ศ. 2554
นางอัปษร ปานประเสริฐ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555
นายวีระ เจนชัย (รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน) 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555
นายเกษม สมภักดี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

เกียรติประวัติโรงเรียน[แก้]

นับก่อตั้งโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์มา ในปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ได้รับคัดเลือกในการประเมินเพื่อเป็น "โรงเรียนพระราชทาน" และได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ณ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2551 ณ ศาลาดุสิดาลัย ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ นับเป็นความภาคภูมิใจสำหรับ "สถาบันราชพฤกษ์" อันเป็นเกียรติประวัติที่ยิ่งใหญ่นี้เอง


ปี พ.ศ. 2546 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน"

ปี พ.ศ. 2547 ได้รับแต่งตั้งเป็นศูนย์การเรียนคณิตศาสตร์ (GSP) โรงเรียนในฝันเขตตรวจราชการส่วนกลางกรุงเทพมหานครและได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ "ระดับทอง" กระทรวงสาธารณสุข

ปี พ.ศ. 2548 ผ่านการประเมินตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน "ต้นแบบ แกนนำ"

ปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอก(สมศ.) รอบ 2 "ระดับดีมาก"

ปี พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ ประจำปี 2551

ปี พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2551

สหวิทยาเขตเสรีไทย[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]